ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพตะวันออก : 50110000-3339

สำนักงานเขตบางกะปิ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายธานินทร์ ศรีมณี โทร 5777

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

การปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อให้เกิดความสะอาด สวยงาม สร้างความประทับใจแก่ผู้พบเห็น โดยการจัดระเบียบทางเท้า ทำความสะอาดถนน ปรับปรุงภูมิทัศน์ เกาะกลาง ไหล่ถนน ทางเท้า ให้สะอาดสวยงาม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

50110600/50110600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อสร้างความสะอาด สวยงาม และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของถนน ในพื้นที่

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรม Big cleaning day ถนนเสรีไทย ร่วมกับฝ่ายโยธา และฝ่ายเทศกิจ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-31)

100.00

ดำเนินการตามโครงการครบถ่้วน ปลูกต้นไม้ ปรับปรุงภูมิท้ศน์ไหล่ทาง เกาะกลางถนน อัตลักษณ์ ที่พักขยะ จุดทิ้งขยะ กวดขันจับปรับขับขี่บนทางเท้า ปรับปรุงทางเท้า ทาสีตีเส้น Big cleaning day และสำรวจความพึงพอใจครั้งที่ 2 ความพึงพอใจร้อยละ 94.71

** ปัญหาของโครงการ :ไมมี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-30)

80.00

2020-7-30 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจความพึงพอใจ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-30)

75.00

30/6/2563 : ดำเนินการตามโครงการ อยู่ระหว่างการสำรวจพึงพอใจ ครั้งที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-21)

70.00

21/5/2563 : ได้ดำเนินการพัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งไม้พุ่ม ไม้ใหญ่ ทาสีคอกต้นไม้ ตั้งวางคอกขยะ เก็บป้ายโฆษณา กวดขันตักเตือนผู้ขับขี่บนทางเท้า ทาสีตีเส้นจราจร และดำเนินการแจกแบบสอบถามจำนวน 100 ชุด อยู่ระหว่างแจกแบบสอบถามรอบที่ 2 และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-29)

60.00

29/4/2563 : ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-03-24)

55.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดแผนในกิจกรรมต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-25)

50.00

25/2/2563 :ได้ทาสีขอบคอกต้นไม้ และอยู่ระหว่างกำหนดกิจกรรมครั้งต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-22)

40.00

22/1/2563 : ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเสรีไทย ไปแล้ว 1 ่คร้้ง โดยพัฒนาทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ ล้างทางเท้า ทาสีคอกต้นไม้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-26)

30.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามโครงการ ครั้งที่ 1 วันที่ 26 ธค.62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-29)

20.00

29/11/2562 : ได้ดำเนินการตัดหญ้า และตัดแต่งเกาะกลางถนน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-24)

5.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจข้อมูล เขียนโครงการ นำเสนอโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผน มอบหมายภารกิจ ประสานงาน เตรียมเอกสาร
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามโครงการ
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50110000-3339

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50110000-3339

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5011-0934

ตัวชี้วัด : 9. ร้อยละความสำเร็จในการการพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ถนนในพื้นที่

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **