ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน : 50080000-2975

สำนักงานเขตพญาไท

35.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 35.00

นางสาวอรณี วงศ์มณีอาชา โทร 6470

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ผู้บริหารราชการกรุงเทพมหานครมีนโยบายเสริมสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และสุขอนามัยที่ดีแก่บุคลากรกรงเทพมหานคร

50080400/50080400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อสนันสนุนนโยบายของผู้บริหารราชการกรุงเทพมหานคร 2.เพื่อให้บุคลกรกรุงเทพมหานครเสริมสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และสุขอนามัย

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการตามที่ สนอ.กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-12-26)

35.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. เวียนแจ้งข้อปฏิบัติการใช้รถยนต์ราชการสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสุขอนามัยที่ดีของบุคลากรกรุงเทพมหานคร เพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 4704/861 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2562 2. เสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อรับทราบและเห็นชอบให้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงในการทำงาน 3. ทุกส่วนราชการรายงานการใช้ข้อปฏิบัติกลาง (การใช้รถยนต์) ครั้งที่ 1 (แบบ R1 (63)) 4. จัดทำโครงการพัฒนาและส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เขตพญาไท 5. รายงานผลการดำเนินการ พร้อมจัดส่งหลักฐานการดำเนินงานให้สำนักอนามัย ตามหนังสือ ที่ กท 4704/6886 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-29)

15.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...พิจารณาทบทวนวิเคราะห์ความเสี่ยงประเมินอันตรายจากการทำงาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...พิจารณาทบทวนวิเคราะห์ความเสี่ยงประเมินอันตรายจากการทำงาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนปฏิบัติการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะทำงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผน
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำรายงาน/ประเมินผล
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50080000-2975

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50080000-2975

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5008-0807

ตัวชี้วัด : 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **