ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน : 50100000-3451

สำนักงานเขตพระโขนง : (2563)

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นางสาวจรัสพร สีด้วง โทร. 6534

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ตามที่กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการจัดตั้งบ้านหนังสือให้กับสำนักงานเขตต่างๆ เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม นอกเหนือจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนแต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งอาจไม่เพียงพอและทันกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สำนักงานเขตพระโขนงได้เห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้ จึงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการให้บริการของบ้านหนังสือทั้ง ๔ แห่ง เพราะบ้านหนังสือเปรียบเสมือนขุมทรัพย์ทางปัญญา ที่จะนำพาให้เด็ก และเยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้มีความรู้ ความเฉลียวฉลาด ความสามารถทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ จึงได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านที่มีความต่อเนื่องตลอดมา ประชาชนในพื้นที่เขตพระโขนงมีใจรักในการค้นคว้าหาความรู้ทั้งในด้านวิชาการ ข่าวสารบ้านเมือง ด้านกิจกรรมนันทนาการ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หลีกเลี่ยงจากยาเสพติด และอบายมุขต่างๆ ซึ่งจะทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและนำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป

50101000/50101000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์เครือข่ายการเรียนรู้ที่หลากหลาย 2 เพื่อให้บริการข่าวสารและความรู้ต่างๆ ที่ทันต่อเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวในปัจจุบัน 3 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากอบายมุขและยาเสพติด 4 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีนิสัยรักการอ่าน และการศึกษาค้นคว้า 5 เพื่อส่งเสริมภาพพจน์ด้านการให้บริการสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานครในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 6 เพื่อสนับสนุนผู้ใช้บริการบ้านหนังสือชุมชนในพื้นที่เขตพระโขนงให้เพิ่มมากขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน จำนวน 6 ครั้ง ณ บ้านหนังสือในพื้นที่เขตพระโขนง จำนวน 3 บ้าน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย เด็ก เยาวชนและประชาชนในชุมชนพื้นที่เขตพระโขนง จำนวน 55 คน/ครั้ง/บ้าน รวมทั้งสิ้น 990 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๓.๒ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่มีประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-07-30)

10.00

30/7/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์รคติดเชื้อโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-25)

75.00

25/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เลือนกำหนดการจัดกิจกรรมออกไปโดยไม่มีกำหนดเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-29)

75.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เลือนกำหนดการจัดกิจกรรมออกไปโดยไม่มีกำหนดเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-06)

70.00

6/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งดกาจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-03-30)

65.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่ม ครั้งที่ 3 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-25)

60.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดจัดกิจกรรม ครั้งที่ 3 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-27)

50.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกค่าอาหาร ครั้งที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2019-12-24)

45.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกค่าอาหารฯ ครั้งที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-11-27)

35.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และจัดซื้อวัสดุในการส่งเสริมการอ่าน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-10-29)

15.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของผู้ใช้บริการและนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:อนุมัติโครงการค่าใช้จ่าย
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประชาสัมพันธ์โครงการ
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผน
:20%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 5
:ติดตามและประเมินผล
:30%
เริ่มต้น :2020-07-01
สิ้นสุด :2020-07-01
ขั้นตอน 6
:รายงานผลการดำเนินงาน
:20%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50100000-3451

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50100000-3451

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5010-0938

ตัวชี้วัด : 17. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
85.00

100 / 100
2
92.00

100 / 100
3
89.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **