รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

จำนวนการตรวจสอบกวดขันจัดระเบียบสถานบริการในพื้นที่เขตบางรัก : 5004-0885

ค่าเป้าหมาย แห่ง : 120.0000

ผลงานที่ทำได้ แห่ง : 49.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 3: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(แห่ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
38.00
100.0000
100 / 100
2
49.00
100.0000
100 / 100
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. มีการขออนุมัติโครงการฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 2. วางแผนการตรวจสถานบริการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 3. ดำเนินการการเข้าตรวจสถานบริการบริเวณซอยสีลม 4 ซอยสีลม 2 และซอยธนิยะ เป็นจำนวน 38 แห่ง ผลการตรวจไม่พบการฝ่าฝืนคำสั่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ดำเนินการตรวจสถานบริการบริเวณซอยธนิยะและซอยพัฒน์พงศ์ จำนวน 11 แห่ง ตามแผนเป็นที่เรียบร้อย ขณะตรวจสอบไม่พบการฝ่าฝืนคำสั่ง และดำเนินการตรวจหาสารเสพติดให้แก่พนักงานในสถานบริการต่างๆ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การกวดขันการจัดระเบียบสถานบริการ หมายถึง การจัดระเบียบสถานบริการไม่ให้ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี เข้าไปใช้บริการ ไม่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ไม่ให้มีการเปิดทำการเกินเวลาตามที่กฎหมายกำหนด หรือขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาที่กำหนด หรือยินยอมปล่อยปะให้มีการพกอาวุธ ระเบิด หรือยาเสพติดในสถานบริการของตน โดยการดำเนินการของสำนักงานเขตบางรักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานีตำรวจนครบาลในท้องที่ ทหาร สรรพสามิตพื้นที่ 2 กรุงเทพมหานคร และสถานีดับเพลิง เป็นต้น ซึ่งมีเป้าหมายในการดำเนินการกวดขันจัดระเบียบสถานบริการในพื้นที่ จำนวน 120 แห่งหากพบว่ามีการดำเนินการฝ่าฝืนกฎหมายต้องดำเนินการสั่งปิดสถานบริการนั้นทันที

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจำนวนสถานบริการที่ได้รับการกวดขันจัดระเบียบ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

แบบรายงานการตรวจสถานบริการ / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
:เป้าหมายที่ ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๒.๑ เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด