รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) : 5008-0804

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00
100.0000
100 / 100
2
100.00
100.0000
100 / 100
3
100.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โครงการปี 2562 โครงการ คูน้ำวิภาวดีภูมิทัศน์สวยงามน้ำไหลเร็ว ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน 2563 จำนวน 11 กิจกรรม โครงการรักษารอบฯ โครงการ Rama VI Road of Smile “พระรามที่ 6 ถนนแห่งรอยยิ้ม ดำเนินจัดกิจกรรม จิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” พัฒนาทำความสะอาดถนนพระรามที่ 6 เมื่อวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 โดยการทำความสะอาดล้างถนน ทางเท้า สะพานลอยคนเดินข้าม ตัดแต่งกิ่งไม้ และทาสีคันหินทางเท้า

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-โครงการ คูน้ำวิภาวดีภูมิทัศน์สวยงามน้ำไหลเร็ว ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำเพื่อวัดจากปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำ (OD) และค่าของปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ และจัดกิจกรรม จิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” พัฒนาความสะอาด ทาสีคันหินทางเท้า เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 - โครงการ Rama VI Road of Smile “พระรามที่ 6 ถนนแห่งรอยยิ้ม ดำเนินจัดกิจกรรม จิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” พัฒนาทำความสะอาดถนนพระรามที่ 6 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 โดยการทำความสะอาดล้างถนน ทางเท้า สะพานลอยคนเดินข้าม ตัดแต่งกิ่งไม้ และทาสีคันหินทางเท้า

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-โครงการปี 2562 โครงการ คูน้ำวิภาวดีภูมิทัศน์สวยงามน้ำไหลเร็ว จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาขุดลอกคูน้ำวิภาวดี ระหว่างวันที่ 21 - 27 พ.ค.2563 โดยมีหน่วยงาน สนข.ทหาร ตำรวจ ตชด. การทางพิเศษ สนน. และหน่วยงานที่ตั้งอยู่ริมถนนวิภาวดี เข้าร่วมกิจกรรม โครงการรักษารอบฯ โครงการ Rama VI Road of Smile “พระรามที่ 6 ถนนแห่งรอยยิ้ม ดำเนินการจัดทำความสะอาดล้างถนน ทางเท้า สะพานลอยคนเดินข้าม ตัดแต่งกิ่งไม้ และทาสีคันหินทางเท้า

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตามที่ สำนักงาน ก.ก. กำหนด)

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตามที่ สำนักงาน ก.ก. กำหนด)

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตามที่ สำนักงาน ก.ก. กำหนด)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด