รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ระดับความพึงพอใจของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดที่เข้าร่วมกิจกรรม : 5004-0854

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 50.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 3: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00
100.0000
100 / 100
2
50.00
100.0000
100 / 100
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. จัดทำประกาศรับสมัครอาสาฯ 2. กำหนดหัวข้อ รายละเอียด ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ประจำปี 2563 และเตรียมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 3. จัดทำฎีกาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. จัดทำฎีกาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ประจำปี 63 2.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฯ เรียบร้อย 3. เลื่อนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด จากเดิม 23/3/63 เนื่องจาก COVID - 19 มีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงในปัจจุบัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

สำนักงานเขตบางรัก มีหน้าที่ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เขตบางรัก ให้เป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนผู้มีจิตอาสาที่สมัครเข้ารับการอบรมเพื่อเป็นอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตบางรัก ในการทำหน้าที่เป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในพื้นที่เขตบางรัก สำนักงานเขตบางรักจึงต้องมีการพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริม สนับสนุนให้อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตบางรัก สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดอบรมอาสาสมัครฯ การจัดกิจกรรมร่วมกับอาสาสมัครฯ เป็นต้น

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ผลการสำรวจความพึงพอใจของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดที่เข้าร่วมกิจกรรมในระดับมากขึ้นไป

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ผลการสำรวจความพึงพอใจของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดที่เข้าร่วมกิจกรรมในระดับมากขึ้นไป

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
:เป้าหมายที่ ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๒.๑ เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด