ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการอบรมวิชาชีพส่งเสริมรายได้ : 50080000-2940

สำนักงานเขตพญาไท : (2563)

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

น.ส.นิภารัตน์ เหมะเทวัน เบอร์ 6484

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายกรุงเทพมหานครคือการสร้างกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองแห่งโอกาสสำนักงานเขตพญาไทจึงได้นำวิชาชีพต่าง ๆ ที่ประชาชนสามารถฝึกอบรมได้ในระยะสั้นและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยเพื่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน

50081000/50081000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสฝึกอบรมวิชาชีพ 2. เพื่อให้ประชาชนได้นำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมมาใช้ประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว 3. เพื่อช่วยลดปัญหาการว่างงานและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นประชาชนในพื้นที่เขตพญาไทและผู้สนใจทั่วไปจำนวน 300 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
เป้าหมายที่ ๓.๒.๒ คนกรุงเทพฯมีโอกาสได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๒.๒.๑ พัฒนาโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ศูนย์ฝึกอาชีพ และการจัดฝึกอาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-09-21)

10.00

21/09/2563 : ไม่ได้รับงบประมาณในการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์โควิด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่ได้รับงบประมาณในการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์โควิด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่ได้รับงบประมาณในการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์โควิด

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-07-29)

40.00

29/7/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โควิด

** ปัญหาของโครงการ :ชะลอการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์โควิด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-06-29)

40.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรออนุมัติเงินประจำงวดเนื่องจากดำเนินการในงวดที่3

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-05-28)

40.00

28/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรออนุมัติเงินประจำงวดเนื่องจากดำเนินการในงวดที่3

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-29)

40.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรออนุมัติเงินประจำงวดเนื่องจากดำเนินการในงวดที่3

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-25)

40.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรออนุมัติเงินประจำงวดเนื่องจากจัดกิจกรรมในงวดที่ 3

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-26)

40.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรออนุมัติเงินประจำงวดเนื่องจากจัดกิจกรรมในงวดที่ 3

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-30)

30.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรออนุมัติเงินประจำงวดเนื่องจากจัดในงวดที่ 3

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-23)

30.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-27)

20.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำโครงการและขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
:30%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินโครงการ
:50%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 4
:ติดตามผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50080000-2940

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50080000-2940

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5008-0809

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพเป็นไปตามแผนที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 20.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
40.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **