รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

17. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน : 5010-0938

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 92.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
85.00
100.0000
100 / 100
2
92.00
100.0000
100 / 100
3
89.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ทอดแบบสำรวจความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ครั้งที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ทอดแบบสำรว่จความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เดือนม.ค.-ก.พ. 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ทอดแบบสำรว่จความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เดือนมีนาคม-มิถุนายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม หมายถึง เด็ก เยาวชน ประชาชนในชุมชนใกล้เคียงบริเวณที่ตั้งบ้านหนังสือในสังกัดเขตพระโขนง 2. กิจกรรม หมายถึง กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ที่บ้านหนังสือในสังกัดสำนักงานเขต พระโขนงจัดขึ้น 3. ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจหรือความรู้สึกเชิงบวกที่ประชาชนมีในระดับมากต่อการเข้าร่วมกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

กำหนดการให้คะแนน 5 ระดับ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด สูตรคำนวณ (ทุกข้อประเด็นคำถามในแบบสอบถาม) ค่าระดับความพึงพอใจ = (5xA) +(4xB) +(3xC) +(2xD) +(1xE) จำนวนแบบสอบถามทั้งหมด โดยที่ A คือ ค่าความถี่ของแบบสอบถามระดับ มากที่สุด B คือ ค่าความถี่ของแบบสอบถามระดับ มาก C คือ ค่าความถี่ของแบบสอบถามระดับ ปานกลาง D คือ ค่าความถี่ของแบบสอบถามระดับ น้อย E คือ ค่าความถี่ของแบบสอบถามระดับ น้อยที่สุด เทียบเป็นค่าร้อยละ = ค่าระดับความพึงพอใจ x 100 5

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ทอดแบบสำรวจความพึงพอใจ ทุกครั้งที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กำหนดจัดกิจกรรม 6 ครั้ง/บ้าน บ้านละ 50 ชุด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
:เป้าหมายที่ ๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต%
:เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๓.๒ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่มีประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด