รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมทำความสะอาดเขตบางรัก Big Cleaning Day : 5004-0879

ค่าเป้าหมาย ครั้ง/ปี : 24.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง/ปี : 26.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 3: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00
100.0000
100 / 100
2
26.00
100.0000
100 / 100
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เก็บกวาดขยะ ใบไม้ และฉีดล้างทำความสะอาดลานอเนกประสงค์ ของโรงเรียนกรุงเทพมหานครในสังกัดเขตบางรัก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนวัดมหาพฤฒาราม - วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. ผู้บริหารเขตบางรัก โรงเรียน ชุมชน จิตอาสา ร่วมดำเนินการกิจกรรมล้างทำความสะอาดชุมชนศรีเวียง - วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก โรงเรียน ชุมชน จิตอาสา ร่วมดำเนินการกิจกรรมล้างทำความสะอาดถนนสีลมทั้ง 2 ฝั่ง - วันที่ 8 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก ชุมชน จิตอาสา ร่วมกับโรงแรมเรดแพลนเน็ต ล้างทำความสะอาดฝุ่นละอองบริเวณทางเท้า และโดยรอบอาคารโรงแรมเรดแพลนเน็ต - วันที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก ชุมชน จิตอาสา ร่วมกับชุมชนตรอกห้านาย ดำเนินการล้างทำความสะอาดฝุ่นละอองในชุมชน ฟุตบาททางเท้า ณ ชุมชนตรอกห้านาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- วันที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก และจิตอาสาพระราชทาน ดำเนินการทำความสะอาด Big Cleaning ล้างทำความสะอาด ฟุตบาท ทางเท้า สาธารณูปโภค บริเวณซอยเจริญกรุง 42/1 – ซอยเจริญกรุง 50/1 - วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก และจิตอาสาพระราชทาน ดำเนินการทำความสะอาด Big Cleaning ล้างทำความสะอาด ฟุตบาท ทางเท้า สาธารณูปโภค บริเวณชุมชนพระนคเรศ - วันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 12.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก และจิตอาสาพระราชทาน ดำเนินการทำความสะอาด Big Cleaning ฉีดล้างทำความสะอาด บริเวณลานกีฬามหานครปลอดยาเสพติด เขตบางรัก - วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก และจิตอาสาพระราชทาน ดำเนินการทำความสะอาด Big Cleaning ฉีดล้างทำความสะอาด บริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS ศาลาแดง เขตบางรัก - วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก และจิตอาสาพระราชทาน ดำเนินการทำความสะอาด Big Cleaning ฉีดล้างทำความสะอาด บริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT หัวลำโพง เขตบางรัก - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก และจิตอาสาพระราชทาน ดำเนินการทำความสะอาด Big Cleaning ฉีดล้างทำความสะอาด บริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS ช่องนนทรี เขตบางรัก - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก และจิตอาสาพระราชทาน ดำเนินการทำความสะอาด Big Cleaning ฉีดล้างทำความสะอาด บริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS สุรศักดิ์ เขตบางรัก - วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก และจิตอาสาพระราชทาน ดำเนินการทำความสะอาด Big Cleaning ฉีดล้างทำความสะอาด ณ ชุมชนหลังวัดหัวลำโพง - วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก และจิตอาสาพระราชทาน ดำเนินการทำความสะอาด Big Cleaning ฉีดล้างทำความสะอาด บริเวณคลองหัวลำโพงเก่า เขตบางรัก - วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก และจิตอาสาพระราชทาน ดำเนินการทำความสะอาด Big Cleaning โดยการเช็ดทำความสะอาดพื้นที่ในสำนักงานเขตบางรัก ฉีดล้างทำความสะอาด เก้าอี้รับบริการประชาชน ราวบันไดและจุดนั่งพักคอย - วันที่ 7 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก และจิตอาสาพระราชทาน ดำเนินการล้างทำความสะอาด Big Cleaning โดยการเช็ดทำความสะอาดพื้นที่ในสำนักงานเขตบางรัก ฉีดล้างทำความสะอาด เก้าอี้รับบริการประชาชน ราวบันไดและจุดนั่งพักคอย - วันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก และจิตอาสาพระราชทาน ดำเนินการทำความสะอาด Big Cleaning ณ คลองหัวลำโพงเก่า - วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารเขตบางรักและจิตอาสาพระราชทาน ดำเนินการทำความสะอาด Big Cleaning ณ บริเวณถนนพระรามที่ 4 (ด้านหน้าวัดหัวโพง) - วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารเขตบางรักและจิตอาสาพระราชทาน ดำเนินการทำความสะอาด Big Cleaning ณ บริเวณถนนพระรามที่ 4 (ด้านหน้าอาคารอื้อจือเหลียง) - วันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารเขตบางรักและจิตอาสาพระราชทาน ดำเนินการทำความสะอาด Big Cleaning ณ บริเวณซอยธนิยะ ถนนสีลมขาออก - วันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารเขตบางรักและจิตอาสาพระราชทาน ดำเนินการทำความสะอาด Big Cleaning ณ ชุมชนเพชรพลอย - วันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารเขตบางรักและจิตอาสาพระราชทานดำเนินการทำความสะอาด Big Cleaning ณ บริเวณถนนพระรามที่ 4 (ด้านหน้าโรงแรมคราวน์ พลาซ่า) - วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารเขตบางรักและจิตอาสาพระราชทาน ดำเนินการทำความสะอาด Big Cleaning ณ บริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS ศาลาแดง - วันที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารเขตบางรักและจิตอาสาพระราชทาน ดำเนินการทำความสะอาด Big Cleaning ณ บริเวณถนนสาทรเหนือ (ปากซอยคอยแวนต์) - วันที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก จิตอาสาพระราชทาน ดำเนินการล้างทำความสะอาด Big Cleaning กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยฉีดล้างทำความสะอาดลานจอดรถสำนักงานเขตบางรัก ฉีดพ่นทำความสะอาด เก้าอี้รับบริการประชาชน ราวบันไดและจุดนั่งพักคอย - วันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก จิตอาสาพระราชทาน ดำเนินการล้างทำความสะอาด Big Cleaning กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยเช็ดทำความสะอาดจุดจอดรถโดยสารประจำทาง ตู้สัญญาณสื่อสาร ป้ายสัญญาณจราจร จุดจอดรถจักรยาน และสะพานลอย บริเวณถนนพระรามที่ 4 ด้านหน้าคริสตจักรสะพานเหลือง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

กิจกรรมทำความสะอาดเขตบางรัก Big Cleaning Day คือ การจัดกิจกรรมทำความสะอาดทั้งผู้ประกอบการ เจ้าของบ้าน ร้านค้าและจิตอาสาร่วมกันทำความสะอาดย่านชุมชน ถนน ตรอก ซอย ตลาด ย่านร้านค้า คูคลอง ทั่วพื้นที่เขตบางรัก อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม มีภูมิทัศน์ที่ดี

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจำนวนครั้งของการจัดกิจกรรม

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ออกดำเนินการ และายงานผลการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
:มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
:เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
:เป้าประสงค์ที่ ๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด