รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

10. จำนวนการปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่เขตที่ได้รับการพัฒนาจากกิจกรรมของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร : 5011-0935

ค่าเป้าหมาย ต้น/เขต : 75

ผลงานที่ทำได้ ต้น/เขต : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 2: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ต้น/เขต)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00
100
100 / 100
2
44.00
100
100 / 100
3
100.00
100
100 / 100
4
100.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เบิกค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ เดือนต.ค.-พ.ย. 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เบิกค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ เดือนธ.ค.2562 - ก.พ.2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เบิกค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ เดือนมี.ค.2563 จัดซื้อวัสดุแล้ว และปลูกต้นไม้แล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร หมายถึง จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือจุดสาธิตการเกษตรทั้งด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ เกษตรผสมผสาน 2. กิจกรรมของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก คือ 1) กิจกรรมการอบรม ถ่ายทอดความรู้ สาธิตพิจารณาเฉพาะด้านการบำรุง ดูแล และปลูกไม้ยืนต้น และความหลากหลายทางชีวภาพ 2) กิจกรรมผลักดันการถ่ายทอดความรู้ตามข้อ 1 สู่การปฏิบัติโดยเพิ่มพื้นที่ร่มเงาสร้างความร่มรื่นให้แก่พื้นที่เขตด้วยการปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่สาธารณะ หรือพื้นที่เอกชนด้วยการดำเนินความร่วมมือกับกลุ่มเป้าหมายในรูปแบบสวนป่า หรือ Green Corridors คือการปลูกต้นไม้คู่ขนานไปกับแนวทางสาธารณะไม่ว่าจะเป็นถนน ทางจักรยานทางเท้า และริมคลองในพื้นที่ชุมชนเมืองทำให้เกิดแนวทางสีเขียวในพื้นที่ชุมชนเมือง 3. พื้นที่สีเขียวที่ยั่งยืน หมายถึงพื้นที่สีเขียวตามนิยามของสำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด ซึ่งมีไม้ยืนต้นขนาดใหญ่เป็นองค์ประกอบหลักซึ่งได้รับการดูแล บำรุงรักษาให้คงอยู่อย่างถาวรและเมื่อโตเต็มที่ทรงพุ่มให้ร่มเงาครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่ทั้งหมด 4. กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง เกษตรกร ข้าราชการ ลูกจ้าง นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจำนวนไม้ยืนต้นในพื้นที่เขตที่ได้รับการพัฒนาจากกิจกรรมของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

กิจกรรมของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
:๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
:๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ%
:๒.๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจาย ทั่วในพื้นที่

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0433 : จำนวนและข้อมูลการจัดทำชุดข้อมูลความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนา ปีปัจจุบัน และย้อนหลัง 5 ปี)