ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการตรวจสถานบริการในพื้นที่เขตบางรัก : 50040000-3397

สำนักงานเขตบางรัก : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวพัลลภา เรืองฤทธิ์/นางสาวณัฐกานต์ แฟงฟัก

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สถานบริการหรือสถานบันเทิง นับเป็นสิ่งแวดล้อมทางสังคมหรือแหล่งท่องเที่ยวยามค่ำคืนที่คนในปัจจุบันให้ความสนใจ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นหรือวัยทำงาน โดยใช้เป็นสถานที่สำหรับให้ความรื่นเริง พักผ่อนหย่อนใจ ผ่อนคลายความเครียด รวมถึงเป็นจุดนัดพบเพื่อนฝูง นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ที่ส่งเสริมให้มีการมั่วสุมของมึนเมา เป็นแหล่งอบายมุข ส่ำส่อนทางเพศ หลายครั้งที่นำไปสู่การก่ออาชญากรรมและการติดสิ่งเสพติด ซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม การประกอบกิจการสถานบริการหรือสถานบันเทิงจึงควรดำเนินการให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด การประกอบกิจการสถานบริการหรือสถานบันเทิงในพื้นที่เขตบางรัก ปัจจุบันได้เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเขตบางรักเป็นพื้นที่ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่มีประชากรกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงานอาศัยค่อนข้างมาก โดยประชากรสองกลุ่มนี้มักมีค่านิยมการเที่ยวสังสรรค์ ผู้ประกอบการจึงให้ความสนใจและมองหาโอกาสในการประกอบกิจการประเภทนี้ ทำให้สถานบริการหรือสถานบันเทิงในพื้นที่เขตบางรักเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านจำนวนและขนาดของธุรกิจ แต่มีสถานบริการจำนวนไม่น้อยที่ต้องปิดตัวลง เพราะดำเนินการโดยไม่คำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ประกอบกับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง และการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 46/2559 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 ที่มีวัตถุประสงค์ส่วนหนึ่งเพื่อยับยั้งพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้มีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ที่เข้าไปในสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ และการแก้ปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อเด็ก เยาวชน รวมถึงความสงบเรียบร้อยของประชาชน พร้อมทั้งมีบทลงโทษผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ซึ่งถือว่าเป็นการดำเนินการเพื่อปฏิรูปและจัดระเบียบในสังคม รวมทั้งเพื่อระงับและป้องกันการกระทำอันเป็นผลต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม โดยข้อ 9 กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการกวดขันและเร่งรัดจัดทำมาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เป็นรูปธรรม ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจส่งผลกรทบต่อเด็ก เยาวชน และความสงบเรียบร้อยของประชาชน สำนักงานเขตบางรักจึงได้จัดทำโครงการตรวจสถานบริการในพื้นที่เขตบางรัก เพื่อร่วมมือกันกวดขันจัดระเบียบสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการในพื้นที่เขตบางรักให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

50040400/50040400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อตรวจสอบกวดขันจัดระเบียบสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการให้เป็นไปตามกฎหมาย 2. เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความปลอดภัยและการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการให้แก่ผู้ประกอบการ

เป้าหมายของโครงการ

สถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการในพื้นที่เขตบางรัก จำนวน 120 แห่ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
๑.๒.๒.๑ เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-22)

100.00

22/09/2563 : ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-31)

85.00

31/08/2563 : ดำเนินการตรวจสถานบริการบริเวณซอยพัฒน์พงศ์ 2 พัฒน์พงศ์ 1 และซอยธนิยะ แขวงสุริยวงศ์ จำนวน 16 แห่ง ตามแผนเป็นที่เรียบร้อย ขณะตรวจสอบไม่พบการฝ่าฝืนคำสั่ง และดำเนินการตรวจหาสารเสพติดให้แก่พนักงานในสถานบริการต่างๆ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-07-31)

0.00

31/7/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบสถานบริการได้ เนื่องด้วยสถานบริการต้องปิดชั่วคราว ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานบริการชั่วคราว ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบสถานบริการได้ เนื่องด้วยสถานบริการต้องปิดชั่วคราว ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานบริการชั่วคราว ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-30)

70.00

30/06/2563 : ไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบสถานบริการได้ เนื่องด้วยสถานบริการต้องปิดชั่วคราว ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานบริการชั่วคราว ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-05-31)

0.00

31/05/2563 : ไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบสถานบริการได้ เนื่องด้วยสถานบริการต้องปิดชั่วคราว ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานบริการชั่วคราว ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-30)

70.00

30/04/2563 : ไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบสถานบริการได้ เนื่องด้วยสถานบริการต้องปิดชั่วคราว ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานบริการชั่วคราว ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบสถานบริการได้ เนื่องด้วยสถานบริการต้องปิดชั่วคราว ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานบริการชั่วคราว ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-03-27)

70.00

27/3/2563 : ดำเนินการตรวจสถานบริการบริเวณซอยพัฒน์พงศ์ 2 จำนวน 6 แห่ง เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 18.30 น. ตามแผนเป็นที่เรียบร้อย ขณะตรวจสอบไม่พบการฝ่าฝืนคำสั่ง และดำเนินการตรวจหาสารเสพติดให้แก่พนักงานในสถานบริการต่างๆ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-02-28)

65.00

28/2/2563 : ดำเนินการตรวจสถานบริการบริเวณซอยพัฒน์พงศ์ 2 จำนวน 3 แห่ง ตามแผนเป็นที่เรียบร้อย ขณะตรวจสอบไม่พบการฝ่าฝืนคำสั่ง และดำเนินการตรวจหาสารเสพติดให้แก่พนักงานในสถานบริการต่างๆ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-31)

60.00

31/1/2563 : ดำเนินการตรวจสถานบริการบริเวณซอยพัฒน์พงศ์ 2 จำนวน 6 แห่ง ตามแผนเป็นที่เรียบร้อย ขณะตรวจสอบไม่พบการฝ่าฝืนคำสั่ง และดำเนินการตรวจหาสารเสพติดให้แก่พนักงานในสถานบริการต่างๆ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :เป็นไปตามแผนที่กำหนด

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-12-30)

50.00

30/12/2562 : ดำเนินการตรวจสถานบริการบริเวณซอยธนิยะและซอยพัฒน์พงศ์ จำนวน 15 แห่ง ตามแผนเป็นที่เรียบร้อย ขณะตรวจสอบไม่พบการฝ่าฝืนคำสั่ง และดำเนินการตรวจหาสารเสพติดให้แก่พนักงานในสถานบริการต่างๆ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-11-29)

40.00

29/11/2562 : ดำเนินการตรวจสถานบริการบริเวณซอยธนิยะ จำนวน 7 แห่ง ขณะตรวจสอบไม่พบการฝ่าฝืนคำสั่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-10-25)

30.00

25/10/2562 : 1. มีการขออนุมัติโครงการฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 2. วางแผนการตรวจสถานบริการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 3. ดำเนินการการเข้าตรวจสถานบริการบริเวณซอยสีลม 4 ซอยสีลม 2 และซอยธนิยะ เป็นจำนวน 31 แห่ง ผลการตรวจไม่พบการฝ่าฝืนคำสั่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำและขออนุมัติโครงการฯ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:กำหนดแผนการดำเนินโครงการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตรวจสอบกวดขันระเบียบของสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการตามแผนการตรวจฯ
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50040000-3397

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50040000-3397

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5004-0885

ตัวชี้วัด : จำนวนการตรวจสอบกวดขันจัดระเบียบสถานบริการในพื้นที่เขตบางรัก

ค่าเป้าหมาย แห่ง : 120

ผลงานที่ทำได้ แห่ง : 120

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(แห่ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
38.00

100 / 100
2
49.00

100 / 100
3
49.00

100 / 100
4
120.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **