ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเขตบางรัก : 50040000-3372

สำนักงานเขตบางรัก : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวอรอนงค์ ผิวขำ 6208

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขต (ศป.ปส.ข.) เป็นหน่วยงานหลักในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน โรงเรียน และสถานประกอบการ โดยบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน เพื่อให้การดำเนินงานของ ศป.ปส.เขต มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและมีประสิทธิภาพ สำนักงานเขตบางรักจึงได้จัดทำโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตบางรัก

50040100/50040100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน โรงเรียน และสถานประกอบการ โดยบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน

เป้าหมายของโครงการ

จัดประชุม ศป.ปส.ข. จำนวน 4 ครั้ง/ปี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
๑.๒.๒.๑ เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-20)

100.00

20/09/2563 : สรุปผลการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-08-25)

60.00

25/08/2563 : เตรียมประชุม ศปปส. ครั้งที่ 2 / 2563 และดำเนินการเบิกจ่าย วัสดุอุปกรณ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-07-23)

50.00

23/07/2563 : เตรียมการประชุม ศป.ปส. ครั้งที่ 2/2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-06-18)

45.00

18/06/2563 : - กำหนดประชุม ศป.ปส.ข. ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตบางรัก - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-05-28)

40.00

28/05/2563 : เตรียมการประชุมออนไลน์ หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังไม่คลี่คลาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-04-19)

35.00

19/04/2563 : เตรียมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และชะลอการประชุม ศป.ปส.เขต เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** ปัญหาของโครงการ :ชะลอการประชุม ศป.ปส.เขต เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-26)

30.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตบางรัก ประจำปี 2563 และชะลอการจัดประชุม ศป.ปส.เขต ครั้งที่ 1/2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงต้องชะลอการจัดประชุม

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงต้องชะลอการจัดประชุม

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-21)

25.00

21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมเอกสารการเบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ และจัดเตรียมการประชุม ศป.ปส.เขต ครั้งที่ 1/63

** ปัญหาของโครงการ :การจัดสรรงบประมาณล่าช้า ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงาน

** อุปสรรคของโครงการ :การจัดสรรงบประมาณล่าช้า ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงาน

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-17)

20.00

17/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอการจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนรัฐบาล

** ปัญหาของโครงการ :รอการจัดสรรงบประมาณ จึงยังไม่สามารถจัดประชุมในไตรมาสที่ 1 ได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-23)

15.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอการจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนรัฐบาล และรอแนวทางการดำเนินงานตามที่สำนักอนามัยกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-23)

15.00

23/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอการจัดสนนงบประมาณ เงินอุดหนุนรัฐบาล และรอแนวทางการดำเนินงานตามที่สำนักอนามัยกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :เงินงบประมาณค่อนข้างล่าช้า

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-21)

10.00

21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดประชุมไตรมาสที่ ๑
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดประชุมไตรมาสที่ ๒
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดประชุมไตรมาสที่ ๓
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดประชุมไตรมาสที่ ๔
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:รายงานผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50040000-3372

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50040000-3372

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5004-0875

ตัวชี้วัด : จำนวนครั้งของการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขต

ค่าเป้าหมาย ครั้ง/ปี : 4

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง/ปี : 4

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
4.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **