รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 5004-0884

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00
100.0000
100 / 100
2
55.00
100.0000
100 / 100
3
70.00
100.0000
100 / 100
4
100.00
100.0000
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. คณะทำงานแผนฯ ปรับแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563 ให้เป็นไปตามข้อบัญญัติงบประมาณและรูปแบบที่กำหนด 2. บันทึกตัวชี้วัดและโครงการลงระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 3. ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามแผนประจำเดือนตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม และรายงานผลลงระบบติดตามและประเมินผลฯ เป็นประจำทุกเดือน 4. รวบรวม และรายงานผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 1 ลงระบบเดลิแพลน และรายงานผู้บริหารทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดทำแผนฯ ครั้งที่ 2/2563 โดยมีผู้อำนวยการเขต เป็นประธาน 2. ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามแผนประจำเดือนตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม และรายงานผลลงระบบติดตามและประเมินผลฯ เป็นประจำทุกเดือน 3. รวบรวม และรายงานผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 2 ลงระบบเดลิแพลน และรายงานผู้บริหารทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ดำเนินการเสนอขอปรับตัวชี้วัดที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล - ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามแผนประจำเดือนเมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน และรายงานผลลงระบบติดตามและประเมินผลฯ เป็นประจำทุกเดือน - รายงานผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 3 ลงระบบเดลิแพลน และรายงานผู้บริหารทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามแผนประจำเดือนกรกฎาคม สิงหาคม และกันยายน และรายงานผลลงระบบติดตามและประเมินผลฯ เป็นประจำทุกเดือน - รายงานผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 4 ลงระบบเดลิแพลน และรายงานผู้บริหารทราบ - รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ส่งให้สำนักงาน ก.ก.

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ประสิทธิผลตามพันธกิจ หมายถึง ผลสำเร็จในการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และตัวชี้วัดงานตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

การประเมินผลความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน ซึ่งเป็นการแปลงแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปีไปสู่การปฏิบัติ ด้วยการเชื่อมโยงตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานรับผิดชอบ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จต้องสามารถแสดงให้เห็นถึงการบรรลุเป้าหมาย และสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานครไปสู่ทิศทางที่กำหนดไว้ ดังนี้ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของกรุงเทพมหานครตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2563 2. ภารกิจหลักของหน่วยงาน 3. นโยบายของผู้บริหาร/ภารกิจเฉพาะ/ภารกิจเชิงพื้นที่ 4. แนวทางการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรน้ำ ใน 5 ประเด็น ดังนี้ คุณภาพน้ำ การระบายน้ำ การปรับปรุงภูมิทัศน์ การอนุรักษ์ และการบริหารจัดการน้ำ ทั้งนี้ ตัวชี้วัดที่นำมาใช้วัดผลสัมฤทธิ์ คือ ตัวชี้วัดที่ผ่านการเจรจาตกลงร่วมกับคณะกรรมการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว โดยตัวชี้วัดที่นำมาเจรจาตกลง คือ ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1. ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 ที่หน่วยงานเป็นเจ้าภาพหลักหรือเป็นหน่วยงานสนับสนุนแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 2. ตัวชี้วัดบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ทั้งระดับสำนักกับสำนัก/สำนักกับสำนักงานเขต ที่หน่วยงานต้องดำเนินการร่วมกันในการขับเคลื่อนให้ภารกิจของกรุงเทพมหานครบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งหน่วยงานต้องนำไปบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน 3. ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ หรือตัวชี้วัดตามภารกิจเชิงนโยบายของผู้บริหาร/ภารกิจเฉพาะ ตามที่คณะกรรมการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครกำหนด โดยตัวชี้วัดดังกล่าวหน่วยงานต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของหน่วยงานที่มีความแตกต่างกันไปตามบริบทของแต่ละหน่วยงาน ทั้งนี้ หน่วยงานจะต้องนำไปเพิ่มเติมไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานเมื่อผ่านการเจรจาตกลงฯ เรียบร้อยแล้ว การประเมินและให้คะแนนจะพิจารณาจากผลสำเร็จในการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและน้ำหนักคะแนนตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานที่นำมาเจรจาตกลงกับคณะกรรมการฯ โดยกำหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนน จำแนกเป็น 2 ระดับ 1. เกณฑ์การให้คะแนนรายตัวชี้วัด เมื่อดำเนินการได้ตามค่าเป้าหมายหรือสูงกว่าค่าเป้าหมายได้ระดับคะแนนคิดเป็นร้อยละ 100 ของน้ำหนักคะแนนตัวชี้วัด ในกรณีที่ดำเนินงานได้ต่ำกว่าเป้าหมายให้คำนวณหาสัดส่วนของคะแนนสำหรับตัวชี้วัดนั้น 2. เกณฑ์การให้คะแนนภาพรวม 2.1 เมื่อได้ผลคะแนนรายตัวชี้วัดแล้ว ให้นำค่าคะแนนที่ได้มารวมกันก่อน จึงนำไปคำนวณหาร้อยละความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน 2.2 เมื่อได้ค่าร้อยละความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานแล้วจึงนำผลที่ได้มาเทียบหาระดับคะแนนที่ได้รับสำหรับมิติที่ 1 ประสิทธิผลตามพันธกิจตามช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนนภาพรวม วิธีคำนวณในการปรับช่วงคะแนน 1. นำค่าคะแนนร้อยละความสำเร็จของแผนฯ ในหน่วยที่เป็นหลักสิบมาเทียบช่วงของเกณฑ์การให้คะแนนภาพรวม 2. นำค่าคะแนนร้อยละความสำเร็จของแผนฯ ในหน่วยที่เป็นหลักหน่วยมาหารด้วย 10 (ช่วงห่างในการปรับเกณฑ์การให้คะแนน) 3. นำค่าคะแนนที่ได้ตามข้อ 1 และข้อ 2 มารวมกัน เป็นระดับคะแนนที่ได้ของหน่วยงาน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. โครงการ/กิจกรรมทุกรายการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานมีการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานเข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (Daily plans) เป็นประจำทุกเดือน 2. ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานและตัวชี้วัดเจรจาตกลง มีการรายงานความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานเข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (Daily plans) อย่างต่อเนื่อง เป็นรายไตรมาส 3. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานที่รายงานเข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (Daily plans) ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ถือว่าเป็นข้อมูลผลดำเนินงานที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
:เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด