รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

มิติที่ 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) : 5012-0907

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 7 : 7.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ 7 : 10.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 7)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00
95.0000
95 / 100
2
0.00
0.0000
0 / 0
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เสนอโครงการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการปฏิบัติตามขั้นตอนและแผนการดำเนินโครงการ/กกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

โครงการให้บริการที่ดีที่สุด หมายถึง โครงการที่หน่วยงานคิดค้น/พัฒนา/ปรับปรุงระบบการให้บริการให้มีความทันสมัย คล่องตัว เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือผู้รับบริการ ภายใต้แนวคิดการยึดผู้รับบริการเป็นหลัก ด้วยการนำเทคนิคทางการบริหารสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม เช่น ระบบ Lean Reengineering Process Redesign ฯลฯ การนำ IT เข้าช่วย หรือ Best Practice เป้าหมาย ร้อยละ 7

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ผลรวมของผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด =ผลคะแนนการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด ผลงานที่สามารถดำเนินการได้ x 100 เป้าหมายของตัวชี้วัด =ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด ผลคะแนนการดำเนินการตามตัวชี้วัด : วัดจากผลงานที่สามารถดำเนินการ -ทั้งนี้หากสามารถดำเนินการได้ ³ เป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 100 -ดำเนินการได้ < เป้าหมาย คิดร้อยละตามสัดส่วนของผลงานที่สามารถดำเนินการได้

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
:มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
:เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
:เป้าประสงค์ที่ ๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด