รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของข้าราชการและลูกจ้างสังกัดสำนักงานเขตยานนาวาที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ : 5006-0978

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 50.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00
100.0000
100 / 100
2
25.00
100.0000
100 / 100
3
25.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
100.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างรอกำหนดสถานที่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- เลื่อนการจัดสัมมนาฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อ COVID-19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- เลื่อนการจัดสัมมนาฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อ COVID-19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ขอยกเลิกตัวชี้วัด เนื่องจากไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ข้าราชการและบุคลากร หมายถึง ข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวและบุลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตยานนาวาได้รับการพัฒนาศักยภาพ หมายถึง การเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพตามที่สำนักงานเขตยานนาวากำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนข้าราชการและบุคลากรสังกัดสำนักงานเขตยานนาวาที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ คูณ 100 หารด้วยจำนวนข้าราชการและบุคลากรสังกัดสำนักงานเขตยานนาวาทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด