ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องเรียนของทุกส่วนราชการ (มิติที่ 3.1) : 50120000-3694

สำนักงานเขตบางเขน : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวฉวีวรรณ ลาดจำปา โทร.5856

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยสำนักงานเขตบางเขน ต้องดำเนินการตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มิติที่ 3 ด้านคุณภาพการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความสำเร็จในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักงานเขตบางเขน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย แล้วเสร็จทันกำหนดระยะเวลา

50120100/50120100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลด้านพัฒนากฎหมายและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยมุ้งเน้นระบบการบริหารงานบุคคลภาครัฐให้มีคุณธรรมและมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายเร่งด่วนของผู้บริหารกรุงเทพมหานครในด้านความสะดวกปลอดภัย ด้านคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม 3. เพื่อปลูกฝังและปรับเปลี่ยนค่านิยมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขปัญหาให้เป็นไปในเชิงรุก 4. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการช่วยสอดส่อง ดูแล และร่วมกันแก้ไขปัญหาในถิ่นที่อยู่อาศัยของตนเอง 5. เพื่อเปลี่ยนทัศนคติในเชิงลบที่ประชาชนมีต่อหน่วยงานภาครัฐให้เป็นทัศนคติในเชิงบวก 6. เพื่อให้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังต่อเนื่อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องทุกข์ของประชาชนจากศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 1555 จากการร้องเรียนผ่านสื่อมวลชน โทรศัพท์ การตรวจพื้นที่ของคณะผู้บริหารเขตบางเขน การพัฒนาพื้นที่ตลอดจนการร้องทุกข์ด้วยตนเองที่สำนักงานเขต การดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนโดยทันที เร่งด่วน และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการแก้ไขในเบื้องต้นและถาวร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

9/29/2020 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนประจำเดือนกันยายน 2563 จำนวน 187 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-30)

90.00

30/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน จากศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ประจำเดือนสิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-30)

80.00

2020-7-30 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนอย่างต่อเนื่อง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 165 คิดเป็นร้อยละ 100 .

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-29)

75.00

29/06/2563 : ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนประจำเดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 188 เรื่อง แก้ไขเรียบร้อย คิดเป็นร้อยละ 100 และเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 178 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-30)

70.00

30/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนประจำเดือนเมษายน 2563 จำนวน 150 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขครบทุกเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-29)

60.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนประจำเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 184 เรื่อง คิดเป็น้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-30)

50.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 142 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-26)

40.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องเรียนประจำเดือนมกราคม 2563 จำนวน 141 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-30)

30.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน ประจำเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 170 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-29)

20.00

29/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องเรียนประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 135 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-30)

10.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนประจำเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 137 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-24)

5.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำเดือนตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผนการดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ฝ่ายปกครองตอบรับในระบบ เรื่องราวร้องทุกข์
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:แจ้งเรื่องร้องเรียนให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:สรุปรายงานผลผู้บริหารเขตทราบ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50120000-3694

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50120000-3694

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5012-0892

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความสำเร็จในการแก้ไข เรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 8.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **