ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ : 50040000-3390

สำนักงานเขตบางรัก : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวพัทธกานต์ ยุทธภัณฑ์ 6201

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เรื่องที่ได้รับแจ้ง หมายถึง เรื่องที่ประชาชนหรือผู้รับบริการแจ้งเรื่องราวต่างๆ มายังกรุงเทพมหานครเพื่อขอรับบริการ ความช่วยเหลือแก้ไขหรือบรรเทาเหตุ การตรวจสอบข้อเท็จจริง อันเนื่องมาจากการได้รับความเดือดร้อน ความไม่เป็นธรรม หรือพบเห็นการกระทำผิดกฎหมายที่ปรากฏอยู่ในระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร จำนวน 23 ประเภท ดังนี้ 1. อาคาร 2. บาทวิถี 3. ถนน 4. สะพาน 5. เขื่อน คูคลอง 6. ท่อระบายน้ำ 7. ที่พักผู้โดยสาร 8. ไฟฟ้า 9. ประปา 10. โทรศัพท์ 11. น้ำท่วม 12. ขยะและสิ่งปฏิกูล 13. ต้นไม้ สวนสาธารณะ 14. สภาพแวดล้อมเป็นพิษ 15. กระทำผิดในที่สาธารณะ 16. ปัญหาจราจร 17. การบริหารงานบุคคล 18. ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 19. การคุ้มครองผู้บริโภค 20. ยาเสพติด 21. เหตุเดือดร้อนรำคาญ 22. เรื่องร้องทุกข์ประเภทอื่น ๆ 23. เรื่องฉุกเฉิน

50040100/50040100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับแจ้งที่หน่วยงานบันทึกเข้าระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร (MIS) โดยระบุวิธีการดำเนินการ/พิจารณาเรื่อง เช่น การส่งต่อให้แก่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบและนำเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งการตักเตือน การดำเนินคดี แจ้งการพิจารณายุติเรื่อง หรืออื่นๆ ตามระเบียบ ข้อกฎหมาย พร้อมกับแจ้งให้ผู้แจ้งเรื่องทราบผลหรือความคืบหน้าของการดำเนินการ (กรณีสามารถติดต่อผู้ร้องได้) ทั้งนี้เพื่อให้ กองกลาง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร สามารถตอบชี้แจงผู้แจ้งเรื่องได้

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ มีการตอบสนองในการแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้ง ด้านคุณภาพ การแก้ไขบัญหาและการรายงานผลในระบบเรื่องราวร้องทุกข์ ของกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์%
๗.๕.๑.๑ มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชน และ/หรือ มีการเชื่อม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-20)

100.00

20/09/2563 : เดือนสิงหาคม 2563 วันที่ 16 - 31 ส.ค.: จำนวนเรื่องร้องทุกข์ 39 เรื่อง , ดำเนินการเสร็จสิ้น 39 เรื่อง คิดเป็น 100 % ระหว่างดำเนินการ 0 เรื่อง คิดเป็น 0 % เดือนกันยายน 2563 วันที่ 1 - 15 ก.ย.: จำนวนเรื่องร้องทุกข์ 28 เรื่อง , ดำเนินการเสร็จสิ้น 22 เรื่อง คิดเป็น 78.57 % ระหว่างดำเนินการ 6 เรื่อง คิดเป็น 21.43 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-25)

95.00

25/08/2563 : เดือนกรกฎาคม 2563 วันที่ 16 - 31 ก.ค.: จำนวนเรื่องร้องทุกข์ 34 เรื่อง , ดำเนินการเสร็จสิ้น 33 เรื่อง คิดเป็น 97.06 % ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง คิดเป็น 2.94 % เดือนสิงหาคม 2563 วันที่ 1 - 15 ส.ค.: จำนวนเรื่องร้องทุกข์ 28 เรื่อง , ดำเนินการเสร็จสิ้น 24 เรื่อง คิดเป็น 85.71 % ระหว่างดำเนินการ 4 เรื่อง คิดเป็น 14.29 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-23)

90.00

23/07/2563 : เดือนมิถุนายน 2563 วันที่ 16 - 30 มิ.ย.: จำนวนเรื่องร้องทุกข์ 36 เรื่อง , ดำเนินการเสร็จสิ้น 36 เรื่อง คิดเป็น 100 % เดือนกรกฎาคม 2563 วันที่ 1 - 15 ก.ค.: จำนวนเรื่องร้องทุกข์ 31 เรื่อง , ดำเนินการเสร็จสิ้น 24 เรื่อง คิดเป็น 77.42 % ระหว่างดำเนินการ 7 เรื่อง คิดเป็น 22.58 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-18)

80.00

18/06/2563 : เดือนพฤษภาคม 2563 วันที่ 16 - 31 พ.ค.: จำนวนเรื่องร้องทุกข์ 41 เรื่อง , ดำเนินการเสร็จสิ้น 41 เรื่อง คิดเป็น 100 % วันที่ 1 - 15 มิ.ย.: จำนวนเรื่องร้องทุกข์ 54 เรื่อง , ดำเนินการเสร็จสิ้น 41 เรื่อง คิดเป็น 75.93 % ระหว่างดำเนินการ 13 เรื่อง คิดเป็น 24.07 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-28)

70.00

28/05/2563 : เดือนเมษายน 2563 วันที่ 16 - 30 เม.ย.: จำนวนเรื่องร้องทุกข์ 21 เรื่อง , ดำเนินการเสร็จสิ้น 21 เรื่อง คิดเป็น 100 % วันที่ 1 - 15 พ.ค.: จำนวนเรื่องร้องทุกข์ 36 เรื่อง , ดำเนินการเสร็จสิ้น 34 เรื่อง คิดเป็น 94.44 % ระหว่างดำเนินการ 2 เรื่อง คิดเป็น 5.56 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-19)

60.00

19/04/2563 : เดือนมีนาคม 2563 วันที่ 16 - 31 มี.ค.: จำนวนเรื่องร้องทุกข์ 40 เรื่อง , ดำเนินการเสร็จสิ้น 37 เรื่อง คิดเป็น 92.50 % ระหว่างดำเนินการ 3 เรื่อง คิดเป็น 7.50 % เดือนเมษายน 2563 วันที่ 1 - 15 เม.ย.: จำนวนเรื่องร้องทุกข์ 41 เรื่อง , ดำเนินการเสร็จสิ้น 29 เรื่อง คิดเป็น 70.73 % ระหว่างดำเนินการ 12 เรื่อง คิดเป็น 29.27 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-26)

50.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนกุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 16 - 29 ก.พ.: จำนวนเรื่องร้องทุกข์ 44 เรื่อง , ดำเนินการเสร็จสิ้น 43 เรื่อง คิดเป็น 97.73 % ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง คิดเป็น 2.27 % เดือนมีนาคม 2563 วันที่ 1 - 15 มี.ค.: จำนวนเรื่องร้องทุกข์ 34 เรื่อง , ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 เรื่อง คิดเป็น 82.35 % ระหว่างดำเนินการ 6 เรื่อง คิดเป็น 17.65 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-22)

45.00

22/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนมกราคม 2563 วันที่ 16 - 31 ม.ค.: จำนวนเรื่องร้องทุกข์ 38 เรื่อง , ดำเนินการเสร็จสิ้น 37 เรื่อง คิดเป็น 97.37 % ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง คิดเป็น 2.63 % เดือนกุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 1 - 15 ก.พ.: จำนวนเรื่องร้องทุกข์ 43 เรื่อง , ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 เรื่อง คิดเป็น 65.12 % ระหว่างดำเนินการ 15 เรื่อง คิดเป็น 34.88 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-17)

25.00

17/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แก้ไข วันที่ 16 - 30 พ.ย.: จำนวนเรื่องร้องทุกข์ 34 เรื่อง , ดำเนินการเสร็จสิ้น 33 เรื่อง คิดเป็น 97.06 % ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง คิดเป็น 2.94 % เดือนธันวาคม 2562 วันที่ 16 - 31 ธ.ค.: จำนวนเรื่องร้องทุกข์ 26 เรื่อง , ดำเนินการเสร็จสิ้น 25 เรื่อง คิดเป็น 96.15 % ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง คิดเป็น 3.85 % เดือนมกราคม 2563 วันที่ 1 - 15 ม.ค.: จำนวนเรื่องร้องทุกข์ 33 เรื่อง , ดำเนินการเสร็จสิ้น 24 เรื่อง คิดเป็น 72.72 % ระหว่างดำเนินการ 9 เรื่อง คิดเป็น 27.28 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-23)

20.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนพฤศจิกายน 2562 วันที่ 16 - 30 พ.ย.: จำนวนเรื่องร้องทุกข์ 31 เรื่อง , ดำเนินการเสร็จสิ้น 31 เรื่อง คิดเป็น 91.18 % ระหว่างดำเนินการ 3 เรื่อง คิดเป็น 8.82 % เดือนธันวาคม 2562 วันที่ 1 - 15 ธ.ค.: จำนวนเรื่องร้องทุกข์ 26 เรื่อง , ดำเนินการเสร็จสิ้น 13 เรื่อง คิดเป็น 50.00 % ระหว่างดำเนินการ 13 เรื่อง คิดเป็น 50.00 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-23)

15.00

23/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนตุลาคม 2562 วันที่ 16 - 31 ต.ค.: จำนวนเรื่องร้องทุกข์ 39 เรื่อง , ดำเนินการเสร็จสิ้น 38 เรื่อง คิดเป็น 97.44 % ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง คิดเป็น 2.56 % เดือนพฤศจิกายน 2562 วันที่ 1 - 15 พ.ย.: จำนวนเรื่องร้องทุกข์ 31 เรื่อง , ดำเนินการเสร็จสิ้น 30 เรื่อง คิดเป็น 96.77 % ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง คิดเป็น 3.23 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนตุลาคม 2562 วันที่ 1 - 15 ต.ค.: จำนวนเรื่องร้องทุกข์ 26 เรื่อง , ดำเนินการเสร็จสิ้น 25 เรื่อง คิดเป็น 96.15 % ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง คิดเป็น 3.85 %

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:มอบหมายภารกิจ/หน้าที่รับผิดชอบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50040000-3390

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50040000-3390

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5004-0848

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **