ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ : 50040000-3417

สำนักงานเขตบางรัก : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายสมชาย มั่นทอง 6240

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

พื้นที่เขตบางรักเป็นเขตย่านธุรกิจการค้าการลงทุน มีการจราจรคับคั่งติดขัด ส่งผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาขยะ ท่อระบายน้ำอุดตัน และเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฝนตก

50040300/50040300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อป้องกันและแก้ไข และบรรเทาความเดือดร้อนจากสาเหตุน้ำท่วมขัง 2. เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการจราจร การสัญจรของยวดยานพาหนะเป็นไปโดยสะดวกไม่ติดขัดจากสาเหตุน้ำท่วม 3. เพื่อให้สอดคล้องกับแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร 4. เพื่อสนับสนุนแผนป้องกันและแก้ไขปัญาหาน้ำท่วมของ กทม. 5. เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมการแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น 6. เพื่อสนับสนุนให้ความช่วยเหลือปฏิบัติการของสำนักการระบายน้ำ โดยการประสานงานกับหน่วยงาน ประชาชน ตลอดจนหน่วยอาสาสมัครในรูปต่าง ๆ ในฐานะเจ้าของพื้นที่

เป้าหมายของโครงการ

ล้างทำความสะอาดคู ท่อระบายน้ำ ตามตรอก ซอย ต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ และแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำที่อุดตัน ที่มักเกิดขึ้นกับท่อระบายน้ำขนาดเล็ก

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-04-21)

100.00

21/04/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-03-24)

80.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างตรวจรับงานและขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-25)

40.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างลงนามสัญญากับ บริษัท มานะพร คอนสตรัคชั่น จำกัด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-30)

30.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนร่างสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-26)

25.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะเสนอราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-29)

20.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแผนปฏิบัติการเตรียมการป้องกันน้ำท่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผนการดำเนินงาน
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประสานฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมโครงการตามอำนาจหน้าที่
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการ แบ่งเป็น 3 ผลัด
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50040000-3417

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50040000-3417

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5004-0870

ตัวชี้วัด : ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
80.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **