รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (ตัวชี้วัดที่ 2.1) : 5006-0943

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 96.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
14.29
100.0000
100 / 100
2
42.74
100.0000
100 / 100
3
64.00
100.0000
100 / 100
4
100.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตยานนาวาได้รับงบประมาณหลังปรับโอน: - งบประมาณหลังปรับโอน จำนวน 295,259,788 บาท - เบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 42,197,272.66 บาท - คิดเป็นร้อยละ 14.29

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- งบประมาณหลังปรับโอน จำนวน 295,286,648 บาท - เบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 126,216,546.85 บาท - คิดเป็นร้อยละ 42.74 ข้อมูล ณ วันที 25 มีนาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณ มีดังนี้ - งบประมาณหลังปรับโอน จำนวน 282,940,197 บาท (7 หมวดรายจ่าย) - เบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 181,655,067.70 บาท - คิดเป็นร้อยละ 64.20 ข้อมูล ณ วันที 24 มิถุนายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- งบประมาณหลังปรับโอน จำนวน 278,803,886.00 บาท (7 หมวดรายจ่าย) - เบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 217,574,455.28 บาท - คิดเป็นร้อยละ 78 ข้อมูล ณ วันที 21 กันยายน 2563 (จะทราบร้อยละของการเบิกจ่าย ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 เนื่องจากอยู่ระหว่างการตั้งฎีกาเบิกจ่าย และรอการอนุมัติโอนเงินเหลือจ่ายเข้างบกลาง)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ตามที่สำนักงบประมาณกำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตามที่สำนักงบประมาณกำหนด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด