ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการการปฏิบัติการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม : 50040000-3418

สำนักงานเขตบางรัก : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายสมชาย มั่นทอง 6240

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่มาโดยตลอด เนื่องจากติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา จึงจำเป็นต้องเตรียมพร้อมในการแก้ไขภาวะน้ำท่วมขังโดยจัดทำแผนปฏิบัติการเตรียมการป้องกันน้ำท่วม เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแก่ประชาชนให้น้อยลง

50040300/50040300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อป้องกันแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนจากสาเหตุน้ำท่วมขัง 2. เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการจราจร และการสัญจรของยวดยานพาหนะเป็นไปโดยสะดวก ไม่ติดขัดจากสาเหตุน้ำท่วม 3. เพื่อให้สอดคล้องกับแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของ กทม. 4. เพื่อสนันสนุนแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของ กทม. 5. เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมการแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น 6. เพื่อสนับสนุนให้ความช่วยเหลือปฏิบัติการของสำนักงานการระบายน้ำ โดยการประสานงานกับหน่วยงาน ประชาชน ตลอดจนหน่วยงอาสาสมัครในรูปต่าง ๆ ในฐานะเจ้าของพื้นที่

เป้าหมายของโครงการ

ทำความสะอาดคู คลอง ท่อระบายน้ำ ตะแกรงรับน้ำ และคันหิน ตามตรอก ซอย ต่าง ๆ และแก้ไขปัญหาทางระบายน้ำที่อุดตัน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-18)

100.00

18/09/2563 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่ว่างไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-25)

90.00

25/08/2563 : เข้าตรวจสอบพื้นที่ไม่ให้เกิดปัญหาขยะ อุดตัน น้ำท่วมขังในท่อระบายน้ำ เปิดทางน้ำไหล

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-29)

80.00

เข้าตรวจสอบพื้นที่ไม่ให้เกิดปัญหาขยะ อุดตัน น้ำท่วมขังในท่อระบายน้ำ เปิดทางน้ำไหล

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-29)

75.00

29/06/2563 : เข้าตรวจสอบพื้นที่ไม่ให้เกิดปัญหาขยะ อุดตัน น้ำท่วมขังในท่อระบายน้ำ เปิดทางน้ำไหล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-28)

70.00

28/05/2563 : เข้าตรวจสอบพื้นที่ไม่ให้เกิดปัญหาขยะ อุดตัน น้ำท่วมขังในท่อระบายน้ำ ปิดทางน้ำไหล และติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง บริเวณถนนเจริญกรุง ฝั่งตรงข้ามซอยเจริญกรุง 36

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-21)

60.00

21/04/2563 : เข้าตรวจสอบพื้นที่ไม่ให้เกิดปัญหาขยะ อุดตัน น้ำท่วมขังในท่อระบายน้ำ และเปิดทางน้ำไหล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-24)

50.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเข้าดำเนินการตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ตามแผนโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-25)

30.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเข้าดำเนินการตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ตามแผนโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-30)

20.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเข้าดำเนินการตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ตามแผนโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-25)

15.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเข้าดำเนินการตามแผนป้องกันและแก้ไขปํญหาน้ำท่วม ตามแผนโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-29)

10.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการเข้าดำเนินการตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงานและมอบหมายภารกิจงานเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประสานหน่วยงานที่เกี่ยข้องและจัดตั้งหน่วยบริการเร่งด่วน กทม. โดยปฏิบัติงานแบ่งเป็น 3 ผลัด พร้อมฝ่ายบริการประชาชนฉุกเฉิน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่รับผิดชอบ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขุดลอกและเปิดทางน้ำไหล คู คลอง ในพื้นที่
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการจัดเก็บขยะและวัชพืช
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:เฝ้าระวังระดับน้ำ และตรวจสอบเครื่องสูบน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ตรวจสอบสภาพอากาศพร้อมรายงานผล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:รายผลผู้บังคับบัญชา
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50040000-3418

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50040000-3418

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5004-0871

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขต

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **