รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

จำนวนโครงการที่ปรับปรุงซอย ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ (ผลผลิต) : 5008-0793

ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม : 2.0000

ผลงานที่ทำได้ โครงการ/กิจกรรม : 2.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(โครงการ/กิจกรรม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00
100.0000
100 / 100
2
2.00
100.0000
100 / 100
3
2.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างรอการอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเนื้องานและงบประมาณ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ชะลอการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กรณีที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

จำนวนโครงการที่ปรับปรุง/ซ่อมแซมบำรุงรักษา หมายถึง โครงการที่สำนักงานเขตพญาไทดำเนินการสำรวจและได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ในการปรับปรุง/ซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอกซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และสามารถดำเนินการสำเร็จภายในปี 2563

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวน 2 โครงการ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

แบบตรวจรับงาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย
:เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๕.๑.๒ ลดจำนวนอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้างประเภทโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด