รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก : 5004-0870

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00
100.0000
100 / 100
2
80.00
100.0000
100 / 100
3
100.00
100.0000
100 / 100
4
100.00
100.0000
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ล้างทำความสะอาดคู ท่อระบายน้ำตามตรอก ซอย ต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ และแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำที่อุดตัน ซึ่งมักเกิดกับท่อระบายน้ำขนาดเล็ก

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ล้างทำความสะอาดคู ท่อระบายน้ำตามตรอก ซอย ต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ และแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำที่อุดตัน ซึ่งมักเกิดกับท่อระบายน้ำขนาดเล็ก - อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ล้างทำความสะอาดคู ท่อระบายน้ำตามตรอก ซอย ต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ และแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำที่อุดตัน ซึ่งมักเกิดกับท่อระบายน้ำขนาดเล็ก - ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- ถนนสายหลัก หมายถึง ถนนทั้งหมดในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ซึ่งสำนักงานเขตรับผิดชอบดูแลแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นผิวถนน - ความสามารถระบายน้ำ ท่วมขัง หมายถึง ความสามารถในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นผิวถนน สามารถระบายน้ำเข้าสู่สภาวะปกติได้ในเวลาที่กำหนดยกเว้นพื้นที่ ที่มีการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบต่อระบบระบายน้ำ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วัดช่วงเวลาน้ำท่วมนับจากฝนหยุดตก โดยใช้ข้อมูลสถิติ ที่บันทึกไว้จากกองระบบสารสนเทศระบายน้ำ โดยถนนสายหลักในพื้นที่ต้องมีความสามารถระบายน้ำท่วมขังได้ภายในระยะเวลาดังนี้ - กรณีฝนตกเกิน 100 มิลลิเมตร สามารถระบายน้ำท่วมขังได้ภายใน 90 นาที - กรณีฝนตก เกิน 60 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 100 มิลลิเมตร สามารถระบายน้ำท่วมขังได้ภายใน 30 นาที - กรณีฝนตก ไม่เกิน 60 มิลลิเมตร ไม่มีน้ำท่วมขัง เกณฑ์การให้คะแนน : (จำนวนครั้งที่ระบายน้ำได้ตามเกณฑ์ × 100)/ จำนวนครั้งที่ฝนตกและมีน้ำท่วมขังทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ข้อมูลสถิติ ปริมาณน้ำฝน และปริมาณน้ำท่วมขังของสำนักการระบายน้ำ ที่บันทึกไว้จากกองระบบสารสนเทศระบายน้ำ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
:เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด