รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

9. ร้อยละความสำเร็จในการการพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ถนนในพื้นที่ : 5011-0934

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 30.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00
100.0000
100 / 100
2
30.00
100.0000
100 / 100
3
80.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กำลังดำเนินการตามโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินปรับปรุงภูมิทัศน์ ทาสีคอกต้นไม้ เพิ่มพื้นทีสีเขียวโดยปลูกต้นไม้ เช่น ต้นนีออน ต้นจั๋ง และตัดแต่งไม้พุ่มและไม้ใหญ่ พรวนดินเกาะกลางถนนเสรีไทย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ถ.เสรีไทย ไปแล้ง 1 ครั้ง เหลืออีก 1 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ถนนในพื้นที่เขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออกหมายถึงถนนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ จำนวนเขตละ 1 สาย คือ ถนนเสรีไทย ระยะทาง 1,400 เมตร จากแยกบางกะปิถึงแยกนิด้า การพัฒนา หมายถึง การปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อให้เกิดภูมิทัศน์เมือง ที่สะอาด สวยงาม สร้างความประทับใจแก่ ผู้พบเห็น โดยการจัดระเบียบทางเท้า ทำความสะอาดถนน ปรับปรุงภูมิทัศน์ เกาะกลาง ไหล่ทางถนน และทางเท้าให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม รายละเอียดของการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนในพื้นที่ ดังนี้ การปรับปรุงภูมิทัศน์ 1) ดำเนินการปลูกต้นไม้ บำรุงดูแลต้นไม้ ให้ดูสวยงามหรือหาทางเพิ่มพื้นที่สีเขียว 2) ปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทาง ทางเท้า และเกาะกลางถนน จัดทำสัญลักษณ์เชิงอัตลักษณ์ของเขต การจัดระเบียบเรียบร้อย 3) จัดให้มี/ปรับเปลี่ยน ที่พักขยะให้มีความสอดคล้องกับจุดทิ้งขยะของประชาชน 4) ดำเนินการกวดขัน จัดเก็บ และปรับ ป้ายผิดกฎหมายในที่สาธารณะอย่างเคร่งครัด 5) ดำเนินการกวดขัน ตักเตือน ปรับ เพื่อไม่ให้มีการฝ่าฝืนนำรถจักรยานยนต์ขึ้นมาขับบนหรือจอดทางเท้า การพัฒนาโดยการมีส่วนร่วม 6) กิจกรรม Big Cleaning Day 7) กิจกรรมการจัดระเบียบ Street Furniture การซ่อมแซมปรับปรุงทางเท้า ทาสีตีเส้น ตรวจสอบและแก้ไขเครื่องหมายจราจร ป้ายหยุดรถประจำทาง สะพานลอย ฯลฯ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

คะแนนที่ได้รับนับจากจำนวนกิจกรรมที่สำนักงานเขตจัดทำ แล้วเสร็จ และมีความครบถ้วนสมบูรณ์ตามเกณฑ์การให้คะแนน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ถนนในพื้นที่เขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออกหมายถึงถนนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ จำนวนเขตละ 1 สาย คือ ถนนเสรีไทย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
:เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด