ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 ของสำนักงานเขตบางรัก : 50040000-3338

สำนักงานเขตบางรัก : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวอัจฉรา ประดิษฐ์เวียงคำ 6207

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานครกำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ติดตามผล และประเมินผลสำเร็จของงาน ตลอดจนเป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการในการรับเงินรางวัลประจำปีของหน่วยงาน ในการนี้ สำนักงานเขตบางรัก จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตบางรัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และกำหนดตัวชี้วัดในการปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสม

50040100/50040100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อถ่ายทอดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการไปสู่ส่วนราชการและระดับบุคคล 2. เพื่อเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติราชการให้บรรลุตามเป้าหมาย 3. เพื่อเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรของหน่วยงานเกิดการปรับปรุงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ 4. เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการรับเงินรางวัลประจำปี

เป้าหมายของโครงการ

1. ดำเนินการจัดประชุมเพื่อถ่ายทอดเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปสู่ส่วนราชการและระดับบุคคล 2. ติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-20)

100.00

20/09/2563 : ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามแผนประจำเดือนกันยายน รวบรวม และรายงานผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 4 ลงระบบเดลิแพลน และรายงานผู้บริหารทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-25)

90.00

25/08/2563 : ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามแผนประจำเดือนสิงหาคม และเตรียมจัดทำรายงานผลการดำเนินการ ระยะสิ้นปีงบประมาณ เสนอ ผอ. เขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-23)

80.00

23/07/2563 : ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามแผนประจำเดือนกรกฎาคม และเตรียมจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดทำแผนฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-18)

70.00

18/06/2563 : ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามแผนประจำเดือนมิถุนายน รวบรวม และรายงานผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 3 ลงระบบเดลิแพลน และรายงานผู้บริหารทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-28)

65.00

28/05/2563 : ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามแผนประจำเดือนพฤษภาคม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-27)

60.00

27/04/2563 : ดำเนินการเสนอขอปรับตัวชี้วัดที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเรียบร้อยแล้ว และติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามแผนประจำเดือนเมษายน รายงานลงระบบเดลิแพลน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-03-23)

55.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รับการตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการฯ ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามแผนประจำเดือนมีนาคม รวบรวม และรายงานผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 2 ลงระบบเดลิแพลน และรายงานผู้บริหารทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-17)

50.00

17/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามแผนประจำเดือนกุมภาพันธ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-01-21)

45.00

21/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามแผนประจำเดือนมกราคม รายงานลงระบบเดลิแพลน และจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดทำแผนฯ ครั้งที่ 2/2563 โดยมีผู้อำนวยการเขต เป็นประธาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-12-25)

40.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามแผนประจำเดือนธันวาคม รวบรวม และรายงานผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 1 ลงระบบเดลิแพลน และรายงานผู้บริหารทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-11-21)

35.00

21/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามแผนประจำเดือนพฤศจิกายน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-10-21)

30.00

21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คณะทำงานแผนฯ ปรับแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563 ให้เป็นไปตามข้อบัญญัติงบประมาณและรูปแบบที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านแผน ยังมีความสับสนในรูปแบบการปรับแผนตามที่สำนักกำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานฯ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานฯ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามแผนเป็นประจำทุกเดือน
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารเขตทราบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50040000-3338

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50040000-3338

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5004-0884

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
55.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **