รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ : 5004-0848

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 50.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 3: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00
100.0000
100 / 100
2
50.00
100.0000
100 / 100
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม 2562 วันที่ 1 - 15 ต.ค.: จำนวนเรื่องร้องทุกข์ 26 เรื่อง , ดำเนินการเสร็จสิ้น 25 เรื่อง คิดเป็น 96.15 % ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง คิดเป็น 3.85 % วันที่ 16 - 31 ต.ค.: จำนวนเรื่องร้องทุกข์ 39 เรื่อง , ดำเนินการเสร็จสิ้น 38 เรื่อง คิดเป็น 97.44 % ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง คิดเป็น 2.56 % เดือนพฤศจิกายน 2562 วันที่ 1 - 15 พ.ย.: จำนวนเรื่องร้องทุกข์ 31 เรื่อง , ดำเนินการเสร็จสิ้น 30 เรื่อง คิดเป็น 96.77 % ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง คิดเป็น 3.23 % วันที่ 16 - 30 พ.ย.: จำนวนเรื่องร้องทุกข์ 34 เรื่อง , ดำเนินการเสร็จสิ้น 33 เรื่อง คิดเป็น 97.06 % ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง คิดเป็น 2.94 % เดือนธันวาคม 2562 วันที่ 1 - 15 ธ.ค.: จำนวนเรื่องร้องทุกข์ 26 เรื่อง , ดำเนินการเสร็จสิ้น 13 เรื่อง คิดเป็น 50.00 % ระหว่างดำเนินการ 13 เรื่อง คิดเป็น 50.00 %

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนธันวาคม 2562 วันที่ 16 - 31 ธ.ค.: จำนวนเรื่องร้องทุกข์ 26 เรื่อง , ดำเนินการเสร็จสิ้น 25 เรื่อง คิดเป็น 96.15 % ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง คิดเป็น 3.85 % เดือนมกราคม 2563 วันที่ 1 - 15 ม.ค.: จำนวนเรื่องร้องทุกข์ 33 เรื่อง , ดำเนินการเสร็จสิ้น 24 เรื่อง คิดเป็น 72.72 % ระหว่างดำเนินการ 9 เรื่อง คิดเป็น 27.28 % วันที่ 16 - 31 ม.ค.: จำนวนเรื่องร้องทุกข์ 38 เรื่อง , ดำเนินการเสร็จสิ้น 37 เรื่อง คิดเป็น 97.37 % ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง คิดเป็น 2.63 % เดือนกุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 1 - 15 ก.พ.: จำนวนเรื่องร้องทุกข์ 43 เรื่อง , ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 เรื่อง คิดเป็น 65.12 % ระหว่างดำเนินการ 15 เรื่อง คิดเป็น 34.88 % วันที่ 16 - 29 ก.พ.: จำนวนเรื่องร้องทุกข์ 44 เรื่อง , ดำเนินการเสร็จสิ้น 43 เรื่อง คิดเป็น 97.73 % ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง คิดเป็น 2.27 % เดือนมีนาคม 2563 วันที่ 1 - 15 มี.ค.: จำนวนเรื่องร้องทุกข์ 34 เรื่อง , ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 เรื่อง คิดเป็น 82.35 % ระหว่างดำเนินการ 6 เรื่อง คิดเป็น 17.65 %

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

เรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ หมายถึง เรื่องที่ประชาชน ผู้รับบริการ หรือหน่วยงานภายนอก แจ้งเรื่องราวต่างๆ มายังกรุงเทพมหานครเพื่อขอรับบริการ ขอความช่วยเหลือแก้ไขหรือบรรเทาเหตุ ขอให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอันเนื่องมาจากการได้รับความเดือดร้อน ความไม่เป็นธรรม หรือพบเห็นการกระทำผิดกฎหมายที่ปรากฏอยู่ในระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร ระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร คือ ระบบคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการบริหารจัดการการดำเนินการแก้ไขปัญหาร้องเรียน/ร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร โดยมีการจัดเก็บข้อมูลที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการจากทุกช่องทางการแจ้งเรื่อง เพื่อส่งไปให้หน่วยงานตามภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ และหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับ ควบคุม เพื่อทราบและดำเนินการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งแล้วบันทึกรายละเอียดรายงานผลการแก้ไขเพื่อแจ้งให้ประชาชน/ผู้รับบริการทราบต่อไป การจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ หมายถึง ความสามารถของหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานครในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ ที่ปรากฏในระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามกระบวนการที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการดำเนินการแก้ไขและรายงานผลอย่างมีคุณภาพตามอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครตามหนังสือด่วนที่สุดที่ กท 0403/170 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง แนวทางปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ส่วนที่ 1 ด้านปริมาณและการตอบสนองในการแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้ง (20 คะแนน) ตรวจสอบความถูกต้องของการปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดโดยจะนำจำนวนเรื่องที่ได้รับแจ้งที่ปฏิบัติถูกต้องทั้งสองขั้นตอนในแต่ละเลขที่รับแจ้งเท่านั้นมาคำนวณหาร้อยละของจำนวนเรื่องที่ปฏิบัติถูกต้องตามกระบวนการ กรณีที่ระบบฯ ขัดข้องไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ ให้หน่วยงานพิมพ์หน้าจอ (Print Screen) ที่แสดงความผิดปกติของระบบฯ แนบรายงานประจำเดือน A : ร้อยละของจำนวนเรื่องที่ปฏิบัติถูกต้องตามกระบวนการในขั้นตอนที่ 1 และ 2 = จำนวนเรื่องที่ถูกต้อง / จำนวนเรื่องที่ได้รับแจ้งที่ปรากฏในรายงานของหน่วยงานตลอดปีงบประมาณ 2563 x 100 ถูกต้องร้อยละ 95 - 95.99 ได้ 4 คะแนน ถูกต้องร้อยละ 96 - 96.99 ได้ 8 คะแนน ถูกต้องร้อยละ 97 - 97.99 ได้ 12 คะแนน ถูกต้องร้อยละ 98 - 98.99 ได้ 16 คะแนน ถูกต้องร้อยละ 99 ขึ้นไป ได้ 20 คะแนน การส่งรายงานประจำเดือน : พิจารณาการจัดทำรายงานของหน่วยงานเพื่อสรุปการดำเนินการแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้ง ให้หัวหน้าหน่วยงานทราบทุกเดือน และนำส่งให้สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไปเท่านั้น หากหน่วยงานทำผิดในขั้นตอนนี้ จะถูกนำมาหักคะแนนเดือนละ 1 คะแนนจากคะแนนรวมของ A + B ส่วนที่ 2 ด้านคุณภาพการแก้ไขปัญหาและการรายงานผลในระบบเรื่องราวร้องทุกข์ ของกรุงเทพมหานคร (80 คะแนน) พิจารณาคุณภาพการดำเนินการแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้งและการรายงานผลรายละเอียดการแก้ไขที่บันทึกในระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานครจำนวนไม่เกิน 5 ประเภทเรื่องที่เป็นภารกิจหลักของหน่วยงานและส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อประชาชน เป็นนโยบายของผู้บริหาร มีสถิติจำนวนเรื่องย้อนหลังมาก และหน่วยงานได้ระบุสถานะดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วในระบบเรื่องราวร้องทุกข์กรุงเทพมหานคร โดยจะต้องมี - รายละเอียดของผลการดำเนินการที่สามารถแจ้งผู้ร้องได้ เช่น ตอบเรื่องตรงกับเรื่องที่แจ้ง ระบุเลขที่หนังสือ เลขที่คำสั่ง - รายละเอียดการดำเนินการ รายละเอียดการประสานงาน ระบุสถานะดำเนินการเสร็จสิ้นตามข้อเท็จจริง B : ร้อยละของจำนวนเรื่องที่มีคุณภาพฯ = จำนวนเรื่องที่มีคุณภาพ / จำนวนเรื่องตามประเภทเรื่องที่มีสถานะเสร็จสิ้นของหน่วยงานตลอดปีงบประมาณ 2563 x 100 มีคุณภาพร้อยละ 95 - 95.99 ได้ 40 คะแนน มีคุณภาพร้อยละ 96 - 96.99 ได้ 50 คะแนน มีคุณภาพร้อยละ 97 - 97.99 ได้ 60 คะแนน มีคุณภาพร้อยละ 98 - 98.99 ได้ 70 คะแนน มีคุณภาพร้อยละ 99 ขึ้นไป ได้ 80 คะแนน สูตรการคำนวณ คะแนนความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ =( A + B )– คะแนนที่ถูกหักจากการทำผิดในขั้นตอนที่ 3 (ถ้ามี)

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ข้อมูลที่ใช้วัดผล เรื่องที่ได้รับแจ้งระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
:เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์ %
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๑ มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชน และ/หรือ มีการเชื่อม

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด