ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการปรับปรุงซอยอารีย์ 5 (ฝั่งใต้) : 50080000-2952

สำนักงานเขตพญาไท

2.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 2.00

นางสาวมณฑิกา จารุธรรม โทร 6467

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีนโยบายเพื่มความปลอดภัยของการจราจรของประชาชน

50080300/50080300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อปรับปรุงทางเดินเท้า ฝาท่อระบายน้ำ ผิวการจราจร ของซอยอารีย์ 5 (ฝั่งใต้) ให้มีสภาพเรียบร้อย

เป้าหมายของโครงการ

1. ปรับปรุงทางเท้าเป็นกระเบื้องซีเมน เนื้อที่ประมาณ 1,109.40 ตร.ม. 2. ปรับปรุงผิวจราจร เนื้อที่ประมาณ 134.40 ตร.ม. 3. ปรับปรุงฝาบ่อพักแบบกลมในผวจราจร จำนวน 5 บ่อ 4. ทาสีคันหินทางเท้า และตีเส้นจราจร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๕.๑.๒ ลดจำนวนอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้างประเภทโครงสร้างพื้นฐาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-12-26)

2.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอเอกสารตอบกลับการอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเนื้องานงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-11-26)

2.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเนื้องานงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2019-10-25)

1.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลงเนื้องานงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 2
:จัดหาผู้รับจ้างและขอนุมัติเงินงวด
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดสัญญาจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามสัญญา
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ตั้งฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50080000-2952

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50080000-2952

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5008-0793

ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการที่ปรับปรุงซอย ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ (ผลผลิต)

ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม : 2.0000

ผลงานที่ทำได้ โครงการ/กิจกรรม : 2.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(โครงการ/กิจกรรม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **