รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

จำนวนครั้งของสมาชิกเด็กและเยาวชน มีส่วนร่วมกิจกรรมกับสำนักงานเขตบางรัก : 5004-0861

ค่าเป้าหมาย ครั้ง/ปี : 4.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง/ปี : 5.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00
100.0000
100 / 100
2
5.00
100.0000
100 / 100
3
5.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ดำเนินการจัดประชุม ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เพื่อคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตบางรัก จากสมาชิกที่เป็นตัวแทนเด็กและเยาวชนของโรงเรียนในพื้นที่เขต ได้แก่ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม โรงเรียนพุทธจักรวิทยา โรงเรียนวัดแก้วแจ่มฟ้า และเครือข่าย จำนวน 30 คน ผลการคัดเลือก นางสาวนรินทร เอนกทรัพย์ จากโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ได้รับเลือกเป็นประธานคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตบางรัก และได้คัดเลือกคณะบริหารสภาฯ จำนวน 17 คน 2. เบิกจ่ายงบประมาณ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.66

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- มีคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตบางรัก โดย นางสาวนรินทร เอนกทรัพย์ จากโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามฯ ได้รับเลือกเป็นประธาน และได้คัดเลือกคณะบริหารสภาฯ จำนวน 17 คน - สมาชิกเด็กและเยาวชนจัดกิจกรรมร่วมกับสำนักงานเขตบางรัก ในเดือนธันวาคม จำนวน 5 ครั้ง ดังนี้ 1. เข้าร่วมงานวันเยาวชนแห่งชาติ 2. ประชุมคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตบางรัก 3. ร่วมกิจกรรมระบายสีภาพพระบรมฉายาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 4. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 5. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและพ่อแม่วัยใส

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- มีคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตบางรัก โดย นางสาวนรินทร เอนกทรัพย์ จากโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามฯ ได้รับเลือกเป็นประธาน และได้คัดเลือกคณะบริหารสภาฯ จำนวน 17 คน - สมาชิกเด็กและเยาวชนจัดกิจกรรมร่วมกับสำนักงานเขตบางรัก ในเดือนธันวาคม จำนวน 5 ครั้ง ดังนี้ 1. เข้าร่วมงานวันเยาวชนแห่งชาติ 2. ประชุมคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตบางรัก 3. ร่วมกิจกรรมระบายสีภาพพระบรมฉายาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 4. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 5. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและพ่อแม่วัยใส - สมาชิกเด็กและเยาวชนจัดกิจกรรมร่วมกับสำนักงานเขตบางรัก ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ปัจจุบัน จำนวน 5 ครั้ง สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดคิดเป็นร้อยละ 25

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

กิจกรรม คือ การดำเนินงาน การจัดงาน รวมถึงกิจกรรมที่จัดในวาระหรือโอกาสพิเศษซึ่งจัดโดยสำนักงานเขตบางรักเอง หรือ กรุงเทพมหานคร (สำนัก/หน่วยงานในสังกัดต่างๆ) หรือหน่วยงานภายนอก และมีสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเป็นตัวแทนของเขตบางรักเข้าไปมีส่วนร่วม

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจำนวนครั้งของการเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันระหว่างสำนักงานเขตบางรัก และสมาชิกเด็กและเยาวชน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ลงพื้นที่ลงจัดกิจกรรมกับสมาชิกเด็กและเยาวชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
:มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล
:เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง%
:เป้าประสงค์ที่ ๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด