รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความสำเร็จในการแก้ไข เรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ : 5012-0892

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 8.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 30.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00
100.0000
100 / 100
2
0.00
0.0000
0 / 0
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนประจำเดือนตุลาคม -ธันวาคม 2562 1.เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 133 เรื่อง 2.เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 135 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

เรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ หมายถึง การร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการต่อหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร จากทุกช่องทางที่มีการบันทึกเข้าสู่ระบบเรื่องราวร้องทุกข์ ประกอบด้วย ศูนย์รับแจ้งทุกข์ กองกลาง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร หรือหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักและสำนักงานเขต) หรือหน่วยงานภายนอก (เช่น ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐ เพื่อประชาชน (GCC1111) ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น) รายละเอียดผลการดาเนินการต้องสามารถ ตอบชี้แจงผู้ร้องได้ หมายถึง : ผลการดำเนินการแก้ไขที่บันทึกในระบบเรื่องราวร้องทุกข์ โดยระบุวิธีการดำเนินการ/พิจารณาเรื่อง เช่น - ส่งเรื่องต่อให้ผู้ใดปฏิบัติ - มีการตรวจสอบและดำเนินการตามหน้าที่อย่างใด - แจ้งการตักเตือน การดำเนินคดี แจ้งการพิจารณายุติเรื่อง หรืออื่นๆ ตามระเบียบ ข้อกฎหมาย - แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการดำเนินการ (กรณีสามารถติดต่อผู้ร้องได้)

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ขั้นตอนการปฏิบัติ ขั้นตอนที่ 1 :การรับเรื่อง จำนวนเรื่องร้องเรียนที่หน่วยงานตอบรับภายใน 1 วันทาการ นับถัดจากวันที่ศูนย์รับแจ้งทุกข์แจ้งเรื่อง และ รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 ภายใน 3 วัน ทำการ นับถัดจากวันที่หน่วยงานตอบรับดำเนินการ ขั้นตอนที่ 2 :การดำเนินการแก้ไข จำนวนเรื่องร้องเรียนที่หน่วยงานมีการดำเนินการแก้ไข และ รายงานผลการดำเนินการโดยระบุรายละเอียดผลการดำเนินการที่สามารถตอบชี้แจงผู้ร้องได้ และ มีการติดตามความคืบหน้าโดยตลอด - ทุกวันที่ 15 - ทุกวันที่ 30 (เดือน ก.พ.= วันสุดท้ายของเดือน) ขั้นตอนที่ 3 :การรายงานผล หน่วยงานจัดทำรายงานการสรุปเรื่องร้องเรียนทุกเดือนให้หัวหน้าหน่วยงานทราบและส่งให้กองกลางพิจารณาภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข ณ วันสิ้นปีงบประมาณ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของจำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด วิธีการคำนวณ ดำเนินการครบถ้วน 3 ขั้นตอน (ร้อยละ 8)

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด