ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร : 50110000-3300

สำนักงานเขตบางกะปิ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

วงศกร 5790-1

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ภายใต้แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐที่จะต้องส่งเสริมการรวมตัวของเกษตรกร เพื่อวางแผนพัฒนาการเกษตรภายใต้หลักการที่ประชาชนมีส่วนร่วมคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจ ในการกำหนดแผนการพัฒนาพื้นที่ด้วยตัวเอง เพื่อให้ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง จึงมีการจัดตั้งศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางให้เกษตรกรได้เข้ามามีส่วนร่วมคิด วิเคราะห์ วางแผน และบริหารจัดการแผนด้วยตนเอง โดยหน่วยงานภาครัฐจะทำหน้าที่ให้การสนับสนุนด้านบริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง รวมทั้งการให้ข้อมูลข่าวสารการเกษตรที่สำคัญแก่เกษตรกรในลักษณะบูรณาการ ณ จุดเดียว คือ ที่ศุนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวง

50111000/50111000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการเกษตร สถาบันเกษตรกรและชุมชน ให้มีโอกาสและมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนด้วยตนเอง และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 2. เพื่อให้ส่วนราชการ เช่น กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีกระบวนการในการทำงานที่ใกล้ชิดกับเกษตรกรมากขึ้น 3. เพื่อให้ศูนย์ฯ เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรอย่างเป็นรูปธรรม 4. เพื่อสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพของเกษตรกรในพื้นที่เขตบางกะปิ

เป้าหมายของโครงการ

เกษตรกร และประชาชนทั่วไปที่ประกอบอาชีพการเกษตร และผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการเกษตรในพื้นที่เขตบางกะปิ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ%
๒.๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจาย ทั่วในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-06-22)

100.00

22/6/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-20)

60.00

20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ดำเนินการปลูกต้นไม้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-20)

50.00

20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนมีนาคม 2563 เบิกค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการศูนย์ จำนวน 1,300 บาท และจัดซื้อวัสดุ 9 รายการ จำนวน 58,100 บาท รวมทั้งสิ้น 59,400 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 44.00 (2020-03-20)

44.00

20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เบิกค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการศูนย์ จำนวน 1,300 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-20)

40.00

20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนกุมภาพันธ์ 2563 กำหนดจัดประชุมวันที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 36.00 (2020-01-20)

36.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนธันวาคม 2562 เบิกค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ จำนวน 1,300 บาท และเดือนมกราคม 2563 เบิกค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ จำนวน 1,300 บาท รวม 2,600 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-19)

20.00

19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนพฤศจิกายน 2562 เบิกค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ จำนวน 1,300 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2019-11-19)

12.00

19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนตุลาคม 2562 เบิกค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ จำนวน 1,300 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-21)

5.00

21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประชุมหารือผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำรูปแบบเอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดให้ความรู้แก่เกษตรกรและผู้สนใจ
:30%
เริ่มต้น :2020-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรุปผลพร้อมประเมินผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-07-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50110000-3300

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50110000-3300

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5011-0935

ตัวชี้วัด : 10. จำนวนการปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่เขตที่ได้รับการพัฒนาจากกิจกรรมของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ค่าเป้าหมาย ต้น/เขต : 75

ผลงานที่ทำได้ ต้น/เขต : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ต้น/เขต)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
44.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **