รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

08. ร้อยละของความสำเร็จใน การดำเนินการปรับปรุงซอยในพื้นที่เขตพระโขนง : 5010-0956

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 50.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00
100.0000
100 / 100
2
50.00
100.0000
100 / 100
3
80.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ปรับปรุงซอยสุขุมวิท 62 จากแนวเขตทางพิเศษสาย S1 ถึงบ้านเลขที่ 241 อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดหาประกาศ e-bidding 2. ปรับปรุงซอยสุขุมวิท 64/1 แยก 3 จากบ้านเลขที่ 31 ถึงสุดทางสาธารณประโยชน์ อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศ e- bidding

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-1.ปรับปรุงซอยสุขุมวิท 62 จากแนวเขตทางพิเศษสาย S1 ถึงบ้านเลขที่ 241 อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามสัญญาจ้าง 2. ปรับปรุงซอยสุขุมวิท 64/1 แยก 3 จากบ้านเลขที่ 31 ถึงสุดทางสาธารณประโยชน์ อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามสัญญาจ้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-1.ปรับปรุงซอยสุขุมวิท 62 จากแนวเขตทางพิเศษสาย S1 ถึงบ้านเลขที่ 241 อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงิน 2. ปรับปรุงซอยสุขุมวิท 64/1 แยก 3 จากบ้านเลขที่ 31 ถึงสุดทางสาธารณประโยชน์ อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงิน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. การปรับปรุงซอย ในพื้นที่เขตพระโขนง หมายถึง การดำเนินการในจุดบริเวณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 และอยู่ในอำนาจหน้าที่ดำเนินการของสำนักงานเขตพระโขนง 2. ความสำเร็จในการดำเนินการปรับปรุงซอย หมายถึง สามารถดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างฯ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนจุดปรับปรุงฯ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดฯ หารด้วย จำนวนจุดปรับปรุงฯ ที่ดำเนินการทั้งหมด X 100

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

เพิ่มเติม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย
:เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๕.๑.๒ ลดจำนวนอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้างประเภทโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด