ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเขตบางรัก : 50040000-3372

สำนักงานเขตบางรัก

20.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20.00

นางสาวอรอนงค์ ผิวขำ 6208

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขต (ศป.ปส.ข.) เป็นหน่วยงานหลักในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน โรงเรียน และสถานประกอบการ โดยบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน เพื่อให้การดำเนินงานของ ศป.ปส.เขต มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและมีประสิทธิภาพ สำนักงานเขตบางรักจึงได้จัดทำโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตบางรัก

50040100/50040100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน โรงเรียน และสถานประกอบการ โดยบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน

เป้าหมายของโครงการ

จัดประชุม ศป.ปส.ข. จำนวน 4 ครั้ง/ปี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๒.๑ เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-17)

20.00

17/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอการจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนรัฐบาล

** ปัญหาของโครงการ :รอการจัดสรรงบประมาณ จึงยังไม่สามารถจัดประชุมในไตรมาสที่ 1 ได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-23)

15.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอการจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนรัฐบาล และรอแนวทางการดำเนินงานตามที่สำนักอนามัยกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-23)

15.00

23/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอการจัดสนนงบประมาณ เงินอุดหนุนรัฐบาล และรอแนวทางการดำเนินงานตามที่สำนักอนามัยกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :เงินงบประมาณค่อนข้างล่าช้า

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-21)

10.00

21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดประชุมไตรมาสที่ ๑
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดประชุมไตรมาสที่ ๒
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดประชุมไตรมาสที่ ๓
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:จัดประชุมไตรมาสที่ ๔
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:รายงานผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50040000-3372

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50040000-3372

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5004-0875

ตัวชี้วัด : จำนวนครั้งของการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขต

ค่าเป้าหมาย ครั้ง/ปี : 4.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง/ปี : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **