รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน : 5004-0852

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 45.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 3: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00
100.0000
100 / 100
2
45.00
100.0000
100 / 100
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เป็นโครงการที่สนับสนุนการดำเนินงานตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 ธ.ค. ได้รับอนุมัติโครงการ อยู่ระหว่างรอแนวทางจากสำนักอนามัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ดำเนินการเเก้ไขโครงการตามคำแนะนำของสำนักอนามัย - คัดเลือกงานที่มีความเสี่ยง จำนวน 3 งาน โดยเป็นการต่อยอดงานเดิมที่ได้จัดการความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา 1 งาน และเป็นงานใหม่ 2 งาน ดังนี้ 1. งานเทศกิจอาสาจราจร ของฝ่ายเทศกิจ (ต่อยอดจากปีที่ผ่านมา) 2. งานขับรถยนต์ 3. งานด้านเอกสาร/งานพิมพ์เอกสาร - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน และจัดกิจกรรมให้ความรู้/เผยแพร่ความรู้ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Line group เจ้าหน้าที่ , กิจกรรม Morning Talk , จัดอบรมกิจกรรมกลุ่มย่อย, จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น - อยู่ระหว่างการนำข้อปฏิบัติการทำงานด้วยความปลอดภัยฯ ไปสู่การปฏิบัติ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บุคลากรในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีสุขภาพอนามัยที่ดีปลอดโรคปลอดภัยในการทำงาน โดยการจัดสภาพการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้สะอาด ปลอดโรค ปลอดภัย ส่งเสริมการมีสุขภาพอนามัยในการทำงานที่ดี โดยนำหลักการด้านอาชีวอนามัยมาประยุกต์ใช้ ได้แก่ การสืบค้น (Identify) การประเมินอันตรายหรือประเมินความเสี่ยง (Evaluation) และการควบคุม (Control) เพื่อนำไปสู่การจัดการ ควบคุมและป้องกันอันตรายจากการทำงานอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพโดยได้กำหนดสิ่งคุกคามสุขภาพในการทำงานจำนวน 8 ด้าน ประกอบด้วย 1. สิ่งคุกคามทางกายภาพ (Physical Hazard) 2. สิ่งคุกคามทางเคมี (Chemical Hazard) 3. สิ่งคุกคามทางชีวภาพ (Biological Hazard) 4. สิ่งคุกคามทางการยศาสตร์ (Ergonomic Hazard) 5. สิ่งคุกคามทางด้านจิตวิทยาสังคม (Psychosocial Health Hazard) 6. สิ่งคุกคามทางด้านความปลอดภัย (Safety Hazard) 7. อัคคีภัย 8. อื่นๆ ที่ไม่เข้าข่ายตามที่กล่าวมา การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กำหนดแผนการดำเนินงานในลักษณะต่อเนื่อง โดยเป็นการต่อยอดพัฒนางานเดิม และขยายผลการดำเนินงานจัดการงานที่มีความเสี่ยงสูง โดยมุ่งหวังให้มีการคุ้มครองสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานของบุคลากรสังกัดกรุงเทพมหานครอย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมาก โดยความสำเร็จของตัวชี้วัดที่4.2 จะพิจารณาจากผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน โดยการวัดความสำเร็จเป็นแบบผสมผสาน (Hybrid) คือ ประเมินความสำเร็จจากความก้าวหน้าขั้นตอนการดำเนินงานและประเมินผลสำเร็จของการดำเนินงาน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

1. หน่วยงานพิจารณาทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินอันตรายจากการทำงาน ที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา โดยคัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงสูงนำมาจัดการความเสี่ยงในการทำงานอย่างน้อย 2 งาน คัดเลือกงานที่ได้จัดการความเสี่ยงในปี 2562 ที่นำมาต่อยอดพัฒนางานอย่างน้อย 1 งาน และนำข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือมาตรฐานกลางการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน เวียนทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักอนามัยทราบ 2. จัดทำโครงการพัฒนาและจัดการปัญหาความเสี่ยงในการทำงานของหน่วยงาน โดยจัดส่งสำเนาโครงการฯ และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง พร้อมรายงานผลการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ แนวทางหรือมาตรฐานกลางการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงานให้กับสำนักอนามัย 3. ประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินโครงการฯ 4. จัดทำและนำข้อปฏิบัติ แนวทางหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของหน่วยงานไปใช้งานภายในหน่วยงาน พร้อมติดตามและประเมินผลการใช้งานข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือมาตรฐานฯ ที่ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 5.ดำเนินการเพื่อการเป็นต้นแบบที่ดีให้หน่วยงานอื่นใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินงานหรือใช้ประโยชน์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ พร้อมรายงานผลการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือ มาตรฐานกลาง การปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงานและจัดส่งผลการดำเนินการและหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดให้สำนัก อนามัย

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ตามที่สำนักอนามัยกำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
:เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๑.๕ สถานประกอบการที่มีความเสี่ยงสูงได้มาตรฐานด้านอาชีวอนามัย

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด