ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็ก และเยาวชนกรุงเทพมหานคร : 50040000-3366

สำนักงานเขตบางรัก : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวภูริสาร์ ชัชวาลา 6227-8

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ได้กำหนดแนวทางและปรับปรุงวิธีการในการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน กำหนดให้มีสภาเด็กและเยาวชนเขต ตามความในมาตรา 24 และให้มีสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ตามความในมาตร 27 , 28 , 29 และ 36 วรรค 2 กำหนดให้กรุงเทพมหานครต้องดำเนินการส่งเสริมเด็กและเยาวชนตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัตินี้ สำนักงานเขตบางรัก โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จึงได้จัดดำเนินการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนเขต เพื่อมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนเป็นกลไกในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคมและใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กและเยาวชนในกรุงเทพมหานคร สนับสนุนให้แสดงความคิดเห็นหรือแสดงออกอย่างสอดคล้องกับความรู้ความสามารถที่พัฒนาไปตามวัย ตลอดจนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน

50041000/50041000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของสภาเด็กและเยาวชนเขต เชื่อมความสามัคคีในกลุ่มเด็กและเยาวชน และสนับสนุนเครือข่ายผู้นำเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านเยาวชนกรุงเทพมหานคร และพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 2. เพื่อสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รวมไปถึงการรวมกลุ่มของเด็กและเยาวชนให้มีการแสดงออกในแนวทางที่เหมาะสม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านเยาวชนกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

ส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร และสภาเด็กและเยาวชนเขตบางรัก โดยจัดกิจกรรมตามที่คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตเสนอ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล
เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง%
เป้าประสงค์ที่ ๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-03-23)

100.00

23/3/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ผลการดำเนินงานตามโครงการ - มีคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตบางรัก จากสมาชิกที่เป็นตัวแทนเด็กและเยาวชนของโรงเรียนในพื้นที่เขต นางสาวนรินทร เอนกทรัพย์ จากโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามฯ ได้รับเลือกเป็นประธานคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตบางรัก และได้คัดเลือกคณะบริหารสภาฯ จำนวน 17 คน - วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 จัดกิจกรรมพิเศษโครงการส่งเสริมกิจกรสภาเด็กและเยาวชน ณ สำนักงานเขตบางรัก กิจกรรมให้ความรู้ “การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและพ่อแม่วัยใส” มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 60 คน - จำนวนครั้งของสมาชิกเด็กและเยาวชน มีส่วนร่วมกิจกรรมกับสำนักงานทั้งหมด 5 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 การเข้าร่วมงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ศูนย์เยาวชนอาคารกีฬา ครั้งที่ 2 การประชุมคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตบางรัก ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตบางรัก ครั้งที่ 3 ร่วมกิจกรรมระบายสีภาพพระบรมฉายาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ ชุมชนซอยวัดม่วงแคมัสยิดฮารูณ ครั้งที่ 5 กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและพ่อแม่วัยใส - เบิกจ่ายงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น 21,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.28

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-24)

40.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ดำเนินการจัดประชุมคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตบางรัก จากสมาชิกที่เป็นตัวแทนเด็กและเยาวชนของโรงเรียนในพื้นที่เขต ผลการคัดเลือก นางสาวนรินทร เอนกทรัพย์ จากโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามฯ ได้รับเลือกเป็นประธานคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตบางรัก และได้คัดเลือกคณะบริหารสภาฯ จำนวน 17 คน - สมาชิกเด็กและเยาวชนจัดกิจกรรมร่วมกับสำนักงานเขตบางรัก ในเดือนมกราคม จำนวน 1 ครั้ง เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็ก - จำนวนครั้งของสมาชิกเด็กและเยาวชน มีส่วนร่วมกิจกรรมกับสำนักงานทั้งหมด 4 ครั้ง - เบิกจ่ายงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.66

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-22)

25.00

22/1/2563 : ดำเนินการจัดประชุมคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตบางรัก จากสมาชิกที่เป็นตัวแทนเด็กและเยาวชนของโรงเรียนในพื้นที่เขต ผลการคัดเลือก 1. นางสาวนรินทร เอนกทรัพย์ จากโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามฯ ได้รับเลือกเป็นประธานคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตบางรัก และได้คัดเลือกคณะบริหารสภาฯ จำนวน 17 คน - สมาชิกเด็กและเยาวชนจัดกิจกรรมร่วมกับสำนักงานเขตบางรัก ในเดือนธันวาคม จำนวน 1 ครั้ง เข้าร่วมกิจกรรมระบายสีภาพพระบรมฉายาลักษณ์ - เบิกจ่ายงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.66

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-23)

20.00

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 - ดำเนินการจัดประชุมคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตบางรัก จากสมาชิกที่เป็นตัวแทนเด็กและเยาวชนของโรงเรียนในพื้นที่เขต ได้แก่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามฯ โรงเรียนพุทธจักรวิทยา โรงเรียนวัดแก้วแจ่มฟ้า และเครือข่าย จำนวน 30 คน ผลการคัดเลือก 1. นางสาวนรินทร เอนกทรัพย์ จากโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามฯ ได้รับเลือกเป็นประธานคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตบางรัก และได้คัดเลือกคณะบริหารสภาฯ จำนวน 17 คน - เบิกจ่ายงบประมาณ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.66

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-21)

10.00

ได้รับอนุมัติเงินประงวดที่ 1 และอยู่ระหว่างรับสมัครเด็กและเยาวชนที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน เพื่อคัดเลือกเป็นสภาเด็กและเยาวชนเขตบางรัก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

อยู่ระหว่างอนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:มอบหมายภารกิจ/หน้าที่ความรับผิดชอบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินการ
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50040000-3366

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50040000-3366

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5004-0861

ตัวชี้วัด : จำนวนครั้งของสมาชิกเด็กและเยาวชน มีส่วนร่วมกิจกรรมกับสำนักงานเขตบางรัก

ค่าเป้าหมาย ครั้ง/ปี : 4.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง/ปี : 5.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
5.00

100 / 100
3
5.00

100 / 100
4
5.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **