ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลองในพื้นที่เขตกลุ่มกรุงเทพกลาง (คลองเปรมประชากร) : 50070000-3232

สำนักงานเขตดุสิต : (2563)

55.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 55.00

สตอ.หญิง กรองแก้ว วรรณฉวี โทร.02-5859983

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีคู คลอง อยู่เป็นจำนวนมากและมีลักษณะการตั้งถิ่นฐานที่มีความสัมพันธ์กับน้ำ จึงได้ชื่อเรียกว่า “เมืองเวนิสแห่งตะวันออก” ในปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร การพัฒนาสิ่งบริการต่างๆ การขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆตามมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ำในคลองต่างๆ ทำให้ไม่สามารถนำน้ำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และคูคลองบางสายมักจะตื้นเขิน เนื่องจากการสะสมของวัชพืชและเศษขยะต่างๆ เมื่อถึงฤดูฝนก็ไม่สามารถระบายน้ำได้ทันจึงเกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชุมชนและบ้านเรือน อีกทั้งยังทำให้สูญเสียความสวยงามของทัศนียภาพของริมฝั่งคลอง กลุ่มกรุงเทพกลางได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงมีแนวคิดที่จัดทำกิจกรรมนี้ขึ้นมา โดยคัดเลือกคลองคูเมืองเดิม คลองหลอดวัดเทพธิดา คลองหลอดวัดราชบพิธ คลองโอ่งอ่างบางลำพู และคลองเปรมประชากร มาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลอง โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของสำนักงานเขตในกลุ่มกรุงเทพกลางและประชาชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาไปสู่เป้าหมายที่วางไว้

50070600/50070600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อรักษาความสะอาดคลองในพื้นที่เขตกลุ่มกรุงเทพกลาง 2. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่เขตกลุ่มกรุงเทพกลางให้มีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย 3. เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคลองในพื้นที่เขตกลุ่มกรุงเทพกลาง

เป้าหมายของโครงการ

1. ทำความสะอาดคลองในพื้นที่เขตกลุ่มกรุงเทพกลาง จำนวน 3 คลอง ได้แก่ 1.1 คลองคูเมืองเดิม คลองหลอดวัดเทพธิดา และคลองหลอดวัดราชบพิธ 1.2 คลองโอ่งอ่างบางลำพู 1.3 คลองเปรมประชากร 2. ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่เขตกลุ่มกรุงเทพกลางจำนวน 3 คลอง (คลองคูเมืองเดิม คลองหลอดวัดเทพธิดา คลองหลอดวัดราชบพิธ คลองโอ่งอ่างบางลำพู และคลองเปรมประชากร) ให้มีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย 3. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลองในพื้นที่เขตกลุ่มกรุงเทพกลาง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๑.๑.๒ นำระบบท่อร้อยสายระบบสาธารณูปโภคลงใต้ดิน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-23)

55.00

23/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ในเดือนพฤษภาคม 2563 งดการจัดกิจกรรม เนื่องจากป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-22)

50.00

22/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการในครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ดำเนินการพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ตั้งแต่บริเวณแยกราชวิถีถึงแยกราชวัตร และปรับปรุงภูมิทัศน์ข้างคลอง เก็บขยะในคลอง เทน้ำชีวภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และดำเนินการปลูกต้นทองอุไร จำนวน 88 ต้น บริเวณริมคลองเปรมประชากร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-24)

40.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ในเดือนมีนาคม 2563 งดการจัดกิจกรรม เนื่องจากป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-27)

40.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตดุสิต สำนักงานเขตวังทองหลาง และสำนักงานเขตพญาไท ร่วมกับภาคเอกชน ภาครัฐ หน่วยงานรัฐ เอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลองเปรมประชากร โดยมีจิตอาสาพระราชทาน หน่วยงานรัฐ เอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันพัฒนาล้างทำความสะอาดพื้นที่ ทาสีตีเส้นจราจร ตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้ ปลูกต้นทองอุไร จำนวน 100 ต้น บริเวณริมคลองเปรมประชากร ถนนนครปฐมฝั่งวัดเบญจมบพิตรฯ เทน้ำหมักชีวภาพ จำนวน 100 ลิตร เพื่อฟื้นฟูสภาพน้ำในคลอง และเก็บขยะในคลอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลอง ตั้งแต่สะพานอรทัยถึงแยกวัดเบญจมบพิตร ตามกิจกรรมการพัฒนาปรัปบรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลองในพื้นที่เขตกลุ่มกรุงเทพกลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-28)

20.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการประชุมแนวทางของกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมเพชรพระนคร ชั้น 5 อาคาร 2 สำนักงานเขตพระนคร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-27)

15.00

2019-12-27 : อยู่ระหว่าง รอหลักเกณฑ์แนวทางมติที่ประชุมจากกลุ่มกรุงเทพกลาง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-26)

10.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างรอหลักเกณฑ์แนวทางมติที่ประชุมจากกลุ่มกรุงเทพกลาง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอแนวทางจากกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:วางแผนการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินงานตามกิจกรรม
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:สรุปผลรายงานการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50070000-3232

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50070000-3232

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5007-0766

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลอง (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 30.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **