ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมทำความสะอาดเขตบางรัก Big Cleaning Day : 50040000-3374

สำนักงานเขตบางรัก : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

น.ส.ทิพย์พาภรณ์ คำสุข โทร. 6221

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตบางรัก ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ชุมชน สถานประกอบการในพื้นที่เขตบางรัก เกิดจิตสำนึกและร่วมกันดูแลรักษาพื้นที่ย่านชุมชน ย่านการค้า คูคลองให้สะอาด

50040600/50040600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- รณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันดูแลรักษาพื้นที่ย่านชุมชน ย่านการค้า คูคลอง ให้สะอาด และให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมายของโครงการ

- ดำเนินการล้างทำความสะอาดถนน ฟุตบาททางเท้า เช็ดทำความสะอาดป้ายรถเมล์ ตู้โทรศัพท์ สาธารณูปโภคต่างๆ ลบรอยขีดเขียน ทาสีขอบทางเท้า ตัดแต่งต้นไม้ลดทรงพุ่ม ดูแลรักษาพื้นที่ย่านการค้า คูคลอง ให้สะอาด - ดำเนินการล้างทำความสะอาดทิ้งของเหลือใช้ร่วมกับประชาชนในชุมชน - ดำเนินการล้างทำความสะอาดตลาด ร่วมกับผู้ค้าในตลาด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-17)

100.00

17/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.00 (2020-09-16)

99.00

16/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 10.30 น. คณะผู้บริหารเขต จิตอาสา ข้าราชการและบุคลากรเขตบางรัก และเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ จัดกิจกรรมร่วมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในที่สาธารณะ และกิจกรรมตัดแต่งต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์ณ เกาะกลางลานเลิฟลี่ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ (ฝั่งขาเข้า)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 98.00 (2020-09-01)

98.00

1/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ สำหรับการดำเนินงานตามกิจกรรม ซึ่งสามารถดำเนินการเกินเป้าหมาย 24 ครั้ง/ปี เดือนกันยายน 2563 ดังนี้ - วันที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 10.30 น. คณะผู้บริหารเขต จิตอาสา ข้าราชการและบุคลากรเขตบางรัก และเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ เจ้าหน้าที่และประชาชนจิตอาสา ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน กรุงเทพมหานคร แผนงานจิตอาสาพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้การดำเนินกิจกรรมประกอบด้วยการร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ กิจกรรมร่วมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในที่สาธารณะ และกิจกรรมตัดแต่งต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ บริเวณหน้าอาคารอื้อจือเหลียง ถนนพระรามที่ 4 - วันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 10.30 น. คณะผู้บริหารเขต จิตอาสา ข้าราชการและบุคลากรเขตบางรัก และเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ กิจกรรมร่วมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในที่สาธารณะ และกิจกรรมตัดแต่งต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ด้านหน้าคริสตจักรไครสต์เชิร์ช ถนนสาทรเหนือ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-31)

95.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก ข้าราชการ บุคลากรเขตบางรัก และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน กรุงเทพมหานคร โดยเช็ดทำความสะอาดถนน ฟุตบาททางเท้าบริเวณถนนพระรามที่ 4 หน้าอาคารอื่อจื่อเหลียง - วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก ข้าราชการ บุคลากรเขตบางรัก และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน กรุงเทพมหานคร โดยเช็ดทำความสะอาดจุดจอดรถโดยสารประจำทาง ป้ายสัญญาณจราจร ราวบันไดทางขึ้นสถานีรถไฟฟ้า จุดจอดจักรยาน ตู้อิเล็กทรอนิกส์ ราวกั้นทางเท้า ราวจับขึ้นลิฟท์ และจุดเสี่ยงที่สัมผัสบ่อย บริเวณสถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง (BTS ศาลาแดง) - วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก ข้าราชการ บุคลากรเขตบางรัก และจิตอาสาพระราชทาน ดำเนินการทำความสะอาด Big Cleaning ณ บริเวณชุมชนเพชรพลอย - วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น.ผู้บริหารเขตบางรัก ข้าราชการ บุคลากรเขตบางรัก และจิตอาสาพระราชทาน ดำเนินการทำความสะอาด Big Cleaning ณ บริเวณถนนคลองวัดหัวลำโพงเก่า - วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น.ผู้บริหารเขตบางรัก ข้าราชการ บุคลากรเขตบางรัก เจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลบางรัก และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน กรุงเทพมหานคร บริเวณถนนนราธิวาสราชนครินทร์ (ลานเลิฟลี่) - วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น.ผู้บริหารเขตบางรัก ข้าราชการ บุคลากรเขตบางรัก เจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลบางรัก และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน กรุงเทพมหานคร บริเวณถนนพระรามที่ 4 ด้านหน้าคริสตจักรสะพานเหลือง - วันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น.ผู้บริหารเขตบางรัก ข้าราชการ บุคลากรเขตบางรัก เจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลบางรัก และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน กรุงเทพมหานคร บริเวณถนนพระรามที่ 4 ด้านหน้าโรงแรมคราวน์ พลาซ่า - วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น.คณะผู้บริหารเขต จิตอาสา ข้าราชการและบุคลากรเขตบางรัก และเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ดำเนินการทำความสะอาด กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเช็ดทำความสะอาดจุดจอดรถโดยสารประจำทาง ป้ายสัญญาณจราจร ราวบันไดทางขึ้นสถานีรถไฟฟ้า จุดจอดจักรยาน ตู้อิเล็กทรอนิกส์ ราวกั้นทางเท้า ราวจับขึ้นลิฟท์ และจุดเสี่ยงที่สัมผัสบ่อย บริเวณสถานีรถไฟฟ้าตากสิน - วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น.คณะผู้บริหารเขต จิตอาสา ข้าราชการและบุคลากรเขตบางรัก และเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ดำเนินการทำความสะอาด กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเช็ดทำความสะอาดจุดจอดรถโดยสารประจำทาง ป้ายสัญญาณจราจร ฟุตบาททางเท้า สาธารณูปโภคบริเวณถนนสาทรเหนือ ด้านหน้า ปอศ.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-09)

85.00

- วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก ข้าราชการ บุคลากรเขตบางรัก และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน กรุงเทพมหานคร โดยเช็ดทำความสะอาดจุดจอดรถโดยสารประจำทาง ป้ายสัญญาณจราจร ราวบันไดทางขึ้นสถานีรถไฟฟ้า จุดจอดจักรยาน ตู้อิเล็กทรอนิกส์ ราวกั้นทางเท้า ราวจับขึ้นลิฟท์ และจุดเสี่ยงที่สัมผัสบ่อย บริเวณสถานีรถไฟฟ้าสุรศักดิ์ (BTS สุรศักดิ์) - วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น. ผู้บริหารเขตบางรัก ข้าราชการ บุคลากรเขตบางรัก เจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลบางรัก และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน กรุงเทพมหานคร บริเวณถนนนราธิวาสราชนครินทร์ (ลานเลิฟลี่) - วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก ข้าราชการ บุคลากรเขตบางรัก เจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลบางรัก และจิตอาสาพระราชทาน ดำเนินการทำความสะอาด Big Cleaning ณ บริเวณถนนพระรามที่ 4 (ด้านหน้าศาลแรงงานปทุวันวัน) - วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก ข้าราชการ บุคลากรเขตบางรัก เจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลบางรัก และจิตอาสาพระราชทาน ดำเนินการทำความสะอาด Big Cleaning ณ บริเวณถนนสาทรเหนือ ปากซอยคอนแวนต์ - วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ผู้บริหารเขตบางรัก ข้าราชการ บุคลากรเขตบางรักและจิตอาสาพระราชทาน ดำเนินการทำความสะอาด Big Cleaning ณ บริเวณถนนวัดมหาพฤฒาราม วรวิหาร - วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก ข้าราชการ บุคลากรเขตบางรัก และจิตอาสาพระราชทาน ดำเนินการทำความสะอาด Big Cleaning ณ บริเวณถนนคลองวัดหัวลำโพงเก่า - วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก ข้าราชการ บุคลากรเขตบางรัก และจิตอาสาพระราชทาน ดำเนินการทำความสะอาด โดยเช็ดทำความสะอาดจุดจอดรถโดยสารประจำทาง ป้ายสัญญาณจราจร ราวบันไดทางขึ้นสถานีรถไฟฟ้า จุดจอดจักรยาน ตู้อิเล็กทรอนิกส์ ราวกั้นทางเท้า ราวจับขึ้นลิฟท์ และจุดเสี่ยงที่สัมผัสบ่อย บริเวณสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี (BTS ช่องนนทรี) ทั้งนี้การดำเนินกิจกรรมประกอบด้วย การร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ กิจกรรมร่วมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในที่สาธารณะ และกิจกรรมตัดแต่งต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ เกาะกลางลานเลิฟลี่ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ (ฝั่งขาเข้า)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-21)

70.00

21/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก และจิตอาสาพระราชทาน ดำเนินการทำความสะอาด Big Cleaning ณ บริเวณถนนพระรามที่ 4 (ด้านหน้าอาคารอื่อจือเหลียง) - วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก และจิตอาสาพระราชทาน ดำเนินการทำความสะอาด Big Cleaning ณ บริเวณถนนสาทรเหนือ ปากซอยคอนแวนต์ - วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก และจิตอาสาพระราชทาน จัดกิจกรรม Big Cleaning ดำเนินการล้างทำความสะอาด ฟุตบาท ทางเท้า สาธารณูปโภค ณ บริเวณถนนพระรามที่ 4 ด้านหน้าคริสตจักรสะพานเหลือง - วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ผู้อำนวยการเขตบางรัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขต เจ้าหน้าที่เขต เจ้าหน้าที่จากสำนักการระบายน้ำ และเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจนครบาลบางรัก จิตอาสา รวมจำนวน 80 คน จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ดำเนินการพัฒนาทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ บริเวณคลองผดุงกรุงเกษม แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดคลองในพื้นที่ 1 เขต 1 คลองน้ำใส โดยมีกิจกรรมฉีดล้างทำความสะอาดพื้นทางเท้า ตัดแต่งพุ่มไม้ กิ่งไม้ และทาสีสะพานข้ามคลอง - วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวธันย์จิรา โรจพิพิศน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางรัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขต จิตอาสา ข้าราชการและบุคลากรเขตบางรัก และเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ดำเนินการเช็ดทำความสะอาด กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) บริเวณราวจับบันได และจุดเสี่ยงที่สัมผัสบ่อยๆ ณ สถานีรถไฟฟ้าสะพานตากสิน - วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. คณะผู้บริหารเขต จิตอาสา ข้าราชการและบุคลากรเขตบางรัก และเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จัดกิจกรรม Big Cleaning ดำเนินการล้างทำความสะอาด ฟุตบาท ทางเท้า สาธารณูปโภค ณ บริเวณถนนพระรามที่ 4 ด้านหน้าโรงแรมคราวน์พลาซ่า - วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. คณะผู้บริหารเขต จิตอาสา ข้าราชการและบุคลากรเขตบางรัก และเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ดำเนินการทำความสะอาด กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเช็ดทำความสะอาดจุดจอดรถโดยสารประจำทาง ป้ายสัญญาณจราจร ราวบันไดทางขึ้นสถานีรถไฟฟ้า จุดจอดจักรยาน ตู้อิเล็กทรอนิกส์ ราวกั้นทางเท้า ราวจับขึ้นลิฟท์ และจุดเสี่ยงที่สัมผัสบ่อย บริเวณสถานีรถไฟฟ้าสุรศักดิ์ - วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. คณะผู้บริหารเขต จิตอาสา ข้าราชการและบุคลากรเขตบางรัก และเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ดำเนินการทำความสะอาด กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริเวณถนนสาทรเหนือ ด้านหน้า ปอศ.- อาคารแสงทองธานี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-29)

65.00

29/05/2563 : - วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการเขตบางรัก คณะผู้บริหารเขตบางรัก ข้าราชการและบุคลากรขเขตบางรัก ร่วมด้วยจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 20 คน จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ดำเนินการพัฒนาทำความสะอาด เพื่อป้องกันโรคปอดอักเสบ จากเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่โคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้รายละเอียดการปฏิบัติงานดังนี้ จัดเก็บเศษขยะ เช็ดทำความสะอาดราวจับบันได เช็ดทำความสะอาดระเบียงนั่งพักคอย ห้อง BFC ประตูรั้ว จุดพักคอยศาลาไทย และทำความสะอาดจุดที่ประชาชนสัมผัสฝ่ายต่างๆ (ชั้น 1 - ชั้น 5) และฉีดล้างทำความสะอาดลานจอดรถ ณ สำนักงานเขตบางรัก - วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก นำจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 20 คน ร่วม จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ดำเนินการทำความสะอาด Big Cleaning กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยการเช็ดถู ทำความสะอาดราวบันไดสะพานลอยทางขึ้น-ลง ราวกั้นทางเดิน จุดบริการจักรยาน ป้ายจราจรและบอกจุดต่างๆ บริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS และ Sky Walk (ช่องนนทรี) - วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก นำจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 20 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ดำเนินการพัฒนาทำความสะอาด เพื่อป้องกันโรคปอดอักเสบ จากเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่โคโรนา 2019 (COVID-19) ดำเนินการจัดเก็บเศษขยะมูลฝอยในคอกต้นไม้ เช็ดทำความสะอาดราวจับบันไดสะพานลอยคนเดินข้าม เช็ดทำความสะอาดเครื่องออกกำลังกาย เช็ดทำความสะอาดจุดนั่งพักและพนักพิง บริเวณลานเลิฟลี่ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ - วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานเขตบางรัก จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ดำเนินการทำความสะอาด กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเช็ดทำความสะอาดจุดจอดรถโดยสารประจำทาง ป้ายสัญญาณจราจร ราวบันไดทางขึ้นสถานีรถไฟฟ้า จุดจอดจักรยาน ตู้อิเล็กทรอนิกส์ ราวกั้นทางเท้า ราวจับขึ้นลิฟท์ และจุดเสี่ยงที่สัมผัสบ่อย บริเวณสถานีรถไฟฟ้าสุรศักดิ์ (BTS สุรศักดิ์) - วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานเขตบางรัก จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ดำเนินการทำความสะอาด กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเช็ดทำความสะอาดจุดจอดรถโดยสารประจำทาง ป้ายสัญญาณจราจร ตู้กดเงินอิเล็กทรอนิกส์ ตู้ไปรษณีย์ สตรีทเฟอร์นิเจอร์ ราวกั้นทางเท้า บันไดทางขึ้นลงสะพานลอย และจุดเสี่ยงที่สัมผัสบ่อย บริเวณถนนสาทรเหนือ ด้านหน้าโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน - วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก ข้าราชการ บุคลากรเขตบางรัก จิตอาสาพระราชทาน จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ดำเนินการทำความสะอาด Big Cleaning กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บริเวณราวจับบันได ตู้อิเล็กทรอนิกส์ จุดหยอดเหรียญ ป้ายบอกทาง และจุดเสี่ยงที่สัมผัสบ่อยๆ ณ สถานีรถไฟฟ้าสะพานตากสิน - วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก ข้าราชการ บุคลากรเขตบางรัก จิตอาสาพระราชทาน จำนวน 25 คน จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ดำเนินการทำความสะอาด Big Cleaning กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) โดยการเช็ดทำความสะอาดป้ายจอดรถประจำทาง ราวบันไดสะพานลอย บริเวณถนนพระรามที่ 4 ตั้งแต่แยกศาลาแดง - แยกอังรีดูนังต์ (ด้านหน้าโรงแรมคราวน์ พลาซ่า)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-06)

60.00

6/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - วันที่ 1 เมษายน 2563 ผู้บริหารเขตบางรัก ชุมชน สถานประกอบการ จิตอาสา หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน จิตอาสาพระราชทาน ร่วมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาด ฺBTS ช่องนนทรี เขตบางรัก เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และป้องกันเชื้อโรคในพืันที่เขต - วันที่ 3 เมษายน 2563 ผู้บริหารเขตบางรัก ชุมชน สถานประกอบการ จิตอาสา หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน จิตอาสาพระราชทาน ร่วมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาด ฺถนนพระรามที่ 4 ศาลแขวงปทุมวัน เขตบางรัก เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และป้องกันเชื้อโรคในพืันที่เขต - วันที่ 6 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก ข้าราชการ บุคลากรเขตบางรัก จิตอาสาพระราชทาน ร่วมทำความสะอาด วัดมหาพฤกฒาราม เขตบางรัก เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และป้องกันเชื้อโรค - วันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก ข้าราชการ บุคลากรเขตบางรัก เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ จิตอาสาพระราชทาน ร่วมดำเนินการเช็ดทำความสะอาดจุดจอดรถโดยสารประจำทาง ตู้สัญญาณสื่อสาร ป้ายสัญญาณจราจร จุดบริการจักรยาน และจุดเสี่ยงที่สัมผัสบ่อย ถนนสาทรเหนือ ด้านหน้ากองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ถึง ด้านหน้าอาคารแสงทองธานี เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ป้องกันเชื้อโรคและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) - วันที่ 13 เมษายน 2563 10.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก ข้าราชการ บุคลากรเขตบางรัก จิตอาสาพระราชทาน ร่วมดำเนินการเช็ดทำความสะอาดจุดจอดรถโดยสารประจำทาง ป้ายสัญญาณจราจร ราวจับบันได BTS เสากั้นรถจักรยานบนทางเท้า และจุดเสี่ยงที่สัมผัสบ่อย บริเวณถนนสาทรเหนือ สถานีรถไฟฟ้า BTS สุรศักดิ์ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ป้องกันเชื้อโรคและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) - วันที่ 15 เมษายน 2563 10.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก ชุมชน สถานประกอบการ จิตอาสา หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน จิตอาสาพระราชทาน ร่วมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดถนนสุรวงศ์ ปากซอยประดิษฐ์ เขตบางรัก เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และป้องกันเชื้อโรคในพืันที่เขต - วันที่ 17 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก ข้าราชการ บุคลากรเขตบางรัก เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆ จำนวน 20 คน จิตอาสาพระราชทาน ร่วมดำเนินการเช็ดทำความสะอาดจุดจอดรถโดยสารประจำทางบริเวณถนนพระรามที่ 4 หน้าอาคารอือจื่อเหลียง ราวจับบันไดขึ้นสะพานลอย พื้นที่สะพานลอยโดยรอบ และจุดป้ายสัญญาณจราจร เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ป้องกันเชื้อโรคและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) - วันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก ข้าราชการ บุคลากรเขตบางรัก จิตอาสาพระราชทาน ร่วมดำเนินการเช็ดทำความสะอาดจุดราวจับบันไดขึ้น - ลง พื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าสะพานตากสิน เช่น ตู้กดเงินอิเล็กทรอนิกส์ ตู้หยอดเหรียญ จุดจำหน่ายบัตร และจุดป้ายสัญญาณจราจร เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ป้องกันเชื้อโรคและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) - วันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก ข้าราชการ บุคลากรเขตบางรัก จิตอาสาพระราชทาน ร่วมดำเนินการเช็ดทำความสะอาดจุดจอดรถโดยสารประจำทาง ป้ายโดยสารรถประจำทาง และจุดจอดรถจักรยาน บริเวณถนนสาทรเหนือ ปากซอยคอนแวนต์ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ป้องกันเชื้อโรคและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) - วันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก ข้าราชการ บุคลากรเขตบางรัก จิตอาสาพระราชทาน ร่วมดำเนินการเช็ดทำความสะอาดจุดพักคอยผู้โดยสาร และจุดจอดรถประจำทาง ป้ายโดยสารรถประจำทาง และจุดจอดรถจักรยาน ตู้สัญญาณสื่อสาร สะพานลอยคนเดินข้ามถนน บริเวณถนนพระรามที่ 4 ด้านหน้าคริสตจักรสะพานเหลือง เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ป้องกันเชื้อโรคและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) - วันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก ข้าราชการ บุคลากรเขตบางรัก จิตอาสาพระราชทาน ร่วมดำเนินการเช็ดทำความสะอาดจุดพักคอยผู้โดยสาร และจุดจอดรถประจำทาง ป้ายโดยสารรถประจำทาง และจุดจอดรถจักรยาน ตู้สัญญาณสื่อสาร ตู้ไปรษณีย์ บริเวณปอศ. ถึง ด้านหน้าอาคารแสงทองธานี เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ป้องกันเชื้อโรคและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) - วันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก ข้าราชการ บุคลากรเขตบางรัก จิตอาสาพระราชทาน ร่วมดำเนินการเช็ดทำความสะอาด BTS ศาลาแดง เขตบางรัก เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และป้องกันเชื้อโรคในพืันที่เขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-27)

50.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ผู้บริหารเขตบางรัก ชุมชน สถานประกอบการ จิตอาสา หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน ในพืันที่เขต ร่วมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เดือน มีนาคม 2563 ดังนี้ - วันที่ 7 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก ข้าราชการ บุคลากรเขตบางรัก จิตอาสาพระราชทาน ร่วมทำความสะอาด สำนักเขตบางรักเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และป้องกันเชื้อโรค - วันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก ข้าราชการ บุคลากรเขตบางรัก จิตอาสาพระราชทาน และหน่วยงานราชการ ร่วมทำความสะอาด คลองหัวลำโพงเก่า เขตบางรัก - วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก ข้าราชการ บุคลากรเขตบางรัก จิตอาสาพระราชทาน ร่วมทำความสะอาด บริเวณฟุตบาททางเท้า สาธารณูปโภคบริเวณหน้าวัดหัวลำโพง เขตบางรัก - วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก ข้าราชการ บุคลากรเขตบางรัก จิตอาสาพระราชทาน ร่วมทำความสะอาด บริเวณฟุตบาททางเท้า สาธารณูปโภคบริเวณถนนพระรามที่ 4 (ด้านหน้าอาคารอื่อจื่อเหลียง) เขตบางรัก - วันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก ข้าราชการ บุคลากรเขตบางรัก จิตอาสาพระราชทาน ร่วมทำความสะอาด พื้นผิวถนน ฟุตบาททางเท้า สาธารณูปโภคบริเวณซอยธนิยะ เขตบางรัก - วันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก ข้าราชการ บุคลากรเขตบางรัก ชุมชน จิตอาสาพระราชทาน ร่วมทำความสะอาด พื้นผิวถนน ฟุตบาททางเท้า สาธารณูปโภคบริเวณชุมชนตลาดสดเพชรพลอย เขตบางรัก - วันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก ข้าราชการ บุคลากรเขตบางรัก จิตอาสาพระราชทาน หน่วยงานเอกชน ร่วมทำความสะอาด พื้นผิวถนน ฟุตบาททางเท้า สาธารณูปโภคบริเวณพนนพระรามที่ 4 (ด้านหน้าโรงแรมคราวน์ พลาซ่า) เขตบางรัก - วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก ข้าราชการ บุคลากรเขตบางรัก จิตอาสาพระราชทาน ร่วมทำความสะอาด บริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS ศาลาแดง เขตบางรัก เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และป้องกันเชื้อโรค - วันที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก ข้าราชการ บุคลากรเขตบางรัก จิตอาสาพระราชทาน ร่วมทำความสะอาด บริเวณถนนสาทรเหนือ (ปากซอยคอนแวนต์) - วันที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก ข้าราชการ บุคลากรเขตบางรัก ร่วมทำความสะอาดพื้นที่สำนักงานเขตบางรัก เพื่อความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และป้องกันเชื้อโรค - วันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก ข้าราชการ บุคลากรเขตบางรัก จิตอาสาพระราชทาน หน่วยงานเอกชน ร่วมทำความสะอาด พื้นผิวถนน ฟุตบาททางเท้า สาธารณูปโภคบริเวณพนนพระรามที่ 4 (ด้านหน้าคริสตจักรสะพานเหลือ) เขตบางรัก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-08)

40.00

8/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ผู้บริหารเขตบางรัก ชุมชน สถานประกอบการจิตอาสา หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน ในพืันที่เขตร่วมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เดือน กุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้ - วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก ประชาชนชุมชนตรอกห้านาย จิตอาสาพระราชทาน จำนวน 60 คน ร่วมจัดเก็บเศษขยะ เช็ดทำความสะอาดราวจับบันได เช็ดทำความสะอาดราวแนวกั้นทางเดินและทำความสะอาดพื้นบริเวณทางเดิน ทางเชื่อม บริเวณสถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง เขตบางรัก - วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก ประชาชนชุมชนตรอกห้านาย จิตอาสาพระราชทาน จำนวน 60 คน ร่วมจัดเก็บเศษขยะ เช็ดทำความสะอาดราวจับบันได เช็ดทำความสะอาดราวแนวกั้นทางเดินและทำความสะอาดพื้นบริเวณทางเดิน ทางเชื่อม BTS บริเวณสถานีรถไฟฟ้าหัวลำโพง เขตบางรัก - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก ประชาชนชุมชนตรอกห้านาย จิตอาสาพระราชทาน จำนวน 30 คน ร่วมจัดเก็บเศษขยะ เช็ดทำความสะอาดราวจับบันได เช็ดทำความสะอาดราวแนวกั้นทางเดินและทำความสะอาดพื้นบริเวณสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี เขตบางรัก - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก ประชาชนชุมชนตรอกห้านาย จิตอาสาพระราชทาน จำนวน 30 คน ร่วมจัดเก็บเศษขยะ เช็ดทำความสะอาดราวจับบันได เช็ดทำความสะอาดราวแนวกั้นทางเดินและทำความสะอาดพื้นบริเวณสถานีรถไฟฟ้าสุรศักดิ์ เขตบางรัก - วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก ประชาชนชุมชนวัดหัวลำโพง จิตอาสาพระราชทาน จำนวน 30 คน ร่วมทำความสะอาด จัดเก็บมูลฝอย ชุมชนคลองหัวลำโพงเก่า เขตบางรัก - วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก ข้าราชการ บุคลากรเขตบางรัก จิตอาสาพระราชทาน ร่วมทำความสะอาด อาคารสำนักงานเขตบางรักเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และป้องกันเชื้อโรค

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-13)

30.00

13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ประสานชุมชน สถานประกอบการจิตอาสา หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน ในพืันที่เขตร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เดือน มกราคม 2562 ดังนี้ วันที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก ชุมชน จิตอาสา ร่วมทำความสะอาดซอยเจริญกรุง 42/1 ถึงซอยเจริญกรุง 50/1 วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก ชุมชน จิตอาสา ร่วมใจล้างและทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย ทางเดินในชุมชนพระนคเรศ วันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 12.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก ชุมชน จิตอาสา ร่วมกับโรงแรมเรด แพลนเนต สุรวงศ์ ล้างทำความสะอาดฝุ่นละอองบริเวณลานกีฬาทางด่วนศรีรัช

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2019-12-09)

24.00

9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ประสานชุมชน สถานประกอบการจิตอาสา หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน ในพืันที่เขตร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เดือน ธันวาคม 2562 ดังนี้ วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก ชุมชน จิตอาสา ร่วมทำความสะอาดคลองหัวลำโพง วันที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก ชุมชน จิตอาสา ร่วมใจล้างและทำความสะอาดถนน ฟุตบาท ทางเท้าบริเวณโรงแรมโซ แบงคอก เขตบางรัก วันที่ 8 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก ชุมชน จิตอาสา ร่วมกับโรงแรมเรด แพลนเนต สุรวงศ์ ล้างทำความสะอาดฝุ่นละอองบริเวณทางเท้า และโดยรอบอาคารโรงแรมเรด แพลนเนต วันที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก ชุมชนตรอกห้านาย จิตอาสา ร่วมล้างทำความสะอาดจัดระเบียบชุมชนตรอกห้านาย เขตบางรัก วันที่ 28 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. นางสาวภัคภร สงวนศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตบางรัก มอบหมายนายสาธิต มีสัตย์ธรรม หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ นำจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 50 คน เข้าดำเนินการพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ ฉีดล้างทำความสะอาด และดูแลทำความสะอาดภายในวัด รอบอุโบสถ และด้านบนอุโบสถ เพื่อเป็นการบูรณาการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศลเสริมสิริมงคลทั่วไทย ณ วัดมหาพฤฒาราม วรวิหาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2019-11-22)

16.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ประสานชุมชน สถานประกอบการจิตอาสา หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน ในพืันที่เขตร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เดือน พฤศจิกายน 2562 ดังนี้ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. ผู้บริหารเขตบางรัก โรงเรียน ชุมชน จิตอาสา ร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมล้างทำความสะอาดชุมชนศรีเวียง วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ผู้บริหารเขตบางรัก โรงเรียน ชุมชน จิตอาสา ร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมล้างทำความสะอาดถนนสีลมทั้งสองฝั่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-06)

10.00

6/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จัดกิจกรรม Big Cleaning เก็บ กวาดขยะ ใบไม้ และฉีดล้างทำความสะอาดลานเอนกประสงค์ ของโรงเรียนกรุงเทพมหานครในสังกัดเขตบางรัก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนวันเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนวัดมหาพฤฒาราม เขตบางรัก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-10-24)

8.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ประชุมมอบหมายหมายงาน - เตรียมประสานชุมชน สถานประกอบการในพืันที่เขตโดยการประชาสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรม จัดทำแผนปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรมเสนอผู้บังคับบัญชาลงนาม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนปฏิบัติงาน เสนอแผนการปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนปฏิบัติงาน เสนอแผนการปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:มอบหมายภารกิจ / หน้าที่ความรับผิดชอบ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-07
สิ้นสุด :2019-10-07
ขั้นตอน 2
:มอบหมายภารกิจ / หน้าที่ความรับผิดชอบ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-07
สิ้นสุด :2019-10-07
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
:70%
เริ่มต้น :2019-10-28
สิ้นสุด :2019-10-28
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
:70%
เริ่มต้น :2019-10-28
สิ้นสุด :2019-10-28
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินการ
:15%
เริ่มต้น :2019-10-31
สิ้นสุด :2019-10-31
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินการ
:15%
เริ่มต้น :2019-10-31
สิ้นสุด :2019-10-31

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50040000-3374

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50040000-3374

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5004-0879

ตัวชี้วัด : จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมทำความสะอาดเขตบางรัก Big Cleaning Day

ค่าเป้าหมาย ครั้ง/ปี : 24.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง/ปี : 72.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
26.00

100 / 100
3
54.00

100 / 100
4
72.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **