ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน : 50120000-3711

สำนักงานเขตบางเขน : (2563)

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

คุณนัยนา ปานช้าง โทร.5876-7

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 มาตรา 48 กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ตามมาตรา 50 และ 51 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน สำนักการศึกษาเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร (80 เครือข่าย) ได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ทุกโรงเรียนมีระดับคุณภาพมาตรฐานที่สูงยิ่งขึ้นทุกปี ด้วยกระบวนการของระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา จนสามารถทำให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครทุกโรงเรียน รับการประกันคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองคุณภาพมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับดี แต่เนื่องจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจำเป็นต้องทำอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ต้องมีกระบวนการพัฒนาด้วยคุณภาพที่เข้มแข็ง มีคุณภาพสูง จึงจะทำให้คุณภาพการศึกษาเกิดความยั่งยืน และส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นที่ยอมรับศรัทธาของสังคมได้ตลอดไป จึงได้กำหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพทุกโรงเรียนให้มีคุณภาพสูงทัดเทียมกัน โดยใช้ระบบเครือข่ายทางการศึกษาเป็นกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนให้กลุ่มโรงเรียนเกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกันในระหว่างโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน เป็นโครงการที่เน้นการพัฒนาระบบคุณภาพภายใน การสร้างผู้นำทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ การพัฒนาองค์ความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมทางการบริหาร และการจัดการเรียนรู้ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อการผดุงคุณภาพ และยกระดับคุณภาพของโรงเรียนให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

50120700/50120700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในสำนักงานเขตบางเขน ด้วยระบบเครือข่ายโรงเรียนที่ยั่งยืน 2. เพื่อให้เครือข่ายโรงเรียนมีเวทีแสดงผลงานเชิงวิชาการที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3. เพื่อคัดเลือกและประเมิน “ครูดีเด่น”

เป้าหมายของโครงการ

1. ด้านปริมาณ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และนักเรียนในเครือข่ายโรงเรียนที่ 19 จำนวน 5 โรงเรียน 2. ด้านคุณภาพ - เครือข่ายโรงเรียนที่ 19 มีการพัฒนาคุณภาพอย่างเป็นระบบ - เครือข่ายโรงเรียนที่ 19 มีผลงานนำเสนอต่อสาธารณชน - “ครูดีเด่น” ของเครือข่ายโรงเรียนที่ 19 มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๑ การกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๑.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตาม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-07-31)

10.00

31/7/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์โควิด -19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์โควิด -19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์โควิด -19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-04-28)

10.00

28/4/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...เป็นไปตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่องแนวทางการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 รายการที่ตั้งงบประมาณให้สำนักงานเขต ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่มีความเสี่ยง จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-27)

50.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เลื่อนกำหนดดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-27)

40.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 และแจ้งโรงเรียนบ้านคลองบัวดำเนินการในฐานะผู้ประสานงานเครือข่ายโรงเรียนที่ 19

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-29)

30.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดส่งเอกสารการขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 ให้ฝ่ายการคลัง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-25)

20.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แจ้งโรงเรียนจัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-29)

10.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แจ้งบัญชีจัดสรรให้กับผู้ประสานงานเครือข่ายโรงเรียนที่ 19

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ และจัดทำบัญชีจัดสรรให้กับผู้ประสานงานเครือข่ายโรงเรียนที่ 19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผนดำเนินงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:เครือข่ายโรงเรียนที่ 19 ดำเนินการจัดนิทรรศการฯ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:สรุปผลการดำเนินงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50120000-3711

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50120000-3711

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5012-0910

ตัวชี้วัด : (เจราจาตกลง) 6.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่ก้าหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 68.5000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
68.50

100 / 100
4
68.50

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **