ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการบางเขนรักษ์เทพรักษ์ (โครงการให้บริการที่ที่สุด ปี 2561 รักษาไว้ ปี 2563) : 50120000-3690

สำนักงานเขตบางเขน

20.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20.00

นางพิชามญชุ์ คุณาโรจน์รัตน์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ถนนเทพรักษ์ เป็นถนนที่เชื่อมต่อระหว่างเขตบางเขนและเขตสายไหม พบว่ายังมีปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่หลายด้าน เช่น มีการลักลอบทิ้งขยะบริเวณที่ว่างริมทาง ไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอ สภาพต้นไม้ไม่สวยงาม การติดตั้งป้ายโฆษณากีดขวางบนทางเท้า ทางเท้าและผิวการจราจรชำรุด เศษขยะและใบไม้ หน้าช่องตะแกรงระบายน้ำ การจอดรถหรือขับขี่รถบนทางเท้า ทำให้ทัศนียภาพไม่สวยงาม ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย และอาจเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อให้เกิดความสะดวกและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง สำนักงานเขตบางเขน จึงได้จัดโครงการ ขึ้น เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ในด้านต่าง ๆ ของถนนเทพรักษ์เช่น การจัดระเบียบทางเท้า ป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ การทิ้งขยะในที่สาธารณะ ตลอดจนการปรับปรุงผิวจราจร และภูมิทัศน์บริเวณข้างเคียง โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อให้ถนนเทพรักษ์ ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตบางเขนมีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย และสวยงามอย่างยั่งยืน

50120100/50120100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อพัฒนา ปรับปรุงถนนเทพรักษ์ ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เกิดความสวยงาม เป็นที่ประทับใจแก่ประชาชนในพื้นที่และผู้สัญจรไป-มา 2.2 เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ สถานประกอบการในพื้นที่มีส่วนร่วมในการรับรู้ และร่วมแก้ไขปัญหา 2.3 เพื่อปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ที่ชำรุด หรืออยู่ในภาวะเสี่ยงให้มีความปลอดภัยและพร้อมใช้งาน 2.4 เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไป-มาได้ทางได้สะดวก และปลอดภัย 2.5 เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตบางเขน และประชาชนที่สัญจร ไป-มา 2.6 เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ ประชาชนในพื้นที่เขต 2.7 เพื่อรักษาความเป็นเอกลักษณ์และวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่เขตบางเขน

เป้าหมายของโครงการ

ถนนเทพรักษ์ มีการจัดระเบียบให้มีความสวยงาม ผิวจราจรเรียบ ทางเท้าสะอาดไม่ชำรุด ประชาชนเดินทางได้สะดวก ปลอดภัย ไม่มีผู้ค้า รถวิ่งและจอดบนทางเท้า ไม่มีขยะหรือสิ่งปฏิกูล และมีต้นไม้ร่มรื่นสวยงาม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจาย ทั่วในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-29)

20.00

29/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามโครงการเรียบร้อยแล้ว ทุกฝ่ายปฏิบัติตามขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-30)

10.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอโครงการให้ผู้อำนวยการเขตพิจารณาลงนามเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-24)

5.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และเวียนแจ้งทุกฝ่ายส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะทำงานตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผนการดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำแผนการปฏิบัติงาน แผนการดำเนินงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการตามโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:สรุปผลการดำเนินงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50120000-3690

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50120000-3690

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5012-0907

ตัวชี้วัด : มิติที่ 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 7 : 7.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ 7 : 10.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 7)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **