ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ : 50040000-3404

สำนักงานเขตบางรัก : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวอัจฉรา ประดิษฐ์เวียงคำ 6207

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร หมายถึง ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรงหรือบุคลากรจากหน่วยงาน/ส่วนราชการทั้งภายในและภายนอกกรุงเทพมหานครที่หน่วยงานนั้นๆให้บริการการสำรวจครอบคลุมประเด็นต่างๆ เช่น 1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 2. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 3. ความพึงพอใจด้านการบริการผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 4. ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 5. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านการแก้ไขปัญหาต่างๆของหน่วยงาน 6. ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเสริมสร้างและพัฒนาของหน่วยงาน

50040100/50040100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานเขต 2. เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติราชการให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานเขต ในระดับดีมาก

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-20)

100.00

20/09/2563 : ผลการสำรวจความพึงพอใจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การสำรวจครั้งที่ 1 : 4.843 การสำรวจครั้งที่ 2 : 4.653 ผลเฉลี่ย : 4.748

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-25)

95.00

25/08/2563 : ได้รับผลการสำรวจความพึงพอใจฯ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยผลคะแนนของสำนักงานเขตบางรัก = 4.653

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-23)

90.00

23/07/2563 : นำผลการสำรวจความพึงพอใจฯ ครั้งที่ 1 ในประเด็นข้อคำถามที่ได้รับคะแนนต่ำ ไปพัฒนา/ปรับปรุง ให้ดียิ่งขึ้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-18)

80.00

18/06/2563 : รับการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจฯ ครั้งที่ 2 โดยนิด้า เมื่อวันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-29)

70.00

29/05/2563 : นำผลการสำรวจความพึงพอใจฯ ไปพัฒนา/ปรับปรุง ให้ดียิ่งขึ้น และรอรับการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจฯ ครั้งที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-27)

60.00

27/04/2563 : นำผลการสำรวจความพึงพอใจฯ ประเด็นข้อคำถามที่ได้รับคะแนนต่ำที่สุด 2 อันดับ ไปพัฒนา/ปรับปรุง ให้ดียิ่งขึ้น โดยข้อคำถามที่ได้รับคะแนนต่ำที่สุด 2 อันดับ ได้แก่ 1. มีการดูแลอำนวยความสะดวกเรื่องที่จอดรถ 2. ท่านชอบข้อมูลใน เว็บไซต์ , เฟซบุ๊ก , หรือ ไลน์ ของ สำนักงานเขต ในระดับใด

** ปัญหาของโครงการ :หน้าเว็บไซต์ของสำนักงานเขต เป็นรูปแบบที่ถูกกำหนดมาจากส่วนกลาง จึงค่อนข้างยากที่จะปรับเปลี่ยนให้ทันกับสมัย

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-24)

50.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับผลการสำรวจความพึงพอใจฯ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยผลคะแนนของสำนักงานเขตบางรัก = 4.8

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-17)

45.00

17/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รับการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจฯ โดยนิด้า เมื่อปลายเดือนมกราคม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-17)

30.00

17/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดค่าน้ำหนักคะแนนแบบสอบถามความพึงพอใจฯ ส่งกองงานผู้ตรวจ และรอรับการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-23)

20.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-23)

15.00

23/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ให้บริการข้อมูลข่าวสารหรือบริการทั่วไปกับประชาชน หรือข้าราชการ ทั้งภายในและภายนอกกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ให้บริการข้อมูลข่าวสารหรือบริการทั่วไปกับประชาชน หรือข้าราชการ ทั้งภายในและภายนอกกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ปรับปรุงและพัฒนาระบบให้บริการกับประชาชนหรือข้าราชการ ทั้งภายในและภายนอกกรุงเทพมหานคร
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประเมินความพึงพอใจ ครั้งที่ 1
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประเมินความพึงพอใจ ครั้งที่ 2
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปผล การสำรวจความพึงพอใจ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50040000-3404

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50040000-3404

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5004-0850

ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **