ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองสานจากเขื่อนเดิมถึงถนนวงแหนวอุตสาหกรรมถึงสุดระยะที่กำหนดให้ : 50060000-3394

สำนักงานเขตยานนาวา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายสุรศักดิ์ ตรีจันทปรกรณ์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตยานนาวา ตั้งอยู่บริเวณทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาหรือฝั่งพระนคร มีพื้นที่ 16.662 ตารางกิโลเมตร เป็น 1 ใน 50 เขต การปกครองของกรุงเทพมหานครอยู่ในกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ ซึ่งถือเป็นเขตเศรษฐกิจใหม่และพัฒนาตามแนววงแหวนอุตสาหกรรม มีการขยายตัวในแต่ละด้านไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ ที่อยู่อาศัย สำนักงาน อาคารพาณิชย์ เป็นไปอย่างรวดเร็ว ประกอบกับมีประชากรจากต่างจังหวัดเข้ามาอยู่มากขึ้น เพื่อมาประกอบอาชีพ ทำให้โครงสร้างพื้นฐานถนน ซอยทางเดินคับแคบ ไม่สะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน นอกจากนี้ยังมีผู้มีรายได้น้อยเป็นจำนวนมาก อาศัยอยู่รวมกันเป็นชุมชนขนาดใหญ่ ปลูกบ้านรุกล้ำคูคลองสาธารณะ ทำให้การระบายน้ำตื้นเขินสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ไม่น่าดูซึ่งเป็นปัญหาในปัจจุบัน ดังนั้น เพื่อเป็นการปรับปรุงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เพื่อการระบายน้ำ และเป็นแนวกั้นพื้นที่สาธารณะ ทันต่อการขยายตัวของประชากรที่เพิ่มมากขึ้นตามลำดับ และเขื่อนยังมีความจำเป็นต่อการสัญจรของประชาชนที่พักอาศัยในชุมชนริมคลอง สำนักงานเขตยานนาวาโดยฝ่ายโยธา จึงจัดทำโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองสานจากเขื่อนเดิมถึงถนนวงแหวนอุตสาหกรรม

50060300/50060300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อการระบายน้ำและป้องกันการรุกล้ำเขตคลองในอนาคต 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ 3. เพื่อให้เป็นเขตน่าอยู่มีสภาพแวดล้อมที่ดี

เป้าหมายของโครงการ

ผลผลิต ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองสานจากเขื่อนเดิมถึงถนนวงแหนวอุตสาหกรรมถึงสุดระยะที่กำหนดให้ ผลลัพธ์ ประชาชนมีระบบระบายน้ำที่ดีและบรรเทาปัญหาน้ำท่วม มีสภาพแวดล้อมที่ดี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-01-20)

100.00

2020-1-20 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-25)

15.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามขั้นตอน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-26)

10.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการสำรวจ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:การออกสำรวจพื้นที่
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ออกแบบ ประมาณราคา พร้อมจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบการะทรวงการคลัง
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50060000-3394

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50060000-3394

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5006-0957

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **