ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการให้บริการที่ดีที่สุด (ฺBest Services) : 50080000-2969

สำนักงานเขตพญาไท : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายธนกร รักษ์พันธุ์ โทร 6463

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562 กำหนดให้หน่วยงานคัดเลือกโครงการให้บริการที่ดีที่สุดที่เคยนำเสนอปีงบประมาณ พ.ศ.2559-61 ที่มีความโดดเด่นและสำคัญมาพัฒนาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และพิจารณาโครงการใหม่ตามหลักเกณฑ์ที่ สกก. กำหนดนำมาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง

50080100/50080100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อสนับสนุนนโยบายของผู้บริหารราชการกรุงเทพมหานคร 2.เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและประโยชน์ต่อผู้รับบริการอย่างยั่งยืน

เป้าหมายของโครงการ

จำนวน 2 โครงการ 1.โครงการฯ ของปี 2560 - 2562 จำนวน 1 โครงการ 2.โครงการใหม่ ของปี 2563 จำนวน 1 โครงการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-30)

100.00

30/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ดำเนินการจัดกิจกรรมเป็นไปตามแผนที่กำหนดและสำเร็จตามเป้าหมายทุกตัวชี้วัด

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-31)

90.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ควบคุมการระบายน้ำ ตรวจสอบคุณภาพน้ำ และทอดบทเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-30)

80.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- โครงการ คูน้ำวิภาวดีภูมิทัศน์สวยงามน้ำไหลเร็ว ดำเนินการกิจกรรมควบคุมการระบายน้ำไม่ให้ท่วมขัง กิจกรรมปรับปรุงตัดแต่งภูมิทัศน์ตัดแต่งกิ่งไม้ กิจกรรมลดพื้นที่เสี่ยงภัยและการรักษาความปลอดภัย - โครงการ Rama VI Road of Smile “พระรามที่ 6 ถนนแห่งรอยยิ้ม โดยดำเนินกิจกรรมทำความสะอาดล้างถนน ทางเท้า สะพานลอยคนเดินข้าม กิจกรรมปรับปรุงตัดแต่งภูมิทัศน์ตัดแต่งกิ่งไม้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-29)

70.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โครงการ คูน้ำวิภาวดีภูมิทัศน์สวยงามน้ำไหลเร็ว จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาขุดลอกคูน้ำวิภาวดี ระหว่างวันที่ 21 - 27 พ.ค.2563 โดยมีหน่วยงาน สนข.ทหาร ตำรวจ ตชด. การทางพิเศษ สนน. และหน่วยงานที่ตั้งอยู่ริมถนนวิภาวดี เข้าร่วมกิจกรรม โครงการรักษารอบฯ โครงการ Rama VI Road of Smile “พระรามที่ 6 ถนนแห่งรอยยิ้ม ดำเนินการจัดทำความสะอาดล้างถนน ทางเท้า สะพานลอยคนเดินข้าม ตัดแต่งกิ่งไม้ และทาสีคันหินทางเท้า

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-30)

65.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- โครงการ คูน้ำวิภาวดีภูมิทัศน์สวยงามน้ำไหลเร็ว ดำเนินการกิจกรรมควบคุมการระบายน้ำไม่ให้ท่วมขัง กิจกรรมปรับปรุงตัดแต่งภูมิทัศน์ตัดแต่งกิ่งไม้ กิจกรรมติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง - โครงการ Rama VI Road of Smile “พระรามที่ 6 ถนนแห่งรอยยิ้ม โดยดำเนินการทำความสะอาดล้างถนน ทางเท้า สะพานลอยคนเดินข้าม ตัดแต่งกิ่งไม้ และทาสีคันหินทางเท้า

** ปัญหาของโครงการ :ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับมวลชนได้ และได้ดำเนินการขอปรับตัวชี้วัดกับสำนักงาน ก.ก.

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-30)

60.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โครงการปี 2562 โครงการ คูน้ำวิภาวดีภูมิทัศน์สวยงามน้ำไหลเร็ว ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์การไม่ทิ้งขยะ น้ำเสียและสิ่งปฏิกูลลงคูน้ำ โครงการรักษารอบฯ โครงการ Rama VI Road of Smile “พระรามที่ 6 ถนนแห่งรอยยิ้ม ดำเนินจัดกิจกรรม จิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” พัฒนาทำความสะอาดถนนพระรามที่ 6 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 โดยการทำความสะอาดล้างถนน ทางเท้า สะพานลอยคนเดินข้าม ตัดแต่งกิ่งไม้ และทาสีคันหินทางเท้า

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-29)

50.00

29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- โครงการ คูน้ำวิภาวดีภูมิทัศน์สวยงามน้ำไหลเร็ว ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาด ตัดแต่งต้นไม้ รณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย ไม่ทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลลงในน้ำ - โครงการ Rama VI Road of Smile “พระรามที่ 6 ถนนแห่งรอยยิ้ม ดำเนินจัดกิจกรรม จิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” พัฒนาความสะอาด ทาสีคันหินทางเท้า เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-30)

40.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- โครงการ คูน้ำวิภาวดีภูมิทัศน์สวยงามน้ำไหลเร็ว ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำเพื่อวัดจากปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำ (OD) และค่าของปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ และจัดกิจกรรม จิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” พัฒนาความสะอาด ทาสีคันหินทางเท้า เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 - โครงการ Rama VI Road of Smile “พระรามที่ 6 ถนนแห่งรอยยิ้ม ดำเนิน โดยการทำความสะอาดล้างถนน ทางเท้า สะพานลอยคนเดินข้าม ตัดแต่งกิ่งไม้ และทาสีคันหินทางเท้า

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-25)

30.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน และดำเนินการประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมทั้ง 2 โครงการ โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนของสังคม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-28)

20.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้หน่วยงานภายนอกทราบ เข้าร่วมเป็นเครือข่ายดำเนินกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำโดรงคูน้ำวิภาวดีภูมิทัศน์สวยงามน้ำไหลเร็ว นำเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะทำงาน/จัดทำแผนปฏิบัติการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผน
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินงาน/ประเมินผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50080000-2969

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50080000-2969

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5008-0804

ตัวชี้วัด : 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **