รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตัวชี้วัด 2.2.1) : 5006-0966

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
65.00
100.0000
100 / 100
2
78.00
100.0000
100 / 100
3
90.00
100.0000
100 / 100
4
100.00
100.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำรายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 ให้กับหน่วยงานต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ - ปลัดกรุงเทพมหานคร(ผ่านผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน) ตามหนังสือที่ กท 4508/008009 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 - ผู้อำนวยการกองบัญชี ตามหนังสือที่ กท 4508/008011 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 - ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ตามหนังสือที่ กท 4508/008010 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 1. บันทึกบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 25 ธันวาคม 2562 เป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ 3 2. ส่งงบการเงินได้ทันภายในกำหนด ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 คิดเป็นร้อยละ 10 3. งบการได้รับการตรวจสอบความถูกต้องจากกองบัญชี ไม่เกิน 20 วัน คิดเป็นร้อยละ 50 4. จัดทำรายงานงบเดือน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ข้อมูล ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563 1. บันทึกบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 26 มีนาคม 2563 เป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ 8 2. ส่งงบการเงินได้ทันภายในกำหนด ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 คิดเป็นร้อยละ 10 3. งบการได้รับการตรวจสอบความถูกต้องจากกองบัญชี ไม่เกิน 20 วัน คิดเป็นร้อยละ 50 4. จัดทำรายงานงบเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ 10

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2563 1. บันทึกบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 23 มิถุนายน 2563 เป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ 14 2. ส่งงบการเงินได้ทันภายในกำหนด ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 คิดเป็นร้อยละ 10 3. งบการได้รับการตรวจสอบความถูกต้องจากกองบัญชี ไม่เกิน 20 วัน คิดเป็นร้อยละ 50 4. จัดทำรายงานงบเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ 16

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักงานเขตยานนาวาได้ดำเนินการ ดังนี้ 1. บันทึกรายการบัญชีมีความเป็นปัจจุบัน โดยบันทึกรายการบัญชีในสมุดบัญชีรายวัน สมุดบัญชีแยกประเภท สมุดบัญชีย่อได้ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 2. จัดทำรายงานประจำเดือนครถ้วน ตามที่คู่มือการบัญชีกรุงเทพมหานครกำหนด พร้อมทั้งรายงานให้ปลัดกรุงเทพมหานครทราบ 3. จัดส่งงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้กองบัญชี สำนักการคลัง ตรวจสอบกระทบยอดของรายการทางบัญชีและควยามนาเชื่อถือได้ของข้อมูลตัวเลขในงบการเงินถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่กำหนด (เป้าหมายภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานเขตยานนาวาส่งเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ตามที่สำนักการคลังกำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

คะแนนของการบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานประจำเดือนมีความเป็นปัจจุบัน + คะแนนของการจัดส่งงบการเงินได้ทันกำหนดเวลาและถูกต้อง

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด