ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการบางเขนรักษ์เทพรักษ์ (โครงการให้บริการที่ที่สุด ปี 2561 รักษาไว้ ปี 2563) : 50120000-3690

สำนักงานเขตบางเขน : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางพิชามญชุ์ คุณาโรจน์รัตน์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ถนนเทพรักษ์ เป็นถนนที่เชื่อมต่อระหว่างเขตบางเขนและเขตสายไหม พบว่ายังมีปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่หลายด้าน เช่น มีการลักลอบทิ้งขยะบริเวณที่ว่างริมทาง ไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอ สภาพต้นไม้ไม่สวยงาม การติดตั้งป้ายโฆษณากีดขวางบนทางเท้า ทางเท้าและผิวการจราจรชำรุด เศษขยะและใบไม้ หน้าช่องตะแกรงระบายน้ำ การจอดรถหรือขับขี่รถบนทางเท้า ทำให้ทัศนียภาพไม่สวยงาม ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย และอาจเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อให้เกิดความสะดวกและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง สำนักงานเขตบางเขน จึงได้จัดโครงการ ขึ้น เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ในด้านต่าง ๆ ของถนนเทพรักษ์เช่น การจัดระเบียบทางเท้า ป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ การทิ้งขยะในที่สาธารณะ ตลอดจนการปรับปรุงผิวจราจร และภูมิทัศน์บริเวณข้างเคียง โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อให้ถนนเทพรักษ์ ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตบางเขนมีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย และสวยงามอย่างยั่งยืน

50120100/50120100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อพัฒนา ปรับปรุงถนนเทพรักษ์ ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เกิดความสวยงาม เป็นที่ประทับใจแก่ประชาชนในพื้นที่และผู้สัญจรไป-มา 2.2 เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ สถานประกอบการในพื้นที่มีส่วนร่วมในการรับรู้ และร่วมแก้ไขปัญหา 2.3 เพื่อปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ที่ชำรุด หรืออยู่ในภาวะเสี่ยงให้มีความปลอดภัยและพร้อมใช้งาน 2.4 เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไป-มาได้ทางได้สะดวก และปลอดภัย 2.5 เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตบางเขน และประชาชนที่สัญจร ไป-มา 2.6 เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ ประชาชนในพื้นที่เขต 2.7 เพื่อรักษาความเป็นเอกลักษณ์และวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่เขตบางเขน

เป้าหมายของโครงการ

ถนนเทพรักษ์ มีการจัดระเบียบให้มีความสวยงาม ผิวจราจรเรียบ ทางเท้าสะอาดไม่ชำรุด ประชาชนเดินทางได้สะดวก ปลอดภัย ไม่มีผู้ค้า รถวิ่งและจอดบนทางเท้า ไม่มีขยะหรือสิ่งปฏิกูล และมีต้นไม้ร่มรื่นสวยงาม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

9/29/2020 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์อย่างต่อเนื่อง ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-30)

90.00

30/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการปรับปรุงถนนเทพรักษ์อย่างต่อเนื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-31)

80.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์อย่างต่อเนื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-30)

80.00

ดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ เช่น ปรับปรุงภุมิทัศน์อย่างต่อเนื่อง จัดเก็บผักตบชวาในคู คลองแหล่งน้ำ จัดเก็บขยะ ตรวจตราสภาพถนน เป็นต้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-29)

75.00

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะดำเนินการกั้นรั้วชั่วคราวกันประชาชนลักลอบนำขยะมาทิ้งที่ว่างเปล่าถนนเทพรักษ์ฝั่งขาเข้า เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ และดำเนินการปรับปรนุงภูมิทัศน์อย่างต่อเนื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-26)

70.00

26/06/2563 : ดำเนินการตรวจสอบสภาพพื้นที่ และปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเทพรักษ์อย่างต่อเนื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-31)

65.00

31/05/2563 : ดำเนินการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ถนนเทพรักษ์อย่างต่อเนื่อง ตามแผนการดำเนินกิจกรรม/โครงการ เช่น การตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ การจัดเก็บขยะ การตรวจตราไฟฟ้าส่องสว่าง การปรับปรุงถนน เป็นต้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-30)

65.00

30/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการพัฒนาตามแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเทพรักษ์อย่างต่อเนื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-29)

60.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ ถนนเทพรักษ์ อย่างต่อเนื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-30)

50.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผนการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเทพรักษ์ ประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-26)

40.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผนและกิจกรรม เช่น ล้างฝุ่นละอองเพื่อลดมลพิษ กวดขันผู้ขับขึ่รถบนทางเท้า

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-30)

30.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม บริเวณถนนเทพรักษ์ เช่น ตัดแต่งต้นไม้ ปรับปรุงผิวการจราจร ล้างถนน เป็นต้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-29)

20.00

29/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามโครงการเรียบร้อยแล้ว ทุกฝ่ายปฏิบัติตามขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-30)

10.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอโครงการให้ผู้อำนวยการเขตพิจารณาลงนามเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-24)

5.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และเวียนแจ้งทุกฝ่ายส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะทำงานตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผนการดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำแผนการปฏิบัติงาน แผนการดำเนินงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการตามโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:สรุปผลการดำเนินงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50120000-3690

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50120000-3690

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5012-0907

ตัวชี้วัด : มิติที่ 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) โครงการบางเขนรักษ์เทพรักษ์ (โครงการให้บริการที่ที่สุด ปี 2561 รักษาไว้ ปี 2563)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 7 : 7.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ 7 : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 7)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **