รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ : 5004-0850

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00
100.0000
100 / 100
2
50.00
100.0000
100 / 100
3
80.00
100.0000
100 / 100
4
100.00
100.0000
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ให้บริการข้อมูลข่าวสารหรือบริการทั่วไปกับประชาชน หรือข้าราชการ ทั้งภายในและภายนอกกรุงเทพมหานคร - เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- กำหนดค่าน้ำหนักคะแนนแบบสอบถามความพึงพอใจฯ ส่งกองงานผู้ตรวจ - รับการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจฯ - ผลการประเมิน ครั้งที่ 1 สำนักงานเขตบางรักได้รับค่าคะแนนความพึงพอใจ 4.8 คะแนน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- นำผลการสำรวจความพึงพอใจฯ ประเด็นข้อคำถามที่ได้รับคะแนนต่ำที่สุด 2 อันดับ ไปพัฒนา/ปรับปรุง ให้ดียิ่งขึ้น โดยข้อคำถามที่ได้รับคะแนนต่ำที่สุด 2 อันดับ ได้แก่ 1. มีการดูแลอำนวยความสะดวกเรื่องที่จอดรถ 2. ท่านชอบข้อมูลใน เว็บไซต์ , เฟซบุ๊ก , หรือ ไลน์ ของ สำนักงานเขต ในระดับใด - รับการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจฯ ครั้งที่ 2 โดยนิด้า เมื่อวันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ได้รับผลการสำรวจความพึงพอใจฯ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยผลคะแนนของสำนักงานเขตบางรัก = 4.653 - ผลการสำรวจความพึงพอใจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การสำรวจครั้งที่ 1 : 4.843 การสำรวจครั้งที่ 2 : 4.653 ผลเฉลี่ย : 4.748

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

คำอธิบาย : การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการของหน่วยงานกรุงเทพมหานครหมายถึง การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการโดยตรง หรือข้าราชการและบุคลากรจากหน่วยงาน/ส่วนราชการทั้งภายในและภายนอกกรุงเทพมหานคร ที่หน่วยงานนั้น ๆ ให้บริการ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ผลสำรวจความพึงพอใจฯ ครั้งที่ 1 + ผลสำรวจความพึงพอใจฯ ครั้งที่ 2 / จำนวนครั้งของการสำรวจความพึงพอใจฯ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตามที่ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครกำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
:เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด