รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพเป็นไปตามแผนที่กำหนด : 5008-0809

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 20.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00
100.0000
100 / 100
2
20.00
100.0000
100 / 100
3
40.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจความต้องการหลักสูตรการอบรมวิชาชีพ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-เตรียมโครงการเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-รออนุมัติเงินประจำงวด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การฝึกอบรมวิชาชีพ หมายถึง การนำวิชาชีพต่าง ๆ ที่ประชาชนสามารถฝึกอบรมได้ในระยะสั้น และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง เป็นการส่งเสริมให้ผู้ว่างงานและผู้ที่สนใจได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกฝนเพื่อนำไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ผู้ที่มีรายได้เสริมเป็นการเพิ่มพูนรายได้ เพื่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ x 100 หารด้วยจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพตามแผนที่กำหนด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

เอกสารการฝึกอบรม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
:เป้าหมายที่ ๓.๒.๒ คนกรุงเทพฯมีโอกาสได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด%
:เป้าประสงค์ที่ ๓.๒.๒.๑ พัฒนาโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ศูนย์ฝึกอาชีพ และการจัดฝึกอาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด