ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลองในพื้นที่เขตกลุ่มกรุงเทพกลาง (คลองเปรมประชากร) : 50070000-3232

สำนักงานเขตดุสิต : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

สตอ.หญิง กรองแก้ว วรรณฉวี โทร.02-5859983

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีคู คลอง อยู่เป็นจำนวนมากและมีลักษณะการตั้งถิ่นฐานที่มีความสัมพันธ์กับน้ำ จึงได้ชื่อเรียกว่า “เมืองเวนิสแห่งตะวันออก” ในปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร การพัฒนาสิ่งบริการต่างๆ การขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆตามมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ำในคลองต่างๆ ทำให้ไม่สามารถนำน้ำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และคูคลองบางสายมักจะตื้นเขิน เนื่องจากการสะสมของวัชพืชและเศษขยะต่างๆ เมื่อถึงฤดูฝนก็ไม่สามารถระบายน้ำได้ทันจึงเกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชุมชนและบ้านเรือน อีกทั้งยังทำให้สูญเสียความสวยงามของทัศนียภาพของริมฝั่งคลอง กลุ่มกรุงเทพกลางได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงมีแนวคิดที่จัดทำกิจกรรมนี้ขึ้นมา โดยคัดเลือกคลองคูเมืองเดิม คลองหลอดวัดเทพธิดา คลองหลอดวัดราชบพิธ คลองโอ่งอ่างบางลำพู และคลองเปรมประชากร มาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลอง โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของสำนักงานเขตในกลุ่มกรุงเทพกลางและประชาชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาไปสู่เป้าหมายที่วางไว้

50070600/50070600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อรักษาความสะอาดคลองในพื้นที่เขตกลุ่มกรุงเทพกลาง 2. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่เขตกลุ่มกรุงเทพกลางให้มีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย 3. เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคลองในพื้นที่เขตกลุ่มกรุงเทพกลาง

เป้าหมายของโครงการ

1. ทำความสะอาดคลองในพื้นที่เขตกลุ่มกรุงเทพกลาง จำนวน 3 คลอง ได้แก่ 1.1 คลองคูเมืองเดิม คลองหลอดวัดเทพธิดา และคลองหลอดวัดราชบพิธ 1.2 คลองโอ่งอ่างบางลำพู 1.3 คลองเปรมประชากร 2. ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่เขตกลุ่มกรุงเทพกลางจำนวน 3 คลอง (คลองคูเมืองเดิม คลองหลอดวัดเทพธิดา คลองหลอดวัดราชบพิธ คลองโอ่งอ่างบางลำพู และคลองเปรมประชากร) ให้มีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย 3. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลองในพื้นที่เขตกลุ่มกรุงเทพกลาง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
๒.๑.๑.๒ นำระบบท่อร้อยสายระบบสาธารณูปโภคลงใต้ดิน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-16)

100.00

2020-9-16 : ในปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองเปรมประชากร โดยดำเนินการพัฒนาทำความสะอาด กำจัดวัชพืชริมคลอง ทำความสะอาดผนังเขื่อน เก็บขยะและวัชพืชริมคลอง เทน้ำขยะชีวภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองโดยการตัดแต่งต้นไม้ริมคลองและปลูกต้นทองอุไร ตลอดแนวคลอง จำนวน 6 ครั้ง ดังนี้ 1. วันที่ 21 ก.พ. 63 ตั้งแต่สะพานอรทัยถึงแยกวัดเบญจมบพิตร 2. วันที่ 24 เม.ย. 63 ตั้งแต่แยกราชวิถีถึงแยกราชวัตร 3. วันที่ 29 พ.ค. 63 ตั้งแต่แยกราชวัตรถึงแยกเกษะโกมล 4. วันที่ 26 มิ.ย. 63 ตั่งแต่แยกเกษะโกมลถึงวัดประชาระบือธรรม 5. วันที่ 29 ก.ค. 63 ตั้งแต่วัดประชาระบือธรรมถึงแยกสะพานแดง 6. วันที่ 28 ส.ค. 63 ตั้งแต่แยกสะพานแดงถึงแยกถนนพระราม 6

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-20)

80.00

20/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ในเดือนสิงหาคม 2563 จัดกิจกรรมปรับปรุงคลองเปรมประชากรในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 และดำเนินการเทน้ำปุ๋ยชีวภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายในคลองจำนวน 25 ลิตร และพัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลอง และทำการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะลงในคลอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-28)

70.00

28/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ในเดือนกรกฎาคม 2563 จะจัดกิจกรรมปรับปรุงคลองเปรมประชากรในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 และจะดำเนินการปลูกต้นทองอุไร จำนวน 15 ตัน และเทน้ำปุ๋ยชีวภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายในคลองจำนวน 25 ลิตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-25)

60.00

25/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ในเดือนมิถุนายน 2563 งดการจัดกิจกรรม เนื่องจากป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-23)

55.00

23/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ในเดือนพฤษภาคม 2563 งดการจัดกิจกรรม เนื่องจากป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-22)

50.00

22/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการในครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ดำเนินการพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ตั้งแต่บริเวณแยกราชวิถีถึงแยกราชวัตร และปรับปรุงภูมิทัศน์ข้างคลอง เก็บขยะในคลอง เทน้ำชีวภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และดำเนินการปลูกต้นทองอุไร จำนวน 88 ต้น บริเวณริมคลองเปรมประชากร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-24)

40.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ในเดือนมีนาคม 2563 งดการจัดกิจกรรม เนื่องจากป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-27)

40.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตดุสิต สำนักงานเขตวังทองหลาง และสำนักงานเขตพญาไท ร่วมกับภาคเอกชน ภาครัฐ หน่วยงานรัฐ เอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลองเปรมประชากร โดยมีจิตอาสาพระราชทาน หน่วยงานรัฐ เอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันพัฒนาล้างทำความสะอาดพื้นที่ ทาสีตีเส้นจราจร ตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้ ปลูกต้นทองอุไร จำนวน 100 ต้น บริเวณริมคลองเปรมประชากร ถนนนครปฐมฝั่งวัดเบญจมบพิตรฯ เทน้ำหมักชีวภาพ จำนวน 100 ลิตร เพื่อฟื้นฟูสภาพน้ำในคลอง และเก็บขยะในคลอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลอง ตั้งแต่สะพานอรทัยถึงแยกวัดเบญจมบพิตร ตามกิจกรรมการพัฒนาปรัปบรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลองในพื้นที่เขตกลุ่มกรุงเทพกลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-28)

20.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการประชุมแนวทางของกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมเพชรพระนคร ชั้น 5 อาคาร 2 สำนักงานเขตพระนคร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-27)

15.00

2019-12-27 : อยู่ระหว่าง รอหลักเกณฑ์แนวทางมติที่ประชุมจากกลุ่มกรุงเทพกลาง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-26)

10.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างรอหลักเกณฑ์แนวทางมติที่ประชุมจากกลุ่มกรุงเทพกลาง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอแนวทางจากกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:วางแผนการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินงานตามกิจกรรม
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปผลรายงานการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50070000-3232

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50070000-3232

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5007-0766

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลอง (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
60.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **