รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

(เจราจาตกลง) 6.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด : 5012-0910

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 10.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00
90.0000
90 / 100
2
0.00
0.0000
0 / 0
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

วางแผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

คะแนนเฉลี่ย หมายถึง ผลคะแนนเฉลี่ยที่ได้การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพื่อวัดความรู้ และความคิดของนักเรียนทุกรายวิชาที่สอบ ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา ค่าเป้าหมาย - ประถมศึกษาปีที่ 6 คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จนถึงปีงบประมาณ 2561 และสูงกว่าร้อยละ 50 ทุกวิชาตั้งแต่ปี 2562 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จนถึงปีงบประมาณ 2564 และสูงกว่าร้อยละ 50 ทุกวิชาตั้งแต่ปี 2565 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 จนถึงปีงบประมาณ 2564 และสูงกว่าร้อยละ 50 ทุกวิชาตั้งแต่ปี 2565

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีการคำนวณ 1. นำคะแนนเฉลี่ยรายวิชาที่เพิ่มขึ้นของปีปัจจุบัน มาคำนวณค่าร้อยละตามที่กำหนด โดยแยกตามระดับชั้น และแทนค่าในสูตร (คะแนนเฉลี่ยฯเพิ่มขึ้น (วิชาที่ 1+2+3+4+5))/(คะแนนค่าเป้าหมาย (วิชาที่ 1+2+3+4+5))*100 2. นำร้อยละที่ได้ของระดับชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 มารวมกัน และหาค่าเฉลี่ย

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ฝ่ายการศึกษา และโรงเรียน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
:เป้าหมายที่ ๓.๓.๑ การกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค%
:เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๑.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตาม

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด