ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน : 50080000-2975

สำนักงานเขตพญาไท : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวอรณี วงศ์มณีอาชา โทร 6470

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ผู้บริหารราชการกรุงเทพมหานครมีนโยบายเสริมสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และสุขอนามัยที่ดีแก่บุคลากรกรงเทพมหานคร

50080400/50080400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อสนันสนุนนโยบายของผู้บริหารราชการกรุงเทพมหานคร 2.เพื่อให้บุคลกรกรุงเทพมหานครเสริมสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และสุขอนามัย

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการตามที่ สนอ.กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/09/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-31)

100.00

31/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว 1. สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานให้หัวหน้าหน่วยงานรับทราบ 2. ส่งหลักฐานทั้งหมดให้สำนักอนามัย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-30)

85.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... การดำเนินกิจกรรมตามโครงการ การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ

** ปัญหาของโครงการ :_

** อุปสรรคของโครงการ :_

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-30)

65.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินโครงการตามแผนงาน

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับโควิด-19 จึงทำให้ตัวชี้วัดล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-29)

60.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินโครงการตามแผนงาน

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีภารกิจกรณีโรคระบาด โควิด 19 ทำให้การทำงานด้านอื่นๆ ล่าช้า

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-04-29)

55.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินโครงการตามแผนงาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-31)

50.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการตามแผนงาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-27)

45.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินโครงการตามแผนงาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-31)

40.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสำนักงานเขตพญาไท คำสั่งสำนักงานเขตพญาไท เลขที่ 33/2563 ลงวันที่ 22 มกราคม 2563 และเลขที่ 34/2563 ลงวันที่ 22 มกราคม 2563 ตามลำดับ 2. ดำเนินโครงการตามแผนงาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-12-26)

35.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. เวียนแจ้งข้อปฏิบัติการใช้รถยนต์ราชการสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสุขอนามัยที่ดีของบุคลากรกรุงเทพมหานคร เพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 4704/861 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2562 2. เสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อรับทราบและเห็นชอบให้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงในการทำงาน 3. ทุกส่วนราชการรายงานการใช้ข้อปฏิบัติกลาง (การใช้รถยนต์) ครั้งที่ 1 (แบบ R1 (63)) 4. จัดทำโครงการพัฒนาและส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เขตพญาไท 5. รายงานผลการดำเนินการ พร้อมจัดส่งหลักฐานการดำเนินงานให้สำนักอนามัย ตามหนังสือ ที่ กท 4704/6886 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-29)

15.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...พิจารณาทบทวนวิเคราะห์ความเสี่ยงประเมินอันตรายจากการทำงาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...พิจารณาทบทวนวิเคราะห์ความเสี่ยงประเมินอันตรายจากการทำงาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนปฏิบัติการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะทำงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผน
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำรายงาน/ประเมินผล
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50080000-2975

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50080000-2975

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5008-0807

ตัวชี้วัด : 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **