รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

จำนวนครั้งของการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขต : 5004-0875

ค่าเป้าหมาย ครั้ง/ปี : 4.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง/ปี : 4.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
0.00
100.0000
100 / 100
3
1.00
100.0000
100 / 100
4
4.00
100.0000
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ฯ 2. รอการจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนรัฐบาล และรอแนวทางการดำเนินงานตามที่สำนักอนามัยกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. จัดเตรียมเอกสารการเบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ และจัดเตรียมการประชุม ศป.ปส.เขต ครั้งที่ 1/63 2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตบางรัก ประจำปี 2563 3. ชะลอการจัดประชุม ศป.ปส.เขต ครั้งที่ 1/2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ - กำหนดประชุม ศป.ปส.ข. ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตบางรัก

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- สรุปผลการดำเนินโครงการ เสนอผู้บริหารเขตทราบ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดเขตบางรัก มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เขต ตามแนวทางของศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกรุงเทพมหานคร โดยมีการทำงานร่วมกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ในการป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสเสี่ยงสูงในการติดยาเสพติด การควบคุมพื้นที่ความเสี่ยง ลดแหล่งมั่วสุม และแก้ไขให้ผู้ติดยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษาจนหายขาดและสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไปได้ โดยมีเป้าหมายในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ ศป.ปส.ข. ไตรมาสละ 1 ครั้ง หรือจำนวน 4 ครั้ง/ปี

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจำนวนครั้งของการจัดประชุมคณะกรรมการ ศป.ปส.ข.

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

นับจำนวนครั้งของการจัดประชุมคณะกรรมการ ศป.ปส.ข.

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
:เป้าหมายที่ ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๒.๑ เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด