รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ตัวชี้วัดที่ 3.3) : 5006-0970

ค่าเป้าหมาย คะแนน : 5.0000

ผลงานที่ทำได้ คะแนน : 4.2980

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
4.49
100.0000
100 / 100
3
0.00
100.0000
100 / 100
4
4.30
100.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการระบุสัดส่วนน้ำหนักคะแนนของแบบสำรวจความพึงพอใจฯ ให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยนิด้า มาทอดแบบสำรวจความพึงพอใจครั้งที่ 1 แล้ว อยู่ระหว่างรอผลการประเมิน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ผลคะแนนความพึงพอใจ ครั้งที่ 1/2563 = 4.458 /คะแนนหลังปรับด้วยน้ำหนักที่เลือกไว้ = 4.485(เพิ่มขึ้น 0.027)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เจ้าหน้าที่จากนิด้า เข้ามาทอดแบบสำรวจฯ ครั้งที่ 2 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอผลคะแนน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ผลคะแนนความพึงพอใจ ครั้งที่ 1/2563 = 4.458 ผลคะแนนความพึงพอใจ ครั้งที่ 2/2563 = 4.068 ผลคะแนนเฉลี่ยก่อนปรับน้ำหนัก = 4.263 ผลคะแนนเฉลี่ยหลังปรับน้ำหนัก = 4.298

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ตามที่กองงานผู้ตรวจราชการกำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตามที่กองงานผู้ตรวจราชการกำหนด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
:เป้าหมายที่ ๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก%
:เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด