รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร : 5006-0957

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00
100.0000
100 / 100
2
50.00
100.0000
100 / 100
3
75.00
100.0000
100 / 100
4
100.00
100.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ในพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ จัดกิจกรรมเปิดทางน้ำไหล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองโบสถ์จากเขื่อนเดิม ถึงปลายคลองโบสถ์ - ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ตามเป้าหมาย ปี 63 โดยจะเสร็จสิ้นโครงการในปี 64 เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง ปี 63-64 2.โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองสานจากเขื่อนเดิมถึงถนนวงแหนวอุตสาหกรรมถึงสุดระยะที่กำหนดให้ - ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว 3.โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองสวนจากถนนวงแหวนอุตสาหกรรมถึงสุดระยะที่กำหนดให้ - ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

๑. การเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร หมายถึง การเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากน้ำฝนและน้ำหลากเข้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้สามารถลดระยะเวลาการระบายน้ำท่วมขังได้เร็วขึ้น ลดผลกระทบที่จะเกิดแก่ประชาชนให้น้อยลง ทั้งนี้ การเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตต้องจัดทำแผนปฏิบัติการเตรียมการป้องกันปัญหาน้ำท่วมประจำปี ๒๕๖3 และมีภารกิจการเตรียมการ ดังนี้ ๑. การขุดลอกคู-คลองและเปิดทางน้ำไหล ๒. การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ บูรณะซ่อมแซมฝาบ่อพัก ตะแกรงรับน้ำ และคันหิน ๒. ความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบกรุงเทพมหานคร หมายถึง ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่สำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตกำหนด รายละเอียดของการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ดังนี้ ๑. ประเมินผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา - วิเคราะห์/ประเมินผลการปฏิบัติ - ประเมินจุดอ่อนหรือปัญหาในการปฏิบัติ เพื่อหาปัจจัยความสำเร็จและแนวทางแก้ไขในระยะต่อไป ๒. สำรวจความพร้อม 2.1 ท่อระบายน้ำ (สำรวจความยาวท่อระบายน้ำที่ต้องล้างทำความสะอาด) 2.2 คู คลอง (สำรวจคู คลอง ที่มีความพร้อม และที่ต้องขุดลอก) ๓. จัดทำแผนปฏิบัติการเตรียมการป้องกันปัญหาน้ำท่วมประจำปี ๒๕๖3 ประกอบด้วย 3.1 แผนการทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ บูรณะซ่อมแซมฝาบ่อพัก ตะแกรงรับน้ำ และคันหิน 3.2 แผนการการขุดลอกคู-คลอง และเปิดทางน้ำไหลพร้อมทั้งข้อมูลผลการประเมินการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ระบุมาในแผนฯ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ผลคะแนนการดำเนินการตามแผนฯ (คะแนนร้อยละ 100) ร้อยละความสำเร็จ = ร้อยละผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ คูณด้วย ๑๐๐ หารด้วยร้อยละความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการฯ ที่สำนักงานเขตกำหนด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
:เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด