รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขต : 5004-0871

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 30.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00
100.0000
100 / 100
2
50.00
100.0000
100 / 100
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- จัดทำแผนปฏิบัติงานและมอบหมายภารกิจงานเรียบร้อยแล้ว - เตรียมการและเข้าดำเนินการตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ตรวจสอบจุดอ่อนน้ำท่วมขังเป็นประจำทุกวัน - จัดเก็บขยะในคูคลอง ตามแผนปฏิบัติการเป็นประจำทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. การเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ หมายถึง การเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากน้ำฝนและน้ำหลากเข้าในพื้นที่เขต ให้สามารถลดระยะเวลาการระบายน้ำท่วมขังได้เร็วขึ้น ลดผลกระทบที่จะเกิดแก่ประชาชนให้น้อยลง ทั้งนี้ การเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขต ต้องจัดทำแผนปฏิบัติการเตรียมการป้องกันปัญหาน้ำท่วมประจำปี 2563 โดยมีภารกิจในการเตรียมการ ดังนี้ 1.1 การขุดลอกคู - คลอง และเปิดทางน้ำไหล 1.2 การทำความสะอาด / ลอกท่อระบายน้ำ บูรณะซ่อมแซมฝาบ่อพัก ตะแกรงรับน้ำ และคันหิน 2. ความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเตรียมการป้องกันปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ประจำปี 2563 ที่สำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตกำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

- พิจารณาจากผลการดำเนินการตามแผนเตรียมการป้องกันปัญหาน้ำท่วมประจำปี 2563 ของสำนักงานเขต ประกอบด้วย การเตรียมการตามแผนฯ แบ่งเป็น 2 ภารกิจ 1 กิจกรรม ดังนี้ 1. แผนการทำความสะอาด / ลอกท่อระบายน้ำ บูรณะซ่อมแซมฝาบ่อพัก ตะแกรงรับน้ำและคันหิน แบ่งแผนการดำเนินการ ดังนี้ 1.1 แผนงานทำความสะอาด / ลอกท่อระบายน้ำฯ โดยใช้แรงงานเขต 1.2 แผนงานทำความสะอาด / ลอกท่อระบายน้ำฯ โดยการจ้างเหมาหน่วยงานอื่นตามที่ได้รับจัดสรรประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ ให้รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักการระบายน้ำ ตามแบบรายงาน สนน.01 ไม่เกินวันที่ 5 ของทุกเดือน พร้อมระบุปัญหา / อุปสรรคในการดำเนินงาน (ถ้ามี) และผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด ต้องได้ร้อยละ 100 ภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 (คะแนนร้อยละ 45) 2. แผนการขุดลอกคู คลองและเปิดทางน้ำไหล แบ่งแผนการดำเนินการ ดังนี้ 2.1 แผนงานการขุดลอกคู คลองฯ โดยใช้แรงงานเขต 2.2 แผนงานการขุดลอกคู คลองฯ โดยการจ้างเหมาหน่วยงานอื่นตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ ให้รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักการระบายน้ำ ตามแบบ สนน.02 ไม่เกินวันที่ 5 ของทุกเดือน และการรายงานการดำเนินงานต้องครบถ้วน สมบูรณ์ สม่ำเสมอ และระบุปัญหา / อุปสรรคในการดำเนินงาน (ถ้ามี) และผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดต้องได้ร้อยละ 100 ภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 (คะแนนร้อยละ 45) 3. จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในคู คลอง โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน / เอกชนในพื้นที่หรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 ครั้ง/ปี (คะแนนร้อยละ 10) สูตรการคำนวณ : ผลคะแนนการดำเนินการตามแผนฯ (คะแนนร้อยละ 100) ร้อยละความสำเร็จ = ร้อยละผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ คูณด้วย 100 หารด้วยร้อยละความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการฯ ที่สำนักงานเขตกำหนด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. แผนงานทำความสะอาด / ลอกท่อระบายน้ำ 2. แผนพัฒนาคูคลองในพื้นที่เขต 3. สรุปผลการดำเนินงานลอกท่อระบายน้ำและพัฒนาคูคลองในพื้นที่เขต เสนอผู้อำนวยการเขตทราบ 4. เอกสารเผยแพร่ 5. ภาพถ่ายกิจกรรม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
:เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด