ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด : 50040000-3357

สำนักงานเขตบางรัก : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายวินัย เค้าแก้ว 6208

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตบางรัก มีหน้าที่ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เขตบางรัก ให้เป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนผู้มีจิตอาสาที่สมัครเข้ารับการอบรมเพื่อเป็นอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตบางรัก ในการทำหน้าที่เป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในพื้นที่เขตบางรัก สำนักงานเขตบางรักจึงต้องมีการพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริม สนับสนุน ให้อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตบางรัก สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดอบรมอาสาสมัครฯ การจัดกิจกรรมร่วมกับอาสาสมัครฯ เป็นต้น

50040100/50040100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

พัฒนาศักยภาพ ส่งเสริม สนับสนุน ให้อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตบางรัก สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโครงการ

ผลการสำรวจความพึงพอใจของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดที่เข้าร่วมกิจกรรมในระดับมากขึ้นไปร้อยละ 90

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
๑.๒.๒.๑ เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-20)

100.00

20/09/2563 : รายงานผลการดำเนินโครงการให้ผู้อำนวยการเขตทราบเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-08-25)

75.00

25/08/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฯ เรียบร้อยแล้ว โดยใช้วิธีให้ความรู้ผ่านช่องทางสื่อโซเชียลต่างๆ และทางสื่อประชาสัมพันธ์ของชุมชน เพื่อเป็นไปตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมรายงานเสนอ ผอ. เขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-07-23)

55.00

23/07/2563 : ชะลอการจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID - 19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-06-18)

55.00

18/06/2563 : เลื่อนการจัดโครงการออกไปอย่างไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์ COVID - 19 จะดีขึ้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-28)

55.00

28/05/2563 : ทำหนังสือเสนอ ผอ.เขต อนุมัติเลื่อนการจัดโครงการออกไปอย่างไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์ COVID - 19 จะดีขึ้น

** ปัญหาของโครงการ :ต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมตามโครงการออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID - 19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-19)

50.00

19/04/2563 : เลื่อนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด จากเดิม 23/3/63 เนื่องจาก COVID - 19 มีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงในปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ :เลื่อนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจาก COVID - 19 มีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงในปัจจุบัน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-26)

50.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เลื่อนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด จากเดิม 23/3/63 เนื่องจาก COVID - 19 มีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงในปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ :ต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฯ ออกไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ COVID - 19

** อุปสรรคของโครงการ :ต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฯ ออกไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ COVID - 19

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-22)

45.00

22/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฯ เรียบร้อย ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดเตรียมการจัดกิจกรรมฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-17)

35.00

17/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การจัดทำฎีกาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ประจำปี 63 และจัดเตรียมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-23)

30.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การจัดทำฎีกาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ประจำปี 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-11-23)

25.00

23/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การกำหนดหัวข้อ รายละเอียด ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ประจำปี 2563 และเตรียมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-21)

20.00

21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำประกาศรับสมัครอาสาฯ ประจำปี 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพฯ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดกิจกรรมส่งเสริมให้อาสาสมัครฯ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50040000-3357

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50040000-3357

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5004-0854

ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดที่เข้าร่วมกิจกรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 94.82

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
55.00

100 / 100
4
94.82

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **