ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องเรียนของทุกส่วนราชการ (มิติที่ 3.1) : 50120000-3694

สำนักงานเขตบางเขน

20.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20.00

นางสาวฉวีวรรณ ลาดจำปา โทร.5856

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยสำนักงานเขตบางเขน ต้องดำเนินการตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มิติที่ 3 ด้านคุณภาพการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความสำเร็จในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักงานเขตบางเขน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย แล้วเสร็จทันกำหนดระยะเวลา

50120100/50120100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลด้านพัฒนากฎหมายและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยมุ้งเน้นระบบการบริหารงานบุคคลภาครัฐให้มีคุณธรรมและมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายเร่งด่วนของผู้บริหารกรุงเทพมหานครในด้านความสะดวกปลอดภัย ด้านคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม 3. เพื่อปลูกฝังและปรับเปลี่ยนค่านิยมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขปัญหาให้เป็นไปในเชิงรุก 4. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการช่วยสอดส่อง ดูแล และร่วมกันแก้ไขปัญหาในถิ่นที่อยู่อาศัยของตนเอง 5. เพื่อเปลี่ยนทัศนคติในเชิงลบที่ประชาชนมีต่อหน่วยงานภาครัฐให้เป็นทัศนคติในเชิงบวก 6. เพื่อให้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังต่อเนื่อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องทุกข์ของประชาชนจากศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 1555 จากการร้องเรียนผ่านสื่อมวลชน โทรศัพท์ การตรวจพื้นที่ของคณะผู้บริหารเขตบางเขน การพัฒนาพื้นที่ตลอดจนการร้องทุกข์ด้วยตนเองที่สำนักงานเขต การดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนโดยทันที เร่งด่วน และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการแก้ไขในเบื้องต้นและถาวร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-29)

20.00

29/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องเรียนประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-30)

10.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-24)

5.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำเดือนตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผนการดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ฝ่ายปกครองตอบรับในระบบ เรื่องราวร้องทุกข์
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:แจ้งเรื่องร้องเรียนให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:สรุปรายงานผลผู้บริหารเขตทราบ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50120000-3694

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50120000-3694

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5012-0892

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความสำเร็จในการแก้ไข เรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 8.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 30.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **