รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลอง (ผลลัพธ์) : 5007-0766

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00
100.0000
100 / 100
2
30.00
100.0000
100 / 100
3
60.00
0.0000
0 / 0
4
100.00
100.0000
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เตรียมดำเนินการตามรายละอียด หลักเกณฑ์ และแนวทางของมติที่ประชุมกลุ่มกรุงเทพกลาง จำนวน 9 เขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดประชุมหารือแนวทางการดำเนินกิจกรรม จำนวน 9 กลุ่มเขตกุรงเพทกลาง เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมเพชรพระนคร ชั้น 5 อาคาร 2 กำหนดเปิดกิจกรรม ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ คลองคูเมืองเดิม และในส่วนของสำนักงานเขตดุสิต สำนักงานเขตพญาไท สำนักงานเขตวังทองหลาง ร่มมือกับหน่วยงานเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจิตอาสาา ร่วมพัฒนาล้างทำความสะอาดพื้นที่ ทาสีตีเส้นจราจร ตัดแต่งกิ่งไม้ ปูลกต้นทองอุไรริมคลอง จำนวน 100 ต้น เทน้ำหมักชีวภาพ EM จำนวน 100 ลิตร และปรับปรุงภูมืทัศน์ให้เรียบร้อยสวยงาม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดกิจกรรมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ คลองเปรมประชากร ตั้งแต่แยกราชวิถีถึงแยกราชวัตร โดยสำนักงานเขตดุสิต สำนักงานเขตพญาไท สำนักงานเขตวังทองหลาง ร่วมพัฒนาล้างทำความสะอาดพื้นที่ ทาสีตีเส้นจราจร ตัดแต่งกิ่งไม้ ปูลกต้นทองอุไรริมคลอง จำนวน 88 ต้น เทน้ำหมักชีวภาพ EM จำนวน 100 ลิตร เพื่อฟื้นฟูสภาพน้ำในคลองเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และปรับปรุงภูมืทัศน์ให้เรียบร้อยสวยงาม โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานของรัฐ เอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจิตอาสา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการพัฒนาทำความสะอาดเก็บขยะ วัชพืชในคลอง ทาสีตีเส้นจราจร ตัดแต่งกิ่งไม้ เทน้ำหมักชีวภาพเพื่อฟื้นฟูสภาพน้ำในคลอง เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ทาสีตีเส้นจราจร ปลูกต้นทองอุไรและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม โดยส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมในกิจกรรมโดยดำเนินกร 6 ครั้ง ดังนี้ 1. วันที่ 21 ก.พ. 63 ตั้งแต่สะพานอรทัยถึงแยกวัดเบญจมบพิตร 2. วันที่ 24 เม.ย. 63 ตั้งแต่แยกราชวิถีถึงแยกราชวัตร 3. วันที่ 29 พ.ค. 63 ตั้งแต่แยกราชวัตรถึงแยกเกษะโกมล 4. วันที่ 26 มิ.ย. 63 ตั้งแต่แยกเกษะโกมลถึงวัดประชาระบือธรรม 5. วันที่ 29 ก.ค. 63 ตั้งแต่วัดประชาระบือธรรมถึงแยกสะพานแดง 6. วันที่ 28 ส.ค. 63 ตั้งแต่แยกสะพานแดงถึงแยกถนนพระราม 6

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การพัฒนาปรับปรุง ภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลอง หมายถึง การพัฒนาคลองในพื้นที่เขตกลุ่มกรุงเทพกลางให้มีทัศนียภาพที่สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย คลองเป้าหมายกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง จำนวน 3 คลอง 1. คลองคูเมืองเดิม คลองหลอดวัดเทพธิดา และคลองหลอดวัดราชบพิธ 2. คลองโอ่งอ่างบางลำพู 3. คลองเปรมประชากร

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

1.1 ดำเนินการเก็บขยะ วัชพืช ผักตบชวาในคลอง 1.2 ทางเดินริมคลอง สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัย แสงสว่างเพียงพอ 1.3 เก็บขยะทางเท้าริมคลอง 1.4 ล้างถนนทางเท้าริมคลอง 1.5 ทาสีและซ่อมแซมสะพานข้ามคลองที่ชำรุด 1.6 สะพานข้ามคลองสะอาด สวยงาม ปลอดภัย 1.7 รื้อย้ายแผ่นป้ายโฆษณาริมคลองที่ไม่เป็นระเบียบ 1.8 ถ้าเป็นเส้นทางสัญจร มีท่าเรือต้องปลอดภัย สะอาด และสวยงาม มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวก 2. การพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่ 2.1 ปลูกต้นไม้ที่เป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ชนิดเดียวกันตลอดทาง 2.2 ตัดแต่งกิ่งไม้ ตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับ สวนหย่อมริมคลอง 2.3 มีการพัฒนาคุณภาพน้ำ มีการถ่ายเทน้ำ และมี การระบายน้ำได้ดี 3. การรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการพัฒนา 3.1 การดักไขมัน/การบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะ 3.2 การสร้างเครือข่ายชุมชนริมคลอง 3.3 รณรงค์เชิญชวน เจ้าของที่ดิน เจ้าของบ้านริมคลองปรับปรุงหน้าบ้านหรือหลังบ้านริมคลองให้น่ามอง

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ร้อยละความสำเร็จ = จำนวนคลองในความรับผิดชอบของพื้นที่เขตกลุ่มกรุงเทพกลางที่ได้รับการพัฒนาตามหลักเกณฑ์ข้างต้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
:มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
:เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
:เป้าประสงค์ที่ ๒.๑.๑.๒ นำระบบท่อร้อยสายระบบสาธารณูปโภคลงใต้ดิน

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0084 : ข้อมูลผลการแก้ไขพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม)

ตาราง : ผลการแก้ไขพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม

หน่วยงาน : สำนักเทศกิจ

คำอธิบายตาราง :

idm_ycrimeriskareafixedamount_fixelectriclight_fixcctv_fixpublicitysign_fixtree_fixclean_fixother_fixincludeadddateupdatedate
1ต.ค.-6261449134700000002020-06-052020-06-05
2พ.ย.-62614521347363593383502372020-06-052020-06-05
3ธ.ค.-62614552273221542202101202020-06-052020-06-05
4ม.ค.-636145831201091510100542020-06-052020-06-05
5ก.พ.-63614614541091510100542020-06-052020-06-05
6มี.ค.-63614614000000002020-06-052020-06-05ตาราง : 1.3 ข้อมูลการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะในพื้นที่ ประจำปี พ.ศ. 2563

หน่วยงาน : สำนักการโยธา

คำอธิบายตาราง :

idi_dd_distirctn_numberd_dater_reportinstall_planinstall_edp_percentrepair_planrepair_edp_percenten_noticeadddateupdatedate
11คลองเตย ( กท ๗๒๐๓ /61318 พ.ย.62ส่งแผนฯ ปี ๒๕6310--40--ยังไม่ได้รายงานผล2020-05-282020-05-28
22คลองสาน ( กท ๕๖๐๓ /216827 มี.ค. 63ส่งแผนฯ ปี ๒๕63512018113627.7777778 -2020-05-282020-05-28
33คลองสามวา ( กท ๘๓๐๓ /821126 พ.ย. 62ส่งแผนฯ ปี ๒๕632000010000ยังไม่ได้รายงานผล2020-05-282020-05-28
44คันนายาว (กท ๘๐๐๓/-- - - -----ไม่ได้ส่งแผนฯ2020-05-282020-05-28
55จตุจักร ( กท ๖๕๐๓ /-- - - -----ไม่ได้ส่งแผนฯ2020-05-282020-05-28
66จอมทอง (กท ๗๕๐๓ /117424 ก.พ. 63ส่งแผนฯ ปี ๒๕633#DIV/0!312#DIV/0!ไม่ได้ส่งแผนฯ แต่รายงานผล2020-05-282020-05-28
77ดอนเมือง ( กท ๖๔๐๓/758230 ต.ค.62ส่งแผนฯ ปี ๒๕631821160024240.33333333 -2020-05-282020-05-28
88ดินแดง ( กท ๗๖๐๓ /7151ส่งแผนฯ ปี ๒๕63100050014028 -2020-05-282020-05-28
99ดุสิต(กท ๔๖๐๓ /-- - - -----ไม่ได้ส่งแผนฯ2020-05-282020-05-28
1010ตลิ่งชัน (กท ๕๙๐๓ /2191ส่งแผนฯ ปี ๒๕632400632539.68253968 - 2020-05-282020-05-28
1111ทวีวัฒนา ( กท ๘๖๐๓ /1987-ส่งแผนฯ ปี ๒๕635300800324 - 2020-05-282020-05-28
1212ทุ่งครุ ( กท ๘๘๐๓ /2497ส่งแผนฯ ปี ๒๕638000250002020-05-282020-05-28
1313ธนบุรี (๕๕๐๓/56086 พ.ย. 62ส่งแผนฯ ปี ๒๕63350036026272.77777778 - 2020-05-282020-05-28
1414บางกอกน้อย ( กท ๕๘๐๓/-- - - -----ไม่ได้ส่งแผนฯ2020-05-282020-05-28
1515บางกอกใหญ่ ( กท ๕๗๐๓ /1495ส่งแผนฯ ปี ๒๕63000180239132.7777778 - 2020-05-282020-05-28
1616บางกะปิ ( กท ๕๐๐๓/-- - - -----ไม่ได้ส่งแผนฯ2020-05-282020-05-28
1717บางขุนเทียน ( กท ๖๒๐๓ /710818 พ.ย. 62ส่งแผนฯ ปี ๒๕6330001002323 - 2020-05-282020-05-28
1818บางเขน ( กท ๕๑๐๓ /2986ส่งแผนฯ ปี ๒๕63301653200394197 - 2020-05-282020-05-28
1919บางคอแหลม (กท ๖๙๐๓/653912 พ.ย. 62ส่งแผนฯ ปี ๒๕631000140117.857142857 - 2020-05-282020-05-28
2020บางแค ( กท ๘๗๐๓ /2135ส่งแผนฯ ปี ๒๕6330119397150531354 - 2020-05-282020-05-28
2121บางซื่อ (กท ๗๐๐๓ /2852ส่งแผนฯ ปี ๒๕63101381380140333237.8571429 -2020-05-282020-05-28
2222บางนา ( กท ๘๔๐๓ /1547ส่งแผนฯ ปี ๒๕63000120200166.6666667ไม่มีการติดตั้ง2020-05-282020-05-28
2323บางบอน ( กท ๘๙๐๓/92437 พ.ย. 62ส่งแผนฯ ปี ๒๕635000100172172 - 2020-05-282020-05-28
2424บางพลัด ( กท ๗๔๐๓/1791ส่งแผนฯ ปี ๒๕6380026224894.65648855 - 2020-05-282020-05-28
2525บางรัก ( กท ๔๓๐๓ /1529ส่งแผนฯ ปี ๒๕632018908095118.75 -2020-05-282020-05-28
2626บึงกุ่ม ( กท ๖๗๐๓/ 1745ส่งแผนฯ ปี ๒๕6300044170386.3636364 - 2020-05-282020-05-28
2727ปทุมวัน (กท ๔๔๐๓ /5288ส่งแผนฯ ปี ๒๕๖๔0000142#DIV/0!2020-05-282020-05-28
2828ประเวศ (กท ๗๓๐๓ /10350ส่งแผนฯ ปี ๒๕63100282820013065 - 2020-05-282020-05-28
2929ป้อมปราบฯ (กท ๔๑๐๓/1828ส่งแผนฯ ปี ๒๕63500503774 -2020-05-282020-05-28
3030พญาไท ( กท ๔๗๐๓/59777 พ.ย. 62ส่งแผนฯ ปี ๒5636000603660 - 2020-05-282020-05-28
3131พระโขนง ( กท ๔๙๐๓/573217 ต.ค. 62ส่งแผนฯ ปี ๒๕63203115580296370 - 2020-05-282020-05-28
3232พระนคร ( กท ๔๐๐๓/-- - - ---- -ไม่ได้ส่งแผนฯ2020-05-282020-05-28
3333ภาษีเจริญ ( กท ๖๐๐๓ /-- - - - --- -ไม่ได้ส่งแผนฯ2020-05-282020-05-28
3434มีนบุรี ( กท ๕๒๐๓ /698625 ต.ค. 62ส่งแผนฯ ปี ๒๕6315000300807269 -2020-05-282020-05-28
3535ยานนาวา (กท ๔๕๐๓ /-- -07#DIV/0!-108#VALUE!ไม่ได้ส่งแผนฯ แต่รายงานผล2020-05-282020-05-28
3636ราชเทวี ( กท ๗๑๐๓ / 1708-ส่งแผนฯ ปี ๒๕635001208570.83333333 - 2020-05-282020-05-28
3737ราษฎร์บูรณะ ( กท ๖๓๐๓/1693ส่งแผนฯ ปี ๒๕6310001401089777.8571429 - 2020-05-282020-05-28
3838ลาดกระบัง ( กท ๕๓๐๓ /432223 เม.ย. 63 ส่งแผนฯ ปี ๒๕630681#DIV/0!30000ติดตั้งหรือซ่อมแซมรวมกัน 300 ดวง2020-05-282020-05-28
3939ลาดพร้าว ( กท ๖๖๐๓/ส่งแผนฯ ปี ๒๕630000530#DIV/0!2020-05-282020-05-28
4040วังทองหลาง ( กท ๘๒๐๓ /2155ส่งแผนฯ ปี ๒๕634800102105102.9411765 - 2020-05-282020-05-28
4141วัฒนา (กท ๘๕๐๓ /2353ส่งแผนฯ ปี ๒๕63353497150157104.6666667 - 2020-05-282020-05-28
4242สวนหลวง (กท ๗๗๐๓/--ส่งแผนฯ ปี ๒๕๖๔-0--59-ไม่ได้ส่งแผนฯ2020-05-282020-05-28
4343สะพานสูง ( กท ๘๑๐๓ /--ส่งแผนฯ ปี ๒๕๖๕0--0--ไม่ได้รายงานผล2020-05-282020-05-28
4444สัมพันธวงศ์ ( กท ๔๒๐๓ /--ส่งแผนฯ ปี ๒๕๖๖-0--20-ไม่ได้ส่งแผนฯ2020-05-282020-05-28
4545สาทร ( กท ๖๘๐๓ /551025 ต.ค. 62ส่งแผนฯ ปี ๒๕6315533100186186 - 2020-05-282020-05-28
4646สายไหม (กท ๗๙๐๓ /8435ส่งแผนฯ ปี ๒๕63220040022055 - 2020-05-282020-05-28
4747หนองแขม (กท ๖๑๐๓ /75456 พ.ย. 62ส่งแผนฯ ปี ๒๕634000110335304.5454545 - 2020-05-282020-05-28
4848หนองจอก ( กท ๕๔๐๓ /3198ส่งแผนฯ ปี ๒๕63720013500ยังไม่ได้รายงานผล2020-05-282020-05-28
4949หลักสี่ (กท ๗๘๐๓ /573214 ต.ค 62ส่งแผนฯ ปี ๒๕63110040002155.375 - 2020-05-282020-05-28
5050ห้วยขวาง (กท ๔๘๐๓ /2036ส่งแผนฯ ปี ๒๕63420040000ยังไม่ได้รายงานผล2020-05-282020-05-28
5151สกบ. สนย. (กท ๐๙๐๔ /ส่งแผนฯ ปี ๒๕63-63#VALUE!-7531#VALUE!ไม่ได้ส่งแผนฯ2020-05-282020-05-28
52รวมทั้งหมด - - -12581146911089415630143.4734716 -2020-05-282020-05-28ตาราง : แบบรายงานการเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยง สนท. ปี 63

หน่วยงาน : สำนักเทศกิจ

คำอธิบายตาราง :

idm_ycheck_ndone_lightdoing_lightdone_cctvdoing_cctvdone_treedoing_treedone_cleandoing_cleandone_disorderdoing_disordercrime_nadddateupdatedate
1 ตุลาคม 2562122861406140614061400002020-06-152020-06-15
2 พฤศจิกายน 2562122861406140614061400002020-06-152020-06-15
3 ธันวาคม 2562122861406140614061400002020-06-152020-06-15
4 มกราคม 2563122861406140614061400002020-06-152020-06-15
5 กุมภาพันธ์ 2563122861406140614061400002020-06-152020-06-15
6 มีนาคม 2563122861406140614061400002020-06-152020-06-15
7 เมษายน 2563122861406140614061400002020-06-152020-06-15
8 พฤษภาคม 2563122861406140614061400002020-06-152020-06-15
9มิถุนายน122861406140614061400002020-07-292020-07-29
10กรกฎาคม122861406140614061400002020-08-272020-08-27
11สิงหาคม122861406140614061400002020-09-212020-09-21ตาราง : แบบรายงานการตรวจและแก้ไขพื้นที่เสี่ยง สนข. ปี 63

หน่วยงาน : สำนักเทศกิจ

คำอธิบายตาราง :

idm_ycheck_ndone_lightdoing_lightdone_cctvdoing_cctvdone_signdoing_signdone_treedoing_treedone_cleandoing_cleandone_otherdoing_othercrime_nadddateupdatedate
1 ตุลาคม 256244912011701022103821573552063550002020-06-152020-06-15
2 พฤศจิกายน 2562474600450434191933112363682240002020-06-152020-06-15
3 ธันวาคม 25624667900004791453501984161790002020-06-152020-06-15
4 มกราคม 25634904200166479284152481220002020-06-152020-06-15
5 กุมภาพันธ์ 25634414512100534732844496370002020-06-152020-06-15
6 มีนาคม 2563490420000534731950519110002020-06-152020-06-15
7 เมษายน 2563474600000614000000002020-06-152020-06-15
8 พฤษภาคม 256349042000061400030600002020-06-152020-06-15
9มิถุนายน47460000061400046000002020-07-292020-07-29
10กรกฎาคม49042000061400030600002020-08-272020-08-27
11สิงหาคม49042000061400049100002020-09-212020-09-21ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0083 : ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอาชญากรรมในกรุงเทพมหานคร)

ตาราง : 1.1 ข้อมูลจำนวนไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะในพื้นที่

หน่วยงาน : สำนักการโยธา

คำอธิบายตาราง :

idi_dd_districtn_nubberadddateupdatedate
11คลองสาน34342020-06-082020-06-08
22คลองสามวา97532020-06-082020-06-08
33คันนายาว97732020-06-082020-06-08
44จตุจักร88432020-06-082020-06-08
55จอมทอง62742020-06-082020-06-08
66ดอนเมือง47092020-06-082020-06-08
77ดินแดง31322020-06-082020-06-08
88ดุสิต20252020-06-082020-06-08
99ตลิ่งชัน76452020-06-082020-06-08
1010ทวีวัฒนา48762020-06-082020-06-08
1111ทุ่งครุ43992020-06-082020-06-08
1212ธนบุรี38512020-06-082020-06-08
1313บางเขน79892020-06-082020-06-08
1414บางแค69372020-06-082020-06-08
1515บางกอกใหญ่34882020-06-082020-06-08
1616บางกอกน้อย76282020-06-082020-06-08
1717บางกะปิ92132020-06-082020-06-08
1818บางขุนเทียน117012020-06-082020-06-08
1919บางคอแหลม23082020-06-082020-06-08
2020บางซื่อ42012020-06-082020-06-08
2121บางนา35232020-06-082020-06-08
2222บางบอน45262020-06-082020-06-08
2323บางพลัด39382020-06-082020-06-08
2424บางรัก14822020-06-082020-06-08
2525บึงกุ่ม77182020-06-082020-06-08
2626ปทุมวัน11202020-06-082020-06-08
2727ประเวศ88422020-06-082020-06-08
2828ป้อมปราบฯ14602020-06-082020-06-08
2929พญาไท27932020-06-082020-06-08
3030พระโขนง41682020-06-082020-06-08
3131พระนคร37562020-06-082020-06-08
3232ภาษีเจริญ66372020-06-082020-06-08
3333มีนบุรี97862020-06-082020-06-08
3434ยานนาวา18172020-06-082020-06-08
3535ราชเทวี12502020-06-082020-06-08
3636ราษฎร์บูรณะ34612020-06-082020-06-08
3737ลาดกระบัง102262020-06-082020-06-08
3838ลาดพร้าว69292020-06-082020-06-08
3939วังทองหลาง66632020-06-082020-06-08
4040วัฒนา52742020-06-082020-06-08
4141สวนหลวง32752020-06-082020-06-08
4242สะพานสูง62092020-06-082020-06-08
4343สัมพันธวงศ์6562020-06-082020-06-08
4444สาทร20192020-06-082020-06-08
4545สายไหม98042020-06-082020-06-08
4646คลองเตย20082020-06-082020-06-08
4747หนองแขม74062020-06-082020-06-08
4848หนองจอก148672020-06-082020-06-08
4949หลักสี่42802020-06-082020-06-08
5050ห้วยขวาง50502020-06-082020-06-08
5151สนย.525692020-06-082020-06-08
5251รวม3256912020-06-082020-06-08ตาราง : บัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตราย กทม.

หน่วยงาน : สำนักเทศกิจ

คำอธิบายตาราง :

idd_zonedistrictareapublic_placeprivateofficial_placetemple_areastate_enterpriseelsewhereoverpassbus_stopparksheltervacant_landcommerce_buildingentertainment_placebridgestreetbridgesandroadsfootpathalleyvillagetourist_attractionacademygovernmentintersectionpierpromenadefootpathandalleygardens_bridgesskytrain_stationtunnelundertheroadsports_centertransport_stationreligious_placeother_arealonely_nightlone_dayblind_spotdesolatedirtyold_buildingdamaged_lightobstructing_traffichomelessmingling_sourcemayhemextortionaccident_raccident_faccident_eaccident_saccident_taccident_oharasschaoticallydanger_animalslandmarkother_risksurveillancecleantree_pruningadjust_landscapedemolishcheck_cctvinstall_cctvrepair_cctvinstall_lightrepair_lightwarning_labelcoordinate_policetraffic_officerrelated_agenciessafety_equipmentd_dataadddateupdatedate
1กรุงเทพเหนือจตุจักร1291200000500000301002000000000010080624275445701002030100928713113972000002020-06-082020-06-08
2กรุงเทพเหนือดอนเมือง181800000431000000001504000000000000180000000000200000000000188100180180018000002020-06-082020-06-08
3กรุงเทพเหนือบางเขน85300003002010000000010000100000006020000000000000000000000000000000000002020-06-082020-06-08
4กรุงเทพเหนือบางซื่อ14813020312020002020100002000000000817420001400100000200001436101030157000002020-06-082020-06-08
5กรุงเทพเหนือลาดพร้าว64200000020000000030000000100000006060000000000000600000060600600060000002020-06-082020-06-08
6กรุงเทพเหนือสายไหม1210200002201000040020010000000000009011000000002000000100040000044440000002020-06-082020-06-08
7กรุงเทพเหนือหลักสี่1313000002020000000031000200300000000000000000000000000000000000000000000002020-06-082020-06-08
8กรุงเทพใต้คลองเตย1010000000000000000421000000300000000000000000000000000000000000077000007002020-06-082020-06-08
9กรุงเทพใต้บางคอแหลม25127600030205000600020601000000000024012400300000600000600001606112003013060002020-06-082020-06-08
10กรุงเทพใต้บางนา101000000310000000006000000000000000100000000000100000000000010100001001001010000002020-06-082020-06-08
11กรุงเทพใต้บางรัก2313550000111000002200070100800000001508000802101770000700001609001201150070002020-06-082020-06-08
12กรุงเทพใต้ปทุมวัน131300000200000000000010010180000000907010200002000000000001313000101012000002020-06-082020-06-08
13กรุงเทพใต้พระโขนง1201200000001600000000040000100000001047000000000000000000000000000000000002020-06-082020-06-08
14กรุงเทพใต้ยานนาวา96210000310100000000000220000100009301004000040000130000030000000100000002020-06-082020-06-08
15กรุงเทพใต้วัฒนา2220200000002000121024001123300000004010101000020000000000062001021200000002020-06-082020-06-08
16กรุงเทพใต้สวนหลวง87010001010000102030000000000000007030000001010000000000080200030101001002020-06-082020-06-08
17กรุงเทพใต้สาทร76100000030010001010000000000010004041000010000000000300010100110000000002020-06-082020-06-08
18กรุงเทพกลางดินแดง99000000120010000000010000400000009090000011100000000000010000010001000002020-06-082020-06-08
19กรุงเทพกลางดุสิต55000000110000011000000010000000005121101001000000000000020110130210000002020-06-082020-06-08
20กรุงเทพกลางป้อมปราบศัตรูพ่าย77000002110000001010000010000000007020000010000000000000011001010000001002020-06-082020-06-08
21กรุงเทพกลางพญาไท12120000050200000000320000000000000011120002250010000000000090000111103000002020-06-082020-06-08
22กรุงเทพกลางพระนคร24240000010000000524100100010000000001010000000009000000000010010000100000002020-06-082020-06-08
23กรุงเทพกลางราชเทวี88000001320000000100000001000000004010000010002000000000000000000000000002020-06-082020-06-08
24กรุงเทพกลางวังทองหลาง1414000001002000000010030002000000001263213002221200000100001300001301301313010002020-06-082020-06-08
25กรุงเทพกลางสัมพันธวงศ์77000001110000010002000010000000007000000030020000002000000000000000000002020-06-082020-06-08
26กรุงเทพกลางห้วยขวาง151032000211010102010011111100000000131110000220510000110000150010000000900002020-06-082020-06-08
27กรุงเทพตะวันออกคลองสามวา32100000000110000000000100000000001001000000011000000000011210100011000002020-06-082020-06-08
28กรุงเทพตะวันออกคันนายาว88000001340000000000000000000000006420000000120000000000080430510066000002020-06-082020-06-08
29กรุงเทพตะวันออกบางกะปิ167810000020080500010000000000000007031000012030000000700000000000000000002020-06-082020-06-08
30กรุงเทพตะวันออกบึงกุ่ม88000001010010010040000000000000008031005013050000000000000000000000000002020-06-082020-06-08
31กรุงเทพตะวันออกประเวศ30300000000030000000000000000000001001000000000000000200020000000000000002020-06-082020-06-08
32กรุงเทพตะวันออกมีนบุรี44000000010000000002010000000000001000200000001000000000042200400004000002020-06-082020-06-08
33กรุงเทพตะวันออกลาดกระบัง1412200002000000003260000000001000000000000000000000000000000000000000000002020-06-082020-06-08
34กรุงเทพตะวันออกสะพานสูง11110000031100000000400000020000000010110001000000000000000000000000000000002020-06-082020-06-08
35กรุงเทพตะวันออกหนองจอก261862000400015007005100200000001000100000012201002000000601090000000280000002020-06-082020-06-08
36กรุงธนเหนือคลองสาน2220200005140100000251010100100000003010113010050000000000061210354333002002020-06-082020-06-08
37กรุงธนเหนือจอมทอง95400001020020001110000000000000004131011001110000000000021010020111000002020-06-082020-06-08
38กรุงธนเหนือตลิ่งชัน87100004000300000000000000100000007000000000000000000000071000610007000002020-06-082020-06-08
39กรุงธนเหนือทวีวัฒนา43100000020000000020000000000000004443041111010000000000040000000000000002020-06-082020-06-08
40กรุงธนเหนือธนบุรี77000000020000013100000000000000006240121044110000000000072022551311000002020-06-082020-06-08
41กรุงธนเหนือบางกอกน้อย2222000001110000021210002001010000000162511010133023000201000041001010411000002020-06-082020-06-08
42กรุงธนเหนือบางกอกใหญ่53100000000010020000100001000000004011100021110000000000052221000101000002020-06-082020-06-08
43กรุงธนเหนือบางพลัด87100001010010010030000000000000007041000000010000100000083100300006000002020-06-082020-06-08
44กรุงธนใต้ทุ่งครุ211218000001100002001108040210000000211303221120000000100000193231120322000002020-06-082020-06-08
45กรุงธนใต้บางขุนเทียน201800100021000016104000000030000010123100151044602000020000101030090613000002020-06-082020-06-08
46กรุงธนใต้บางแค19163000014300100300520000000000000011000001100000000000000000001100001100000002020-06-082020-06-08
47กรุงธนใต้บางบอน116410001121200100012000000000000005031011002110000001000020120031202000002020-06-082020-06-08
48กรุงธนใต้ภาษีเจริญ222200000150000000130300000000000000021040002100001100000000001800000100400000002020-06-082020-06-08
49กรุงธนใต้ราษฎร์บูรณะ76100001200100000110000010000000000000000000000000000000000000000000000002020-06-082020-06-08
50กรุงธนใต้หนองแขม1310120005001000020030002000000000001208100000000000000000001310410670000000002020-06-082020-06-08ตาราง : 1.2 ข้อมูลการสำรวจพื้นที่และจุดติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตามแผนการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง

หน่วยงาน : สำนักการโยธา

คำอธิบายตาราง :

idi_dd_districtn_numberd_datesetting_planrepair_plansum_plann_noticeadddateupdatedate
11คลองเตยกท ๗๒๐๓/61318 ต.ค. 62104050-2020-06-082020-06-08
22คลองสานกท ๕๖๐๓/216827 มี.ค. 6351823-2020-06-082020-06-08
33คลองสามวากท ๘303/821126 พ.ย. 62200100300-2020-06-082020-06-08
44คันนายาวกท 8003/33457 พ.ค. 6334300334-2020-06-082020-06-08
55จตุจักร--000-2020-06-082020-06-08
66จอมทองกท 75๐๓/117424 ก.พ. 63303060-2020-06-082020-06-08
77ดอนเมืองกท ๖๔๐๓/758230 ต.ค. 6218600618-2020-06-082020-06-08
88ดินแดงกท ๗๖๐๓/715125 พ.ย. 256210500510-2020-06-082020-06-08
99ดุสิต--000-2020-06-082020-06-08
1010ตลิ่งชันกท 59๐๓/21911 เม.ย. 63246387-2020-06-082020-06-08
1111ทวีวัฒนากท 86๐๓/19879 เม.ย.6353800853-2020-06-082020-06-08
1212ทุ่งครุ กท ๘8๐๓/249730 เม.ย.6380250330-2020-06-082020-06-08
1313ธนบุรีกท ๕๕๐๓/56086พ.ย. 6335360395-2020-06-082020-06-08
1414บางกอกน้อย--000-2020-06-082020-06-08
1515บางกอกใหญ่กท ๕๗๐0/14957 เม.ย. 6340180220-2020-06-082020-06-08
1616บางกะปิ--000-2020-06-082020-06-08
1717บางขุนเทียนกท 62๐๓/710818 พ.ย. 6230100130-2020-06-082020-06-08
1818บางเขนกท ๕๑๐๓/29867 เม.ย. 6330200230-2020-06-082020-06-08
1919บางคอแหลมกท 69๐๓/653912 พ.ย. 6310140150-2020-06-082020-06-08
2020บางแคกท ๘๗๐๓/213530 มี.ค.6330150180-2020-06-082020-06-08
2121บางซื่อกท 70๐๓/28521 เม.ย. 6310140150-2020-06-082020-06-08
2222บางนากท ๘๔๐๓/15472 เม.ย. 6326120146-2020-06-082020-06-08
2323บางบอนกท ๘9๐๓/92437 พ.ย 6250100150-2020-06-082020-06-08
2424บางพลัดกท 74๐๓/179130 มี.ค. 638262270-2020-06-082020-06-08
2525บางรักกท ๔๓๐๓/152930 มี.ค. 632080100-2020-06-082020-06-08
2626บึงกุ่มกท ๖๗๐๓/17452 เม.ย. 6304444-2020-06-082020-06-08
2727ปทุมวัน กท ๔๔๐๓/184726 พ.ค. 630145145-2020-06-082020-06-08
2828ประเวศกท 7303/1035022 พ.ย.62100200300-2020-06-082020-06-08
2929ป้อมปราบฯกท 41๐3/182827 พ.ย.6355055-2020-06-082020-06-08
3030พญาไทกท 47๐๓/59777 พ.ย 626060120-2020-06-082020-06-08
3131พระโขนงกท ๔๙๐๓/573217 ต.ค. 622080100-2020-06-082020-06-08
3232พระนครกท 4003/267825 พ.ค. 630150150-2020-06-082020-06-08
3333ภาษีเจริญกท 6003/406621 พ.ค. 6314136150-2020-06-082020-06-08
3434มีนบุรีกท ๕๒๐๓/698625 ต.ค. 62150300450-2020-06-082020-06-08
3535ยานนาวากท 4503/40418 พ.ค. 630150150-2020-06-082020-06-08
3636ราชเทวีกท ๗๑๐๓/17088 เม.ย.635120125-2020-06-082020-06-08
3737ราษฎร์บูรณะกท 63๐๓/169327 มี.ค. 6310140150-2020-06-082020-06-08
3838ลาดกระบัง--000-2020-06-082020-06-08
3939ลาดพร้าวกท ๗๑๐๓/17088 เม.ย.635120125ติดตั้งหรือซ่อมแซมรวมกัน 300 ดวง2020-06-082020-06-08
4040วังทองหลางกท 63๐๓/169327 มี.ค. 6310140150-2020-06-082020-06-08
4141สะพานสูงกท ๘๑๐๓/17973 เม.ย. 63000ไม่ระบุแผนติดตั้งซ่อมแซม2020-06-082020-06-08
4242วัฒนากท 8503/23534 มี.ค. 6328150178-2020-06-082020-06-08
4343สวนหลวงกท 7703/373712 พ.ค. 6331118149-2020-06-082020-06-08
4444สัมพันธวงศ์--000-2020-06-082020-06-08
4545สาทร กท ๖๘๐๓/551025 ต.ค. 6215100115-2020-06-082020-06-08
4646สายไหมกท ๗๙๐๓/843521 พ.ย. 6022400422-2020-06-082020-06-08
4747หนองแขมกท ๖๑๐๓/7545 6 พ.ย. 6240110150-2020-06-082020-06-08
4848หนองจอกกท ๕๔๐๓/31982 เม.ย. 633640364-2020-06-082020-06-08
4949หลักสี่กท ๗๘03/573214 ต.ค. 621140004011-2020-06-082020-06-08
5050ห้วยขวางกท 48๐๓/20361 เม.ย. 6342400442-2020-06-082020-06-08
5151สำนักการโยธา--1001500015100-2020-06-082020-06-08
5251รวมทั้งหมด--17852664628431ส่งแผนแล้ว 44 เขต2020-06-082020-06-08ตาราง : ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย

หน่วยงาน : สำนักงานเขตตลิ่งชัน

คำอธิบายตาราง : ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่เขตการปกครอง

idrisk_iddcoderisk_namerisk_typesolved_lightsolved_cctvsolved_postersolved_treepruningsolved_cleansolved_otherremarkadddateupdatedate
110190011019พื้นที่และอาคารร้างใกล้สวนอาหารตลิ่งชัน ถนนบรมราชชนนี11111102020-06-102020-06-10
210190021019พื้นที่และอาคารร้างซอยทุ่งมังกร 9 ถนนพุทธมณฑลสาย 1 แขวงฉิมพลี11111102020-06-102020-06-10
310190031019ซอยราชพฤกษ์ 12 ถนน ราชพฤกษ์11111102020-06-102020-06-10
410190041019พื้นที่ริมทางเท้าฝั่งตรงข้ามซอยบรมราชชนนี 69 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี11111102020-06-102020-06-10
510190051019พื้นที่ซอยนาวิกโยธิน ถนนเลียบทางรถไฟ แขวงฉิมพลี11111102020-06-102020-06-10
610190061019พื้นที่หลังสนามกอล์ฟเสรี ถนนเลียบทางรถไฟ แขวงฉิมพลี11111102020-06-102020-06-10
710190071019จุดกลับรถเลียบถนนกาญจนาภิเษก ถนนพรานนก - พุทธมณฑล11111102020-06-102020-06-10
810190081019สะพานลอยแยกวัดชัยพฤกษ์ ถนนบรมราชชนนี11111102020-06-102020-06-10
910190091019สะพานลอยหน้าวัดมะกอก ถนนบรมราชชนนี11111102020-06-102020-06-10
1010190101019สะพานลอยหน้าสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี11111102020-06-102020-06-10
1110190111019ซอยชักพระ 19 ถนนชักพระ11111102020-06-102020-06-10
1210190121019ซอยสวนผัก 29 ถนนสวนผัก11111102020-06-102020-06-10
1310190131019ซอยบรมราชชนนี 69 (หน้าหอพักพยาบาล)11111102020-06-102020-06-10
1410190141019สะพานลอยหน้าหมู่บ้านภานุ11111102020-06-102020-06-10
1510190151019โรงเรียนวัดโพธิ์21100102020-06-102020-06-10
1610190161019โรงเรียนฉิมพลี21100102020-06-102020-06-10
1710190171019โรงเรียนวัดตลิ่งชัน21100102020-06-102020-06-10
1810190181019โรงเรียนวัดอินทราวาส21100102020-06-102020-06-10
1910190191019โรงเรียนมหรรณพาราม21100102020-06-102020-06-10
2010190201019โรงเรียนโพธิสารพิทยากร21100102020-06-102020-06-10
2110190211019โรงเรียนสุวรรณพลับพลา21100102020-06-102020-06-10
2210190221019โรงเรียนอยู่เย็นวิทยา21100102020-06-102020-06-10
2310190231019โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา21100102020-06-102020-06-10
2410190241019โรงเรียนเค็นซิงตัน21100102020-06-102020-06-10