รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน : 5008-0807

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00
100.0000
100 / 100
2
100.00
100.0000
100 / 100
3
100.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินอันตรายจากการทำงานของหน่วยงาน โดยคัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงสูง นำมาจัดการความเสี่ยงในการทำงาน จำนวน 2 งาน คือ งานขับรถยนต์ราชการ ของทุกส่วนราชการ และงานเทศกิจอาสาจราจร ของฝ่ายเทศกิจ 2. พิจารณาคัดเลือกงานที่ได้จัดการความเสี่ยงในปีที่ผ่านมานำมาต่อยอดพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่ งานเอกสาร/การพิมพ์เอกสาร โดยขยายให้ทุกส่วนราชการดำเนินการอย่างครอบคลุม 3. เวียนแจ้งข้อปฏิบัติการใช้รถยนต์ราชการสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสุขอนามัยที่ดีของบุคลากรกรุงเทพมหานคร เพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 4704/861 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2562 4. เสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อรับทราบและเห็นชอบให้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงในการทำงาน 5. ทุกส่วนราชการรายงานการใช้ข้อปฏิบัติกลาง (การใช้รถยนต์) ครั้งที่ 1 (แบบ R1 (63)) 6. จัดทำโครงการพัฒนาและส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เขตพญาไท 7. รายงานผลการดำเนินการ พร้อมจัดส่งหลักฐานการดำเนินงานให้สำนักอนามัย ตามหนังสือ ที่ กท 4704/6886 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ทุกส่วนราชการนำข้อปฏิบัติไปปฏิบัติ 2. จัดทำแบบประเมินทั้ง 3 งาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ดำเนินการตามโครงการ ตามแผนงาน การกำกับ ติดตามผลการดำเนินโครงการ 2. มีการรายงานผลการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือมาตรฐานกลาง การปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตามที่ สนอ. กำหนด)

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตามที่ สนอ. กำหนด)

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตามที่ สนอ. กำหนด)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด